research product . 2020

Mezi-jazyčné transformace sémantických prostorů

Mištera, Adam;
Open Access Czech
  • Published: 11 Sep 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Mezi-jazyčná reprezentace významu je aktuální téma v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Sémantické prostory z různých jazyků jsou transformovány do jednoho sdíleného univerzálního prostoru. Tento fakt umožňuje přenést znalosti z jazyků, které jsou velmi bohaté na zdroje, do jazyků, jež jsou na zdroje omezené. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat, porovnat a implementovat dostupné metody pro jazykově nezávislou sémantickou reprezentaci. Většina souvisejících prací se zaměřuje na lineární transformace, jelikož vykazují velmi dobrý výkon. V této práci se však soustřeďujeme na zvolené nelineární transformace založené na umělých neuronových sítích a shlukov...
Subjects
free text keywords: zpracování přirozeného jazyka, sémantická reprezentace, metoda nejmenších čtverců, ortogonální transformace, kanonická korelační analýza, nelineární transformace, neuronové sítě, shlukování, word2vec, fasttext, semeval, natural language processing, semantic representation, linear transformation, orthogonal transformation, canonical correlation analysis, non-linear transformation, neural networks, clustering, word2vec, fasttext, semeval
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue