Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

130305-218 Stokkjeldsdal

Silkeborg Kulturhistoriske Museum;
Danish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk)
Abstract
This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2013-02-07: Kulturstyrelsens besigtigelse af hærvejsforløbet gennem Stokkjeldsdal i fredningsøjemed og for formidlingsprojektet Danmarks Oldtid i Landskabet(Supplement til musealbesigtigelse af 11.6 2012)Lokaliteten tangerer i vest vandreruten på Hærvejen.8 Hulveje og flere hjulspor, med mindre sideafgreninger, fordeler sig i 5 slugter(naturlige eller/og kørt op) i sydskrænten af Stokkjeldsdal. Denne afgrænsede lokalitet er en del af et bredere vejforløb.Alle spor slutter ca. 2m syd for beplantningen af graner/ beplantningen langs markvejen nord for lokaliteten (her sås planteriller på tværs af vejretningen).Hulvej 0 (øst for museets H1 - H4):Flere parallelle tæt liggende hjulspor orienteret i NNV-SSØ over ca. 8 m's bredde, målt på tværs af sporene, i en svag sænkning ned over skrænten. Bredden er målt ca. midt i skrænten. Fra lidt nedenfor top er sporenes længde målt ned til ca. 4 m syd for skovgrænse i bunden mod nord = ca. 46 m. Sporene må være udslettet af juletræsplantagen på plateauet SØ for. Ca. 0,90-1,10 m's sporbredde.Hulvej 1-4:4 parallelle hulveje fra lige under 1 m brede til ca. 1,5 m brede i bunden og ca. 2-3 m brede i top før sammenfletningen.I siden vest for H4 ses parallelle hjulspor ned til sammenfletningen.H4: er i den nordlige ende efter sammenfletningen forstyrret af et moderne kørespor i siden mod vest.H5:Op til 4 m bred målt i top af hulvejen. Bund lig de andre: fra under 1 m til 1,5 m bred.H6:Forløber i en mere NV-SØ retning, hvorfor bundpunktet skal placeres ca. midt imellem markvejens knæk mod nord (hvor punktet P3 er placeret på museets skitse) og punktet hvor H6A og H7 mødes. Mål lig H1-H4.H6A (benævnt ”slugt” i museets rapport):Mellem beplantningsgrænse i syd og markvej i nord, hvor den løber sammen med vejen, der er i moderne brug. 3,20 m bred på det bredeste sted (midt på).H7:Sydlig del øverst i skrænten benyttes som og er udbedret som moderne markvej (bredde ca. 2.65 m). På midten af strækningen, mellem T-krydset i syd og hvor denne moderne vej drejer mod NØ ind i skoven, løber denne forhenværende hulvej sammen med H6A fra syd (toppen af skrænten) og de fortsætter, om end utydeligt og sløret af beplantningen, som hjulspor mod NV ind i skoven. Den moderne vej drejer mod NØ krydsende H6A og H6 inden den drejer mod N i skoven.Det ældre vejforløb er målt over ca. 55 m fra nordkant af den krydsende grusvej på top af skrænten i syd til et indmålt bundpunkt i N, hvor de gamle spor fortsætter ind i skoven i bunden af bakken.2012-06-29: Jfr. Museal besigtigelse2012-06-11: Hulvejsspor. Et system af gamle vejspor i Stokkjelds Dal syd for Kragelund på matrikel nr. 34b, Kragelund By. Sporene strækker sig op til 140 m. fra SSØ til NNV løbende i en nordvendt bakkeskrænt. Sporene begynder lige nord for beplantningen op ad Skeldalvej og slutter lige syd for skovgrænsen i nord. Sporene består af 8 parallelle, tragtformede slugter orienteret SSØ-NNV nummereret fra øst til vest.Hulvej 1: Den østligste hulvej. Svag antydning af hulvej orienteret SØ-NV. Ca. 7 m. bred og ca. 48 m. lang til i NV, hvor den løber sammen med hulvej 2. Bevokset med græs og bynke (lav bevoksning). Hulvej 2: Tydeligere end hulvej 1, men ikke så dyb som hulvej 3 og hulvej 4. Orienteret SSØ-NNV. Skærer sig 0,4-0,5 m. ned i terrænet i forhold til det omgivende terræn. 