publication . Thesis . 2019

Depressiooni ja ärevuse automaatne tuvastamine spontaansest kirjalikust keelest: andmete kogumise pilootuuring

Sirts, Kairit;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Tartu Ülikool
  • Country: Estonia
Abstract
Uurimistöö eesmärgiks oli välja töötada meetod tekstilise andmestiku kogumiseks, mille alusel saaks hiljem arendada masinõppel põhinevaid meetodeid depressiooni ja ärevuse riski automaatseks hindamiseks. Töö käigus koostati ankeet, mille abil koguti tekstilist materjali ligi 300-st vabatahtlikust koosnevalt mugavusvalimilt. Kogutud tekstid sisaldasid nii etteantud pildi kirjeldust kui ka vabalt valitud sündmuse või mälestuse kirjeldust. Valimis osalenute emotsionaalset seisundit mõõdeti EEK-2 skriiningtesti abil. Ligi 42% isikutest ületas depressiooni ning ligi 30% isikutest ärevuse alaskaala riskilävendi. Esialgsed eksperimendid masinõppe mudelitega, mis püüdsi...
Subjects
free text keywords: arvutuslik kliiniline psühholoogia, depressioon, ärevus, loomuliku keele töötlus, masinõpe, computational clinical psychology, depression, anxiety, natural language processing, machine learning, üliõpilastööd
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue