research product . 2013

Site specific

Hofmanová, Eva;
Open Access Czech
  • Published: 31 May 2013
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
V první části své diplomové práce se snažím definovat termín site specific a hlouběji proniknout do této problematiky. Dále se zabývám pochopením vybraných krajin prostřednictvím akvarelové malby a popisu jejich charakteru. Zdůrazňuji zde popis jednotlivých míst, jež jsem navštívila (okolí Bohuslavic nad Metují, Dolní Moravy a Králického Snežníku, a Vysočiny). Druhá část je věnována procesu tvorby, tj. natáčení v terénu, zakomponování performancí do krajin, proces střihu a postprodukce. V této části se dále podrobněji věnuji popisu technologických postupů. Třetí část je zaměřena na charakteristiku vytvořených videí, rozebírám zde do detailu skladbu střihu, zvuku a performancí. Uvažuji zde o konečné instalaci videí a možnosti její prezentace v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. V poslední části textu se zabývám sebereflexí výsledného díla a snažím se objektivně poukázat na silné a slabé stránky své diplomové práce. Fakulta umění a designu Obhájeno In the first part of my master thesis I try to define the term "site-specific" and I try immerse myself deeper into this dilemma. Next thing I deal with is understanding of selected landscapes by means of aquarelle and by description of its character. I emphasise a description of every particular place I visited (surroundings of Bohuslavice nad Metují, Dolni Morava a Kralický Snežník and Vysočina). The second part I dedicate myself to the process of creation, shooting on locations, compositing of performances into the landscape, video editing a post production. In this part I describe technological procedures used here in a broader detail. The third part is focused on characterisation of things created. I analyse in detail the composition of shots, sounds and performances. I try to imagine my final video-installation and it's possibilities of presentation in the building of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art. In the last part I deal with the self-reflection of my work's final stage and I try to be objective in recounting both strong and weak spots of my work.
Subjects
free text keywords: site specific, genius loci, krajina, video, performance, historie, energie míst, akvarel, landscape, history, power seats, aquarelle
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue