research product . 2017

Soudobé umění v současné mateřské škole

Černá, Hana;
Open Access Czech
  • Published: 16 Jun 2017
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se v teoretické části zaobírá současným uměním jako prostředkem pro výtvarné aktivity. Tyto poznatky jsou dále zkoumány v praktické části činnostmi realizovanými s předškolními dětmi. Teoretická část zahrnuje: postupný psychologický vývoj dítěte, charakteristiku výtvarné výchovy v MŠ a z ní vycházející aspekty, inspirace moderním a soudobým uměním k výtvarným činnostem MŠ. Část praktická je zahájena rozhovory se dvěma umělci s důrazem na jejich pojetí tvorby a jednoho zvoleného díla, které je následně podnětem pro sedm výtvarných činností s dětmi předškolního věku, jež jsou rozebrány do konceptových analýz a konstruktů. Závěr bakalářské práce globalizuje a zhodnocuje veškeré zkušenosti a postřehy s ohledem na teoretickou, ale i praktickou část. Popisuje aktiva využití současného umění s dětmi v mateřské škole. Obhájeno This bachelor's thesis deals with contemporary art as means for art activity in the theoretical part. These findings are further researched in empirical part with activities, which are implemented with preschool children. Theoretical part includes: progressive psychological development of the child, characteristics of art education in nursery school and it's emerging aspects, inspiration from modern and contemporary art to the art activities of nursery school. Empirical part begins with interviews with two artists with emphasis on their concept of creation concept and one selected work of art, which is subsequently inspiration for seven art activities with children of preschool age. These activities are analyzed in to conceptual analysis and detailed description. The conclusion of bachelor's thesis generalizes and evaluates the whole experience and insights with consideration to the theoretical and empirical part. It describes assets of contemporary art with children in nursery school.
Subjects
free text keywords: výtvarná výchova, předškolní pedagogika, současné umění, moderní umění, současní umělci, koláž, akční malba, performance, rozvoj kreativity, rozvoj fantazie, spontánnost, art education, preschool education, contemporary art, modern art, contemporary artists, collage, action painting, progress of creativity, progress of imagination, spontaneity
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue