research product . 2020

History of suburbanization in Czechia

Novák, Daniel;
Open Access Czech
  • Published: 23 Oct 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy a rysy. Informace pro bakalářskou práci byly získány z literatury, pro teoretickou část. V analytické části bakalářská práce čerpá z dat z Historického lexikonu obcí a z Českého statistického úřadu. V práci je vysvětleno, proč docházelo na území Česka k urbanizačním procesům v období před první světovou válkou a v období socialismu, a také hlavně k suburbanizačním procesům, které jsou charakteristické po období po roce 1989. Bakalářská práce se snaží zodpovědět všechny výzkumné otázky, které byly stanoveny v úvodu práce, a to za pomoci obrázků, grafů a tabulek. Obhájeno The elaborated bachelor thesis deals with the history of suburbanization in the Czechia. Urbanization processes in the period before the First World War and in the period of socialism are addressed here. Furthermore, this work deals with the beginnings of suburbanization in the Czechia and its current form and its trends and features. Information for the bachelor thesis was obtained from the literature, for the theoretical part. In the analytical part, the bachelor's thesis draws on data from the Historical Lexicon of Municipalities and the Czech Statistical Office. The thesis explains why there were urbanization processes in the Czechia in the period before the First World War and in the period of socialism, as well as suburbanization processes, which are characteristic after the period after 1989. The bachelor's thesis tries to answer all research questions that were determined in the introduction, using figures, graphs and tables.
Subjects
free text keywords: historie, česko, suburbanizace, urbanizace, obyvatelstvo, history, czechia, suburbanization, urbanization, population
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue