research product . Other ORP type

La vivenda social a Sabadell recolzada amb sistemes de paret de càrrega (1940 – 1970)

Marín Sellarés, Laia;
Open Access Catalan; Valencian
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
La present proposta de tesis doctoral té com objectiu principal l’anàlisi constructiu i estructural de les tipologies d’habitatges social construïdes a Sabadell entre el 1939 i fins que el mur de fàbrica desapareix com element estructural portant, cap als anys 70 del segle XX. El resultat del present estudi ha de servir com a referència, per poder intervenir en l‟estructura de forma adequada en tot el parc edificat de l'àmbit d‟estudi. Al mateix temps donar eines per tal de rehabilitar de forma adequada les construccions de l'època amb una tipologia estructural semblant. Per tal de dur a terme la tesis doctoral és imprescindible tenir present l'estat de la qüestió tant pel què fa a les tipologies d'habitatge social de la mateixa època a tot l'estat espanyol, com la tecnologia de l'època i el marc normatiu que s'aplicava per tal de construir correctament. A part de l'estat de la qüestió es troba imprescindible l'aportació del llistat de projectes que s'examinaran durant l'estudi a fi i afecte de poder conèixer fins on abasta la tesis doctoral proposada. El present document també presenta el procés metodològic a seguir per dur a terme la tesis, així com la viabilitat de la mateixa i tota la bibliografia.
Subjects
free text keywords: :Arquitectura::Tipologies d'edificis::Habitatges [Àrees temàtiques de la UPC], :Edificació::Elements constructius d'edificis::Elements estructurals d'edificis [Àrees temàtiques de la UPC], Public housing -- Spain -- Sabadell, Walls, Structural engineering, Habitatge públic -- Catalunya -- Sabadell, Estructures de murs
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue