research product . 2014

Old Assyrian trade

Tlumacova, Daniela;
Open Access Slovak
  • Published: 05 Jun 2014
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
V tejto práci som si dala za cieľ zistiť viac o staroasýrskom obchode. Prvý odaek bol venovaný stručnému opisu geografie, politickej situácie a histórie na území Asýrie a Anatólie. Potom som sa bližšie pozrela na jednotlivé obchodné kolónie staroasýrskych kupcov na území Anatólie a v štvrtej časti som popísala obchod, karavány a tovar s ktorým sa obchodovalo. V piatej časti som opísala koniec asýrskych kolónii a situáciu v Asýrii. Práca končí záverom po ktorom nasleduje zoznam použitej literatúry, resumé a obrazová príloha. Obhájeno In this work I described Old Assyrian trade. In the first chapter I looked briefly at the geography, political situation and histor...
Subjects
free text keywords: Asýrie, Anatólie, geografie, politika, historie, Wabartum, obchod, karavány, Tovar, finance, Asyria, Anatolia, geography, politics, history, trade, caravans
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage

2.1. Geografické, politické a historické zaradenie Asýrie........................................4 2.2. Geografické, politické a historické zaradenie Anatólie....................................6

Any information missing or wrong?Report an Issue