research product . 2012

Analýza marketingových aktivit vybrané památky

Stuchlová, Ivana;
Open Access Czech
  • Published: 31 Oct 2012
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Bakalářská práce je zpracována v podmínkách Státního hradu Švihov a zaměřena na analýzu současných marketingových aktivit a analýzu návštěvníků. Nejprve je popsána situace a prostředí, ve kterém se památka nachází. Teoretické poklady jsou uvedeny na začátku jednotlivých kapitol, které se věnují marketingovému mixu služeb hradu s ohledem na návštěvníky, analýze návštěvníků, dotazníkovému průzkumu a SWOT analýze. Na základě zjištěných informací jsou v závěru práce předloženy návrhy do budoucna, které mají sloužit k zajištění větší komplexnosti nabídky hradu. Jedná se o vytvoření výstavy v rámci filmového turismu, návrh propagačního materiálu na kulturní akce a výstavy, návrh úpravy oficiálních internetových stránek, návrh loga a další. Poslední kapitola se zabývá možnostmi spolupráce s dalšími objekty v regionu. Katedra marketingu, obchodu a služeb Obhájeno The thesis is elaborated in terms of the State Castle Švihov and focused on the analysis of current marketing activities and analysis of visitors. First is described the situation and the environment in which the monument is located. Theoretical sources are stated at the beginning of each chapter, which are dedicated to: marketing mix of castle services with regard to visitors, visitor analysis, questionnaire survey and SWOT analysis. Based on the gained information is at the end of the work submitted suggestion for the future, which is striving to ensure more complex list of castle services. The suggestion consists of exhibition in the film tourism, design promotional material for cultural events and exhibitions, design modifications of the official website, logo design and more. The last chapter is about the potential cooperation with other objects in the region.
Subjects
free text keywords: Státní hrad Švihov, kulturní dědictví, art marketing, marketing kulturních památek, dotazníkový výzkum, prohlídky, State Švihov castle, cultural heritage, cultural heritage marketing, questionnaire survey, guided tour
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage

Obrázek 1: Organizační struktura NPÚ, od ledna 2013 ................................................. 11 Obrázek 2: Oblasti dle správy jednotlivých Územních památkových správ .................. 11 Obrázek 3: Oblasti dle správy jednotlivých Územních odborných pracovišť ................ 12 Obrázek 4: Vodní hrad Švihov ....................................................................................... 14 Obrázek 5: Organizační struktura Státního hradu Švihov .............................................. 15 Obrázek 6: Grafické vyjádření návštěvnosti Státního hradu Švihov v měsících roku 2012 ................................................................................................................................ 34 Obrázek 7: Grafické vyjádření poměru měsíční k celkové roční návštěvnosti Státního hradu Švihov v letech 2002 - 2012 ................................................................................. 35 Obrázek 8: Grafické vyjádření návštěvnosti Zámku Wernigerode v roce 2012 za jednotlivé měsíce ............................................................................................................ 36 ANTZ, Christian., JURANEK, Christian. a kol. Schlösser, Museen, Tourismus.

Chancen einer Partnerschaft. Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt, Schloß Wernigerode, 2005, 84. s., ISBN 3-00-019017-1 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2006, 277 s., ISBN 80-247-0966-X MAJARO, Simon. Základy marketingu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 1996, 312 s., ISBN 80-7169-297-2 PLAČKOVÁ, Radka., ŠÍDA, Radim. a kol. Pravda o domácích turistech. COT business.

2013, 1, 56-59, ISSN 1212-4281 Město Švihov [online]. Švihov: Město Švihov, 2013. [cit. 2013-02-20] Dostupné z: http://www.svihov.cz/index.php?page=44&lang=cz O nás [online]. Švihov: Zájmové sdruţení právnických osob Běleč, 2013. [cit. 2013-02- 20] Dostupné z: http://www.belec.jz.cz/ Místní akční skupina pošumaví [online]. Švihov: MAS Pošumaví - místní akční skupina, 2013. [cit. 2013-02-23] Dostupné z: http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=15&lag=&lang=cz Státní hrad Švihov [online]. Švihov: Státní hrad Švihov, 2013. [cit. 2013-03-25] Dostupné z: http://www.hradsvihov.cz/ Idos [online]. Idos jízdní řády, 2013.

z: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ Městys Chudenice [online]. Městys Chudenice, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.sumavanet.cz/chudenice/ Zámek Lázeň [online]. Zámek Lázeň sv. Wolfganga, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.zameklazen.cz/zamek-lazen-svwolfganga Americká zahrada [online]. Občanské sdruţení Otisk, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.otisk.org/americka-zahrada/americka-zahrada Současnost [online]. Červené Poříčí: Obec Červené Poříčí, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.cerveneporici.cz/index.php?page=731&lag=&lang=cz Vítejte na oficiálních stránkách [online]. Červené Poříčí: Zámek Červené Poříčí, 2013.

[cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.cervene-porici.cz/titulni-stranka/

Abstract
Bakalářská práce je zpracována v podmínkách Státního hradu Švihov a zaměřena na analýzu současných marketingových aktivit a analýzu návštěvníků. Nejprve je popsána situace a prostředí, ve kterém se památka nachází. Teoretické poklady jsou uvedeny na začátku jednotlivých kapitol, které se věnují marketingovému mixu služeb hradu s ohledem na návštěvníky, analýze návštěvníků, dotazníkovému průzkumu a SWOT analýze. Na základě zjištěných informací jsou v závěru práce předloženy návrhy do budoucna, které mají sloužit k zajištění větší komplexnosti nabídky hradu. Jedná se o vytvoření výstavy v rámci filmového turismu, návrh propagačního materiálu na kulturní akce a výstavy, návrh úpravy oficiálních internetových stránek, návrh loga a další. Poslední kapitola se zabývá možnostmi spolupráce s dalšími objekty v regionu. Katedra marketingu, obchodu a služeb Obhájeno The thesis is elaborated in terms of the State Castle Švihov and focused on the analysis of current marketing activities and analysis of visitors. First is described the situation and the environment in which the monument is located. Theoretical sources are stated at the beginning of each chapter, which are dedicated to: marketing mix of castle services with regard to visitors, visitor analysis, questionnaire survey and SWOT analysis. Based on the gained information is at the end of the work submitted suggestion for the future, which is striving to ensure more complex list of castle services. The suggestion consists of exhibition in the film tourism, design promotional material for cultural events and exhibitions, design modifications of the official website, logo design and more. The last chapter is about the potential cooperation with other objects in the region.
Subjects
free text keywords: Státní hrad Švihov, kulturní dědictví, art marketing, marketing kulturních památek, dotazníkový výzkum, prohlídky, State Švihov castle, cultural heritage, cultural heritage marketing, questionnaire survey, guided tour
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage

Obrázek 1: Organizační struktura NPÚ, od ledna 2013 ................................................. 11 Obrázek 2: Oblasti dle správy jednotlivých Územních památkových správ .................. 11 Obrázek 3: Oblasti dle správy jednotlivých Územních odborných pracovišť ................ 12 Obrázek 4: Vodní hrad Švihov ....................................................................................... 14 Obrázek 5: Organizační struktura Státního hradu Švihov .............................................. 15 Obrázek 6: Grafické vyjádření návštěvnosti Státního hradu Švihov v měsících roku 2012 ................................................................................................................................ 34 Obrázek 7: Grafické vyjádření poměru měsíční k celkové roční návštěvnosti Státního hradu Švihov v letech 2002 - 2012 ................................................................................. 35 Obrázek 8: Grafické vyjádření návštěvnosti Zámku Wernigerode v roce 2012 za jednotlivé měsíce ............................................................................................................ 36 ANTZ, Christian., JURANEK, Christian. a kol. Schlösser, Museen, Tourismus.

Chancen einer Partnerschaft. Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt, Schloß Wernigerode, 2005, 84. s., ISBN 3-00-019017-1 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2006, 277 s., ISBN 80-247-0966-X MAJARO, Simon. Základy marketingu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 1996, 312 s., ISBN 80-7169-297-2 PLAČKOVÁ, Radka., ŠÍDA, Radim. a kol. Pravda o domácích turistech. COT business.

2013, 1, 56-59, ISSN 1212-4281 Město Švihov [online]. Švihov: Město Švihov, 2013. [cit. 2013-02-20] Dostupné z: http://www.svihov.cz/index.php?page=44&lang=cz O nás [online]. Švihov: Zájmové sdruţení právnických osob Běleč, 2013. [cit. 2013-02- 20] Dostupné z: http://www.belec.jz.cz/ Místní akční skupina pošumaví [online]. Švihov: MAS Pošumaví - místní akční skupina, 2013. [cit. 2013-02-23] Dostupné z: http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=15&lag=&lang=cz Státní hrad Švihov [online]. Švihov: Státní hrad Švihov, 2013. [cit. 2013-03-25] Dostupné z: http://www.hradsvihov.cz/ Idos [online]. Idos jízdní řády, 2013.

z: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ Městys Chudenice [online]. Městys Chudenice, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.sumavanet.cz/chudenice/ Zámek Lázeň [online]. Zámek Lázeň sv. Wolfganga, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.zameklazen.cz/zamek-lazen-svwolfganga Americká zahrada [online]. Občanské sdruţení Otisk, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.otisk.org/americka-zahrada/americka-zahrada Současnost [online]. Červené Poříčí: Obec Červené Poříčí, 2013. [cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.cerveneporici.cz/index.php?page=731&lag=&lang=cz Vítejte na oficiálních stránkách [online]. Červené Poříčí: Zámek Červené Poříčí, 2013.

[cit. 2013-03-20] Dostupné z: http://www.cervene-porici.cz/titulni-stranka/

Any information missing or wrong?Report an Issue