research product . 2012

Перыядызацыя правядзення камасацыi на землях Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг.

Open Access Belarusian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: БрГТУ
  • Country: Belarus
Abstract
В статье рассматривается периодизация осуществления польскими властями комасации (хуторизации) на землях Западной Беларуси. Автор показывает трудности местного крестьянства и необходимость проведения аграрной реформы, которая и была реализована польскими властями в 1921–1939 гг. Проведение комасации сопровождалось выдачей кредитов. Благодаря осуществлению в Западной Беларуси комасации, сокращалось количество необходимых для обработки земли крестьянских трудодней, улучшалась культура обработки земли и соответственно возрастала урожайность. В соответствии с социально-экономическими особенностями и темпами проведения хуторизации в осуществлении польскими властями в...
Subjects
free text keywords: история, history
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
20 references, page 1 of 2

- Мінск, БДУ, 2000. - C. 24-30. У

10. Bujak, F. иnaprawie O ustroju rolnego w Polsce / F. Bujak. - Warsza-

9. Brzoza, Cz. Polska w czasach niepodłegłosci i Drugiej Wojny Świa-

towej (1918-1945) / Cz. Brzoza. - Kraków: Fogra, 2001. - 424 s.

wa-Lublin-Łódż-Kraków: G. Gebetner i Spółka, [б. г.]. - 160 s. 11. Bujak, F. O podziale ziemi i reformie rolnej / F. Bujak. - Warszawa:

Biuro Propagandy Wewnętrznej, 1920. - 104 s.

оLudowa Spółdzielna Wydawnicza, 1980. - T. 3. - 715 s. 12. Historia chlopów polskich: w 3 tomach. Okres II Rzeczypospolitej i

okupacji hitlerowskiej / pod redakcją Stefana Inglota. - Warszawa: 13. Łapa, M. Problemy przebydowy structuralnej rolnictwa polskiego w

latach 1926-1930. Program agrarny Witolda Staniewicza / M. Łapa //

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 66. Historia Polski XIX-

wersytetu Łódzkiego, 1999. -S. 119-140. 14. Maly rocznik statystyczny. - Warszawa, Glowny Urząd Statystyczny,

1939. - 425 s. 15. Materialy statystyczne // Rolnictwo. - 15 maja 1934 r. - S. 202-211. 16. Mowa p. Witolda Staniewicza, ministra reform rolnych, wygloszona na

321-em posiedzeniu Sejmu (dn. 9 lutego 1927 r.) // Dziennik urzędowy

Ministerstwa Reform Rolnych. - 1927. - № 5. - S. 146-161. 17. Odlanicki-Poczobutt, St. Województwo Nowogródzkie / St. Odlanicki-

Poczobutt. - Wilno: Nakladem Wileńskiej Izby Rolniczej, 1936. - 498 s. 18. Rolnictwo w Polsce. Jaki jest stan rolnictwa i co rząd robi dla jego

20 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue