research product . 2020

Water Castle Švihov

Hessová, Adéla;
Open Access Czech
  • Published: 30 Nov 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tématem bakalářské práce je vodní hrad Švihov se zaměřením na historii, popis památky a popis obnovovacích prací, které v místě probíhaly od období po druhé světové válce a pokračují i v současné době. První kapitola je věnovaná obci Švihov, v níž se stejnojmenný hrad nachází. Dále se práce věnuje historii včetně bývalých majitelů. Nedílnou součástí je popis vzhledu památky. Práce popisuje rekonstrukce v poválečném období, kdy na hradě Švihov probíhalo nejvíce úprav. V závěru bakalářské práce je uvedeno současné využití objektu. Obhájeno The topic of the bachelor's thesis is the Švihov water castle with a focus on history, a description of the monument and a description of the restoration work that took place in the place from the period after the Second World War and continues today. The first chapter is dedicated to the village of Švihov, where the castle of the same name is located. The work also deals with history, including former owners. An integral part is a description of the appearance of the monument. The work describes the reconstruction in the post-war period, when the most modifications took place at the Švihov castle. At the end of the bachelor thesis is the current use of the object.
Subjects
free text keywords: švihov, hrad švihov, vodní hrady, vodní příkopy, pozdní gotika, národní kulturní památky, památková péče, benedikt rejt, břetislav štorm, půta švihovský, švihov, švihov castle, water castles, water ditches, late gothic, national cultural monuments, monument care, benedict rejt, břetislav štorm, půta švihovský
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue