research product . 2019

Tachovský dětský sbor

Brychová, Jana;
Open Access Czech
  • Published: 13 Jun 2019
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem bakalářské práce s názvem Tachovský dětský sbor je představit čtenářům historický a kulturní vývoj v Tachově od jeho počátků až do současnosti. Tyto části předcházejí nejdůležitější kapitole mé práce, která se jmenuje Tachovský dětský sbor. První část práce popisuje opravdu stručnou historii Tachova a převážně kulturní rozmach v 50. letech minulého století a rovněž mapuje současnou kulturní situaci ve městě. Druhá část práce pojednává o vzniku, vývoji a současném působení Tachovského dětského sboru. K důležitým podkapitolám se ve druhé části řadí například životopis Josefa Brabence, soutěžní úspěchy sboru nebo také rozhovory s bývalými členy TDS. Ke zpracování bakalářské práce jsem měla k dispozici hlavně archivní materiály, informace z rozhovoru se sbormistrem Josefem Brabencem a také své osobní zápisky. Tato práce by měla představit Tachovský dětský sbor po všech stránkách a také nastínit historický a kulturní život v Tachově. Podrobná studie tohoto tělesa by mohla přispět k většímu zájmu o sborovou činnost. Obhájeno The main goal of Bachelor´s thesis entitled "Tachov Children's Choir" is to introduce readers the historical and cultural development in Tachov from its beginnings to the present. These parts precede the most important chapter of my thesis entitled Tachov Children's Choir. The first part of the thesis describes a really breaf history of Tachov and mostly the cultural boom in the 50´s and also maps the present cultural situation in the town. The second part of the thesis deals with the origin, development and the present operations of the choir. Important chapters of the second part include, for example, the biography of Josef Brabenec, the choirs competition successes or interviews with the former TDS members. For the elaboration of the bachelor´s thesis I had mainly archival materials at my disposal, information from an interview with the choirmaster Josef Brabenec and also my personal notes.This thesis should present the Tachov Children's Choir in all aspects and also outline the historical and cultural life in Tachov. A detailed study of this choir could contribute to greater interest in choral activities.
Subjects
free text keywords: tachovský dětský sbor, historie, kultura, kulturní vývoj, historický vývoj, tachov, repertoár, sbormistr, sborový zpěv, mgr. josef brabenec, sbor, tachov children´s choir, history, culture, cultural development, historical development, repertoir, choirmaster, choir singing, choir
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue