research product . 2012

Food and pharmacy views about honey.

Rýdlová, Vanda;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na med a produkty vytvořené včelami. Zabývá se jejich tvorbou, chemickým složením, podmínkami pro uchovávání a rozdělením dle původu, zpracování a balení. V práci je shrnuta historie medu, včelí produkty a jejich mnohostranné využití. Podrobněji byly popsány následující včelí produkty: pyl, mateří kašička, včelí vosk, propolis a včelí jed. V části týkající se legislativy jsou uvedeny podmínky jakosti a zdravotní nezávadnosti medu. V práci je uvedena kapitola týkající se indikátorů kvality medu, jejichž znalost a užití v praxi je nutná k rozeznání nekvalitního výrobku. Část se věnuje celosvětovým počtem včelích kolonií, českými producenty medu a falšováním medu. This bachelor thesis is focused on honey and products produced by bees. It deals with creation, composition, conditions for storage and classification according to origin, processing and packaging. It summarizes the history of honey, bee products and variety of their usage. The main focus is on pollen, royal jelly, bees-wax, propolis and bee venom. One part describes the legislative requirements relating to the quality of honey. There is also a chapter of indicators of honey quality, when applying the knowledge in practice is necessary to recognize poor quality product. A part deals with worldwide amount of bees colonies, czech producers of honey and possible counterfeit of honey. C
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Historie, legislativa. Tvorba medu, základní složení, uchovávání, klasifikace. Pyl, mateří kašička, včelí vosk, propolis, včelí jed. Toxické medy. Indikátory kvality. Falšování medu. Med v potravinářství a farmacii. Medovina. Největší producenti v České republice., History, legislation. Creation of honey, basic composition, storing, classification. Pollen, royal jelly, bees-wax, bee venom. Toxic honeys. Indicators of quality. Counterfeit of honey. Honey in food industry and pharmacy. Mead. The biggest producers in the Czech Republic.
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
3 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue