Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

Sagruin

Viken fylkeskommune;
Norwegian
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Askeladden
Abstract
Sagruinen er lokalisert inntil planområdet i nordøst. Lokaliteten ligger i en ravinedal omtrent 50 meter sydvest for gbnr. 433/23, også kalt Fossen. Sagruket består av en sagtuftruin lokalisert nedenfor et mindre fossefall. Elven går fra innsjøen Heia og har utløp i Glomma ved Fetsund. Her ligger Fetsund lenser, et tømmersorteringsanlegg som var i drift fra 1861 – 1985 . Vegetasjonen består av blandingsskog av gran og løvtrær, med undervegetasjon av gress og mose. Lokaliteten er avgrenset av ravinen i nord, øst og syd, mens ravinen og elveleiet fortsetter mot vest. Tuften har to bevarte murer som er ca 1,40 m brede og opp til 1,50 m høye. Murene er i hovedsak bygget av stor bruddstein og står parallelt, orientert NØ – SV. Den sydlige muren er best bevart og er noe lavere og i østre ende. Den nordre muren er skadet og utrast i østre ende. Stein fra sagtuften ligger i elva og er spredt nedstrøms mot vest. Lokaliteten er avgrenset av ravinen og bergvegger i nord, øst og syd, og i vest av spredning av stein fra tuften hvor ravinen og elveleiet fortsetter.
Subjects

Arkeologisk minne, Forestry, Sagbruk, Skovbrug, Archaeology

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
2021
Providers: B2FIND
moresidebar