Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Other research product . 2021

Happening in Kindergarten

Pelcmanová, Jana;
Open Access
Czech
Published: 11 Jun 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění happeningu a performance v mateřských školách. V teoretické části práce je nastíněn historický původ těchto uměleckých forem, jejich definice a charakteristika. Další část se věnuje jejich mezioborovosti, se zaměřením na dramatickou a výtvarnou oblast, a zmiňuje obor výtvarné dramatiky a artefiletiky jako vzdělávacích metod blízkých happeningu. V poslední části je navrženo možné zaměření aktivit v MŠ podle charakteristických prvků happeningu. V praktické části práce jsou popsány zrealizované aktivity s dětmi předškolního věku a popsány další možnosti praktické realizace. Obhájeno This bachelor thesis deals with the application possibilities of happening and performance in kindergarten. The theoretical part of the thesis shades light on a historical origin of these art forms, their definition and charasteristics. The next part deals with their interdisciplinarity, focusing on dramatical and art areas, and includes the field of art drama and artifiletics as educational methods closely related to happenning. The last part of the thesis suggests possible focal activities in kindergarten according to the typical features of happening. The accomplished (realized) activities with preschool-age children and theoretical ideas (suggestions) of a potential further realization are described in the practical part.

Subjects

happening, performance, historie, mezioborovost, výtvarné výrazové prostředky, dramatické výrazové prostředky, výtvarná dramatika, artefiletika, příběh, experiment, hra, prožitek, rituál, oslava, tradice, výlet, happening a performance v mateřské škole, happening, performance, history, interdisciplinarity, artistic means of expresion, dramatic means of expresion, art drama, artefiletics, story, experiment, play, experience, ritual, celebration, tradition, trip, happening and performance in kindergarten.

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar