Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Publication . Thesis . 2019

Automatic prediction of depression and anxiety from spontaneous written language: data collection pilot study

Sirts, Kairit;
Open Access
Estonian
Published: 01 Jan 2019
Publisher: Tartu Ülikool
Country: Estonia
Abstract

Uurimistöö eesmärgiks oli välja töötada meetod tekstilise andmestiku kogumiseks, mille alusel saaks hiljem arendada masinõppel põhinevaid meetodeid depressiooni ja ärevuse riski automaatseks hindamiseks. Töö käigus koostati ankeet, mille abil koguti tekstilist materjali ligi 300-st vabatahtlikust koosnevalt mugavusvalimilt. Kogutud tekstid sisaldasid nii etteantud pildi kirjeldust kui ka vabalt valitud sündmuse või mälestuse kirjeldust. Valimis osalenute emotsionaalset seisundit mõõdeti EEK-2 skriiningtesti abil. Ligi 42% isikutest ületas depressiooni ning ligi 30% isikutest ärevuse alaskaala riskilävendi. Esialgsed eksperimendid masinõppe mudelitega, mis püüdsid ennustada, kas inimese EEK-2 skoor ületab depressiooni ja/või ärevuse riskilävendi, edukaid tulemusi ei andnud. Kokkuvõttes tundub, et etteantud pildi kirjeldamine ei ole sobivaim viis soovitud andmestiku kogumiseks ja pigem peaks kasutama selliseid kirjutamise ülesandeid, mis oleks inimese endaga rohkem seotud.

Subjects

arvutuslik kliiniline psühholoogia, depressioon, ärevus, loomuliku keele töötlus, masinõpe, computational clinical psychology, depression, anxiety, natural language processing, machine learning, üliõpilastööd

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar