Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

DDI description: Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Survey on User Needs 2018 DDI-kuvailu: Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018 Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Survey on User Needs 2018 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018 A Citizen Science Approach to Archaeology: Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) Citizen Science in Archaeology: Developing a Collaborative Web Service for Archaeological Finds in Finland

Wessman, Anna;
Finnish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Abstract

Aineistossa kartoitetaan Suomen arkeologisten löytöjen linkitetyn tietokannan tulevien käyttäjien toiveita ja tarpeita Löytösampo-tietokannan suhteen. Aineisto on kerätty osana monitieteistä Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty tietokanta (SuALT) -hanketta, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen. Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemia. Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa kyselyaineiston jälkeen kerätty kvalitatiivinen aineisto FSD3486 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019. Aineistot sisältävät osittain samoja vastaajia, mutta vastaajat eivät ole yhdistettävissä. Ensin vastaajilta tiedusteltiin heidän kokemuksiaan arkeologisten löytöjen ilmoittamisesta sekä kotimaisista ja kansainvälisistä digitaalisista tietokannoista. Vastaajien odotuksia tietokantaa koskien selvitettiin kysymällä muun muassa eri kielivaihtoehdoista, tietokannan käyttötarkoituksista ja erilaisiin käyttäjärooleihin perustuvista käyttöoikeuksista. Edelleen kysyttiin, millaiset tekijät voisivat estää ja toisaalta motivoida vastaajaa käyttämään tietokantaa sekä mikä kannustaisi vastaajaa osallistumaan tietokannan kehittämiseen. Lisäksi tiedusteltiin metallinilmaisimen käytöstä työssä ja vapaa-ajalla. Lopuksi vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan erilaisten käyttöominaisuuksien ja hakutoiminnon suodattimien tärkeyttä, tiedusteltiin halukkuutta ilmoittaa yli 100 vuotta vanhoja esineitä tietokantaan sekä kysyttiin, miten vastaaja haluaisi saada palautetta löydöistään. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan rooli, ikä, koulutus, sukupuoli, maa, maakunta (jos Suomi). The survey charted user needs and expectations regarding the FindSampo database, which aims to foster collecting, sharing, publishing, and studying archaeological finds discovered by the public. FindSampo is being developed in the Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) project, which aims to develop innovative solutions to respond to metal detecting and other non-professional encounters with archaeological material, applying semantic computing to "citizen science". The project is funded by the Academy of Finland. The dataset includes both individual and group interviews. 50 persons were interviewed in total. Related interview data collected for the project after the survey are also archived at FSD (dataset FSD3486 Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Interviews on User Needs 2018-2019). The two datasets include some of the same respondents, but they cannot be connected between the datasets. First, the respondents were asked whether they had reported archaeological finds to the Finnish Heritage Agency before and if they had, how many finds they had reported. Additionally, the respondents' experiences and knowledge of both national and international databases were examined. The respondents' expectations for the FindSampo database were surveyed next with questions on, for example, in which languages they though people should be able to report finds, whether they hoped the database would be able to help them identify and date their discoveries or other people's finds, and whether they hoped they could use the database to compare material from Finland with similar data from other countries. Next, views on user roles and types were charted. The respondents were asked whether they thought levels of access should vary based on different user roles, which user types they thought would be useful for the database (e.g. amateur archaeologists or historians, museum professionals, students), and whether they thought roles and statuses should differ between users in Finland and abroad. Motivations for using the database were surveyed with questions on the potential issues that would prevent the respondents from using the database, what opportunities or features would encourage or convince them to use it, and what their own motivations for using the database might be. Finally, the respondents' opinions on the possible features of the database were surveyed with questions on how important they thought various features were for user experience (e.g. and FAQ page, a general blog, possibility to upload pictures, personal profile, monthly competitions, or mobile application). Background variables included the respondent's role, age, education, gender, country of residence, and NUTS3 region of residence (if resided in Finland). Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Subjects

Cultural activities and participation, Humanistiset tieteet, Humanities, Information society, Kulttuuritoiminta ja osallistuminen, Leisure, Tietoyhteiskunta, Vapaa aika, archaeological objects, archaeology, arkeologia, development, hobbies, information services, kansalaistiede, kehittämisprojektit, kehittämistutkimus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjälähtöisyys, matkailu ja urheilu, metallinilmaisimet, mielipiteet kulttuurista, museoala, museums, paikkatietojärjestelmät, tietokannat, tourism and sport, Ancient Cultures, Archaeology, Humanities

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar