research product . 2015

The large family home-working stage lower and upper rough construction

Rozehnalová, Andrea;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Country: Czech Republic
Abstract
V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa spodní a hrubé vrchní stavby rozsáhlého rodinného domu v Brumově - Bylnici. Práce je rozdělena do několika etap. Do první etapy řadíme výkopové práce stavební jámy a základových rýh. Další etapy se pak zabývají betonáží železobetonových pasů a desek, stěn bazénu, dále v 1. PP zděním nosných stěn a betonáží stropu. K těmto částem výstavby jsou zpracovány technologické postupy, kontrolní a zkušební plány, jejich časová náročnost, návrh vhodných strojních sestav, a také je brána v potaz bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti. In this thesis is dealt with structurally lower technological phase and superstructure construction of a large family house in Brumov - Bylnice. The work is divided into multiple stages. In the first stage we classify excavationof the foundation pit and foundation trenches. Other stages deal with the casting of reinforced concrete strips and plates, pools walls, one on the 1st floor masonry bearing walls and concreting theceiling. The construction of these parts are processed technological procedures, inspection and test plans, their time complexity, design of appropriate mechanical assemblies and also is taken into account healthand safety in the workplace. B
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Rodinný dům, spodní stavba, výkopové práce, základové konstrukce, zařízení staveniště, rozpočet, harmonogram prací, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, House, substructure, excavation, foundation construction, site, budget, schedule, machine assembly, inspection and test plan, health and safety in the workplace
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue