Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

DDI description: Interviews with Descendants of Finnish Workers in Kostamus 2018 DDI-kuvailu: Kostamus-työntekijöiden jälkeläisten haastatteluja 2018 Interviews with Descendants of Finnish Workers in Kostamus 2018 Kostamus-työntekijöiden jälkeläisten haastatteluja 2018 "Mun mielestä sillä on ollut valtava vaikutus" : Kostamus-hankkeen merkitys rakentajien lasten näkökulmasta.

Heikkinen, Saara;
Finnish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Abstract

Aineisto koostuu Kostamus-projektissa työskennelleiden henkilöiden jälkeläisten haastatteluista. Kaksi haastatelluista on työskennellyt Kostamuksessa myös itse. Haastatteluissa haastateltavat muistelevat elämäänsä vuosina 1977-1985 Kostamuksessa toteutetun rakennushankkeen aikana, jolloin useat suomalaistyöntekijät kävivät töissä Kostamuksessa Neuvostoliitossa. Suurin osa haastateltavista oli hankkeen aikaan itse lapsi tai nuori. Teemahaastatteluissa haastateltavilta kysytään muun muassa projektin aikaisista lapsuusmuistoista, omasta suhteestaan Kostamukseen sekä Kostamukseen suuntautuneista vierailuista. Lisäksi kysytään esimerkiksi siitä, miten Suomen ja Neuvostoliiton välinen suhde näkyi perheen arjessa ja oliko Kostamus-projektin ajalla merkitystä haastateltavan elämään laajemmin. Haastateltavilta kysytään myös muistoja vuoden 1980 isosta linja-auto-onnettomuudesta, sekä sitä, koskettiko onnettomuus läheisesti oman perheen elämää. Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, syntymävuosi sekä tieto siitä, keitä perheenjäseniä työskenteli Kostamuksessa. The data consist of interviews with descendants of Finnish workers in Kostamus. Two of the interviewees had worked in Kostamus themselves. In the interviews, the interviewees recalled their life between the years 1977 and 1985 during the construction project in Kostamus in the Soviet Union, when many Finnish workers were employed there. The majority of the interviewees were either children or young people during the construction project. In the theme interviews, the interviewees were asked, for example, about their childhood memories during the project, their own relationship with Kostamus and the visits they had made to Kostamus. Additionally, interview questions focused on, for example, how the relationship between Finland and the Soviet Union had been visible in the interviewee's family life and whether the time period of the Kostamus project had had a larger meaning in their life. The interviewees were also asked about the 1980 Kostamus bus crash, which left many dead and injured, and whether the crash had closely touched their own family life. Background information included, among others, the interviewee's gender, year of birth and information on which family members had worked in Kostamus. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Subjects

Family life and marriage, HISTORY, Historia, Neuvostoliitto, Perhe elämä, Social sciences, Työolot, Working conditions, YYA sopimus, ansiotyö, avioliitto ja sukupolvet, childhood, community behaviour, construction industry, employment abroad, internationalism, kansainvälisyys, lapsuus, muistot, rakennushankkeet, työskentely ulkomailla, yhteiskuntatieteet, yhteisöllisyys, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture, Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine, History, Humanities, Life Sciences, Social Sciences, Social and Behavioural Sciences, Soil Sciences

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
question_mark
B2FIND
Other ORP type . 2020
Providers: B2FIND
moresidebar