Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2021

DDI description: Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Interviews on User Needs 2018-2019 DDI-kuvailu: Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019 Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Interviews on User Needs 2018-2019 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019 Citizen Science in Archaeology: Developing a Collaborative Web Service for Archaeological Finds in Finland

Wessman, Anna;
Finnish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Abstract

Aineistossa selvitetään, millaisia toiminnallisuuksia tulevat käyttäjät toivovat arkeologisten löytöjen Löytösampo-tietokantaan. Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT) on monitieteinen hanke, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Aineisto sisältää sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. Yhteensä haastateltiin 50 henkilöä. Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa ennen haastatteluja kerätty kyselyaineisto FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018. Aineistot sisältävät osittain samoja vastaajia, mutta vastaajat eivät ole yhdistettävissä. Haastatteluissa keskustellaan tietokannan kehittämiseen liittyvistä teemoista sekä metallinetsinharrastuksesta ja kansalaistieteestä (citizen science) yleisemmin. Lapissa toteutetuissa haastatteluissa keskustellaan lisäksi kullankaivuusta sekä saamelaisten kulttuuriasemasta arkeologiaan liittyen. Haastatteluissa näytetään kaksi havainnekuvaa siitä, miltä tietokanta tulee näyttämään. Keskustelunaiheita ovat esimerkiksi järjestelmän helppokäyttöisyys, erilaisten karttojen hyödyntäminen, prosessi esineiden kirjaamisesta järjestelmään, kielivalinnat, hakutoiminto, käyttäjien tunnistaminen ja rekisteröityminen sekä keskustelualustan vaatimukset. Haastatteluissa selvitetään myös, miten tutkittavien mielestä esineiden validointi tulisi toteuttaa ja kuka validoinnin saa suorittaa. Taustatietoina aineistossa on kerätty haastattelupäivä sekä haastateltavan sukupuoli ja toimiala. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. The dataset consists of interviews on user needs regarding the FindSampo database, which aims to foster collecting, sharing, publishing, and studying archaeological finds discovered by the public. FindSampo is being developed in the Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) project, which aims to develop innovative solutions to respond to metal detecting and other non-professional encounters with archaeological material, applying semantic computing to "citizen science". The project is funded by the Academy of Finland. The dataset includes both individual and group interviews. 50 persons were interviewed in total. Related survey data collected for the project before the interviews are also archived at FSD (dataset FSD3487 Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Survey on User Needs 2018). The two datasets include some of the same respondents, but they cannot be connected between the datasets. The interviewees discussed themes related to the development of the FindSampo database as well as metal detecting and "citizen science" more generally. Additionally, interviews conducted in Lapland include discussion on gold digging and the cultural status of the Sámi people. During the interviews, the participants were also shown two pictures of what the user interface of FindSampo would look like. Themes discussed during the interviews include, for instance, ease of use, utilising different kinds of maps, changing the language of the user interface, the search function, and the discussion forum. The interviewees' views on the validation of archaeological finds discovered by the public were also surveyed during the interviews. Background information included the date of the interview and the gender and employment sector of the interviewee. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace Yhteenveto, lyhennelmä tai tiivistelmäSummary Face-to-face interviewInterview.FaceToFace Face-to-face focus groupFocusGroup.FaceToFace SummarySummary

Subjects

Cultural activities and participation, Humanistiset tieteet, Humanities, Information society, Kulttuuritoiminta ja osallistuminen, Leisure, Tietoyhteiskunta, Vapaa aika, archaeological objects, archaeology, arkeologia, development, etsintä, harrastukset, hobbies, information services, kansalaistiede, kehittämisprojektit, kehittämistutkimus, kullankaivu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjälähtöisyys, matkailu ja urheilu, metallinilmaisimet, mielipiteet kulttuurista, muinaismuistoalueet, museot, museums, paikkatietojärjestelmät, tietokannat, tourism and sport, Ancient Cultures, Archaeology, Humanities

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
Other ORP type . 2021
Providers: B2FIND
moresidebar