research product . 2019

The role of castles in medieval conflicts

Drášilová, Luisa;
Open Access Czech
  • Published: 28 Jun 2019
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem bakalářské práce je dokumentace terénních reliktů, které je možné spojovat s obléhacími pracemi v okolí vybraných hradů ve středním Posázaví, zejména pak v okolí hradů Stará Dubá, Zbořený Kostelec, Zlenice a Hrad u Čtyřkol. Na jednotlivých lokalitách jsou dokumentovány dochované terénní situace za použití totální stanice a leteckého laserového skenování. U sledovaných lokalit je rekonstruován jejich širší historický kontext a význam v období poděbradských válek. V rámci práce je zhodnocen archeologický materiál, který je možné spojovat s událostmi tohoto období získaný povrchovými sběry v prostoru obléhacích prací i materiál z dalších archeologických odkryvů, které proběhly na lokalitách v této oblasti. Pozůstatky obléhacích prací na dokumentovaných lokalitách jsou srovnány s dalšími situacemi ze sledovaného období na území ČR. Obhájeno The goal of my bachelor is documentation of terrain remains, which are possible to connect with siege works in the area of choosen castles in central Posázaví, especially around castles Stará Dubá, Zbořený Kostelec, Zlenice and Hrad u Čtyřkol. In each site is documented preserved terrain situations with use of total station and landscape laser scanning. There are reconstructed its historical context and meaning during the times of Podebrady Wars. Part of bachelor is evaluated archaeological material which is possible to connect with events during this era and that were gained through surface collections in the place of siege works. Also the material from archaeological excavations which were conducted on thist sites will be used. The remains of siege works on documented sites are compared with other situations from studied time in the area of Czech republic.
Subjects
free text keywords: hrady, obléhací práce, poděbradské války, střední posázaví, castles, siege works, podebrady wars, central posázaví
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue