research product . Other ORP type . 2018

Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето

Open Access
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Научни трудове на УНСС
  • Country: Bulgaria
Abstract
Студията представя разбирането за връзките между икономическата теория, историята и философията в контекста на съвременното развитие на политикоикономическите анализи и интердисциплинарните изследвания и зависимости в науката. Потърсени са основанията за взаимно обвързване и изучаване на съвременните политикоикономически системи и методологическите им основания в съвременните философско-икономически изследвания и стопанско-исторически реалности и характеристики. Изразено е мнението за необходимостта от създаване на теоретичните основи на изследователска програма в областта на съвременните схващания за ролята и мястото на политическата икономия в посока на използване историческия контекст на развитието на науката, стопанско-историческите корени на политико-икономическото знание и философските системи, върху които са се изграждали концептуално и методологически икономическите теории. Abstract The study presents the understanding of the links between economic theory, history and philosophy in the context of the contemporary development of political-economic analyses and interdisciplinary research, and relations in science. There have been sought the grounds of the interconnection and studying of the contemporary political-economic systems and their methodological grounds in the contemporary philosophical-economic researches and economic-historical realities and characteristics. An opinion is stated on the necessity of creating the theoretical foundations of a research program in the field of contemporary perceptions about the role and place of political economy in the direction of using the historical context of the development of science, the economic and historical roots of political and economic knowledge and philosophical systems, on which the economic theories have been conceptually and methodologically constructed. JEL: B, B4, B10
Subjects
free text keywords: История, History, Methodology, икономическа теория, политическа икономия, political economy, economic theory, методология
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue