Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Other research product . Other ORP type . 2020

Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Property B te Bleiswijk Gemeente Lansingerland

Kuijl, E.E.A. van der (Hamaland Advies);
Open Access
Dutch
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Abstract

Hamaland Advies heeft in opdracht van SGS Search Ingenieursbureau een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd voor de geplande nieuwbouw op een bedrijventerrein langs de A12 bij Bleiswijk. Het plangebied bevindt zich tussen de Hollandweg en Klappolder te Bleiswijk, gemeente Lansingerland (zie Afbeelding 1 en bijlage 1). Het plangebied heeft een oppervlakte van 114.457 m². De exacte nieuwe verstoringsdiepte is onbekend, maar zal vermoedelijk meer dan 80 cm minus maaiveld (vorstvrij) bedragen. Op de herziene archeologische beleidskaart van Lansingerland uit 20161 heeft het plangebied deels een middelhoge archeologische verwachting (zone VI) en deels geen archeologische verwachting. Op grond van het gemeentelijk beleid geldt voor een middelhoge verwachting (zone VI) een vrijstellingsgrens voor bodemingrepen tot 1.000 m² en 250 cm –maaiveld. Vanwege de overschrijding van de vrijstellingsgrens is door Hamaland Advies in eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek conform KNA 4.0 en BRL protocol 4002 uitgevoerd. In aanvulling is in de delen van het plangebied met een middelhoge archeologische verwachting op de herziene archeologische beleidskaart van Lansingerland uit 20162 een verkennend booronderzoek uitgevoerd conform KNA 4.0 en BRL protocol 4003. Conclusie Het bureauonderzoek toont aan dat binnen het plangebied eventueel archeologische vindplaatsen uit het Neolithicum kunnen worden aangetroffen. Er is geen archeologische verwachting voor de periode IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen, omdat het plangebied toen bedekt was door een veenpakket, dat vanaf de Late Middeleeuwen is ontgonnen. Voor de periode Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd geldt een lage verwachting, omdat op historische kaarten geen bebouwing is waargenomen en het plangebied tot in de 21e eeuw in gebruik is geweest voor agrarische doeleinden. Door de realisatie van het bestaande bedrijventerrein is een deel van de bodem vermoedelijk verstoord geraakt tot op een diepte van 80cm –mv. Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een subrecente ophoging met puinhoudende zandige klei die op een diepte tussen 90 cmmv en 180 cm-mv overgaat in afzettingen van het Laagpakket van Wormer (bedding- op oeverafzettingen en wadafzettingen). De verwachtte inversierug is op een aantal plaatsen binnen het plangebied aangetroffen vanaf 245 cm-mv en wordt, als onderdeel van de Delftstroomgordel, gerekend tot de Formatie van Echteld. Zowel in de afzettingen van het Laagpakket van Wormer als in de stroomgordelafzettingen zijn geen niveaus met bodemvorming aangetroffen die kunnen wijzen op mogelijkheden voor menselijke bewoning in het plangebied. Er is sprake van een natuurlijk en geleidelijk profielverloop onder de subrecente ophoging. Ook zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen tijdens het veldwerk. Selectieadvies Op basis van de tijdens het veldwerk aangetroffen bodemopbouw met bedding- op oeverafzettingen en wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer eventueel op stroomgordelafzettingen van de Formatie van Echteld, waarin geen aanwijzingen voor bodemvorming door menselijk handelen en geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, wordt de kans zeer klein geacht dat in het plangebied sprake is van een intacte archeologische vindplaats. Wij adviseren daarom om geen verder vervolgonderzoek uit te laten voeren. Tevens kan de verwachting op de Beleidsadvieskaart bijgesteld worden naar Laag. Voorbehoud Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. Het conceptrapport van het bureauonderzoek is op 12 april 20183 getoetst door de archeologisch adviseur van gemeente Lansingerland, mw. L. Bekkers BA. Het conceptrapport van het booronderzoek is op 8 mei 20184 getoetst door mw. L. Bekkers BA. De opmerkingen op het bureauonderzoek en het booronderzoek zijn doorgevoerd in deze definitieve versie (2.0) van de rapportage. Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (Erfgoedwet 1-7-2016, art. 5.10 en 5.11) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort en de archeologisch adviseur (mw. L. Bekkers BA) van de Gemeente Lansingerland.

Subjects

Archaeology, Temporal coverage Neolithicum, Ancient Cultures, Archaeology, Humanities

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
lock_open
B2FIND
Other ORP type . 2020
Data sources: B2FIND
moresidebar