1½-2 m. bred og 29 m. lang til hvor den løber sammen med hulvej 1. Bevokset med græs. Hulvej 3:Meget tydelig hulvej. Beliggende ca. 5 m. vest for hulvej 2. Orienteret SSØ-NNV. Skærer sig 0,5-0,6 m. ned i forhold til det omgivende terræn. Ca. 2 m. bred. Løber efter 33 m. sammen med hulvej 2 og efter 50 m. sammen med hulvej 4. Bevokset med græs. Hulvej 4:Beliggende ca. 5 m. vest for hulvej 3. Orienteret SSØ-NNV. Skærer sig ca. 0,5 m. ned i forhold til terrænet øst for hulvejen. Vest for hulvejen er terrænnet højere beliggende (ca. 1,2 m. højere end hulvejens bund). Vejen er ca. 2 m bred. Løber efter 50 m. sammen med hulvej 1, 2 og 3. Bevokset med græs. De fire østligste spor, beskrevet ovenfor, løber sammen til ét spor ned af skrænten, som efter sammenløbet udvider sig til en både bredere (først 9 m bred og længst mod NNV 21 m. bred) og dybere (op til 4 m.) flad hulvej. Sammenfletningen er 58 m lang og orienteret SSØ-NNV. Bevokset med en enkelt tjørnebusk ved sammenløbet af hulvej 3 og hulvej 4. I øvrigt bevokset med græs. Hulvej 5:Temmelig tydelig hulvej beliggende ca. 60 m vest for hulvej 4. Orienteret SSØ-NNV. Skærer sig 0,4-0,5 m ned i forhold til terænnet øst for hulvejen. Vest for hulvejen hæver terrænet sig til en skrænt, der hæver sig 2-3 m over hulvejen. Hulvejen er ca. 1½-2 m. bred og ca. 80 m. lang. Bevokset med lav bevoksning i form af græs og lyng. Oversigten over hulvejen sløres af et par fyrretræer, der vokser lavt på skrænten mod vest. Hulvej 6:Hulvej beliggende ca. 50 m vest for hulvej 5. Orienteret SSØ-NNV. Skærer sig 1-2 m. ned i forhold til det omgivende terræn. Hulvejen er ca. 2 m. bred og ca. 70 m. lang. Hulvejen er sløret pga. træbevoksning (små løvtræer hovedsagelig birk). Desuden lav græsbevoksning. Vest for hulvej 6 løber en nuværende markvej (Hulvej 7), som har hørt til det øvrige hulvejssystem. Der er tale om en slugt med 2 tydelige moderne hjulspor beliggende 1-3 m under det omgivende terræn og orienteret S-N. Vejens bredde er ca. 2 m. Den moderne vej slår et sving og løber på tværs nord for hulvej 6 i den nordlige ende. Længden er ca. 100 m. Bevokset med græs. På kortet indtegnet som vej og i moderne brug, selv om græsgroet. For hulvej mellem 6 og 7, se Kulturstyrelsens besigtigelse.Der er tale om et meget markant hulvejssystem, som fortsat ses tydeligt i terrænnet. Hulvejene er beliggende i hedeområde, der er bevokset med græs, lyng, nogle få birke- og fyrretræer samt enkelte tjørnebuske. I den nordøstlige del af hedeterrænnet (øst for sammenløbet af hulvej 3 og hulvej 4) er der tre kortere, tragtformede slugter i samme retning som de øvrige slugter.Nordvest for hulvejssystemet (ca. 15 m. vest for skovvejen og parallelt med denne) er observeret en jordvold eller et dige. Diget er 1½ m. bred, 30-50 cm. høj og 25 m. lang. Den er orienteret SV-NØ. Diget er bugtet og uregelmæssigt. Bevokset med mos og bregner. Har tidligere været set som en dæmning, men da tilsvarende er fundet flere steder i skoven, kan der være tale om gamle stødrækker. 2014 : Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.2016-11-16: Hulveje bevokset med græs, lyng, bærbuske og spredte træer.
Subjects

Ferdsel samferdsel, Hollow way, Hulvej, Transport, Archaeology

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
Other ORP type . 2020
Providers: B2FIND
moresidebar