publication . Conference object . Part of book or chapter of book . 2021

Boje na rubovima hrvatskog jezika

Zrinka Jelaska;
Open Access Croatian
  • Published: 23 Sep 2021
  • Publisher: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Country: Croatia
Abstract
Skupina riječi kojima se označuju boje jedno je od najotvorenijih leksičkih područja hrvatskoga, a vjerojatno i drugih jezika zapadne civilizacije, možda je čak najotvorenije jer se u njemu nazivi umnažaju gotovo mjesečno, ako ne i češće. U radu se raspravlja o tomu pripadaju li kategoriji ʻhrvatski nazivi za bojeʼ sve riječi, odnosno jedinice, koje u hrvatskomu jeziku i kulturi imenuju boje u izvanjezičnomu svijetu. Kako bi se odredile granice toga leksičkoga područja, navodi se nekoliko obilježja imena boja koja se mogu smatrati rubnima. Neka su rubno hrvatska jer zapravo pripadaju drugim jezicima iz kojih su samo preuzeta, katkada samo privremeno ili u određenu kontekstu, poput aubergine. Druga su međukulturne, ali i međujezične pojave, poput bianca bijele. S obzirom na današnji marketing i prisutnu globalnu trgovinu, ta je cijela kategorija moguće rubna. Jesu li boje na rubovima hrvatskoga jezika i sve buduće riječi kojima se označavaju na proizvodima prodavanima hrvatskim govornicima, bez obzira na to kojemu jeziku pripadaju, ili će to pripadati preključivanju pa je samo preključivanje rub, odnosno s onu stranu ruba hrvatskih naziva za boje? Jesu li (sve) riječi kojima se označavaju boje u hrvatskomu jeziku imena boja hrvatskoga jezika, hrvatska imena za boje ili hrvatski nazivi za boje? The group of words used to denote colors is one of the most open lexical areas of Croatian, and probably other languages of Western civilization, perhaps even the most open because in this area the names are multiplied almost monthly, if not more often. The paper discusses whether all words, i.e. units, which in the Croatian language and culture denote colors in the extralinguistic world, belong to the category of ‘Croatian color names’. In order to determine the boundaries of that lexical area, several features of the color names that can be considered marginal are listed. Some colors are marginal as they are words of languages that are simply taken into Croatian, temporarily or in a certain context, e.g. aubergine. Others are intercultural, but also interlingual phenomena, such as bianca white. Given today’s marketing and the presence of global trade, this whole category is possibly marginal. Are the colors on the margins of the Croatian language along with all future words marked on products offered to Croatian speakers, regardless of which language they belong to, or will this belong to code switching, making the switching a margin, or beyond the margin of Croatian color names? Are (all) words denoting color in the Croatian language names of colors in Croatian, Croatian color names or Croatian color terms?
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: nazivi za boje, hrvatski jezik, rubni članovi, color names, Croatian language, marginal members, HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Kroatistika., HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Croatian Studies., Context (language use), History, Croatian, language.human_language, language, Western culture, White (horse), Code-switching, Linguistics
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue