research product . 2021

Η αγοραπωλησία γυναικών-δούλων σε παπύρους της μεταχριστιανικής εποχής

Provis Fotios;
Open Access Greek
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Greece
Abstract
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη δουλεία και πιο συγκεκριμένα στην αγοραπωλησία γυναικών-δούλων κατά τους μεταχριστιανικούς αιώνες. Η εστίαση στη μεταχριστιανική περίοδο έγινε για τους εξής λόγους: Α) είναι σαφές ότι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην αρχή των μεταχριστιανικών χρόνων έχει εδαφικά σταθεροποιηθεί και πολιτικά ολοκληρωθεί, συνεπώς μπορούμε πιο εύκολα να εντοπίσουμε τις αλλαγές και τις μετατοπίσεις στο επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής, χωρίς να χρειάζεται να υπολογίζουμε τον αστάθμιστο παράγοντα των πολιτικών μεταβολών. Η pax romana που κυριαρχεί από την Αυγούστεια περίοδο μέχρι το θάνατο του Μάρκου Αυρηλίου το 180 μ.Χ. αλλά και η ταραγμένη περίοδος που ακολούθησε έως τις βαρβαρικές επιδρομές των μέσων του 4ου αιώνα μ.Χ. επιτρέπει, αναμφίβολα, να εντοπίσουμε αλλαγές στη θέση της δούλης, που οφείλονται καθαρά σε ενδογενείς παράγοντες, σχετικούς με την εξέλιξη του κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού της δουλοκτησίας. Β) Η διαίρεση της αυτοκρατορίας σε δύο τμήματα και τυπικά από το 395 μ.Χ. σηματοδοτεί πολιτικές αλλαγές, όπως οι εισβολές των Γερμανικών φύλων στο βορρά, αλλά και κοινωνικές αλλαγές, καθώς σταδιακά το δουλοκτητικό σύστημα μετασχηματίζεται σε φεουδαρχικό. Γ) Η έλευση και η επικράτηση του χριστιανισμού δείχνει ότι οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές είχαν, όπως είναι αναμενόμενο, αντίκτυπο και στο ιδεολογικό επίπεδο, με τη μετάβαση από την πολυθεΐα στο μονοθεϊσμό. Η ανερχόμενη θρησκεία του χριστιανισμού, αναμφίβολα, είναι προϊόν των κοινωνικών μεταβολών της εποχής. Ωστόσο, οι επιδράσεις της κοινωνίας στην ιδεολογία δεν είναι μονόπλευρες -στην πραγματικότητα βρίσκονται σε βαθιά διαλεκτική σχέση- και, συνεπώς, δεν είναι σπάνιο η ιδεολογία να επηρεάζει τις κοινωνικές πρακτικές και αντιλήψεις. Από μια τέτοια σκοπιά, είναι σημαντικό να διαφανούν τυχόν μεταβολές στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι δούλοι και ειδικότερα οι γυναίκες στην περίοδο παγίωσης του χριστιανισμού. Ως εκ τούτου, θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να εξεταστεί η θέση της δούλης, του ανθρώπου δηλαδή που υφίσταται διπλή εκμετάλλευση και καταπίεση λόγω της κοινωνικής του τάξης και λόγω του φύλου του. Μέσα από τη μελέτη παπυρικών κείμενων αγοραπωλησίας είναι δυνατόν να διερευνηθεί η θέση της δούλης μέσα στην κοινωνία, η σχέση της με γυναίκες άλλων κοινωνικών τάξεων, η σχέση της με τους άνδρες συν-δούλους αλλά και οι αισθητές ή λιγότερο αισθητές μεταβολές στην αντιμετώπιση που τυγχάνει, κάτω από την επίδραση μετατοπίσεων είτε στο κοινωνικοοικονομικό είτε στο ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο. This assignment focuses on slavery and more specifically on the women slave trade during the post-Christian centuries. The reasons for the attention on the post-Christian era are the following: A) It is clear that the Roman Empire at the beginning of the post-Christian years has been territorially stabilized and politically fulfilled, thus we can more easily locate the changes and the shifting at the level of social practice without having to calculate the unbalanced factor of political changes. The pax romana that had dominated from the August period until the death of Marcus Aurelius in 180 AD in conjunction with the turbulent times that followed until the barbaric raids in the half of the fourth century undoubtedly allows us to locate changes on the position of the woman slave which are due to endogenous factors relevant to the development of the socio-economic formation of slavery. B) The division of the empire in two compartments since 395 AD signals political changes like the German invasions in the north as well as social changes while the slave-owning system is gradually being transformed into a feudal one C) The advent and prevalence of Christianity shows that the socio-political changes had as expected an impact on the ideological level with the transition from polytheism to monotheism. The rising religion of Christianity is unquestionably a product of the social changes of the times. However the effects of society on ideology are not one-sided. In reality they are in a deeply dialectical relationship and consequently it is not rare that ideology affect social practices and perceptions. From such a point of view it is important to show any changes in the way slaves and especially women were treated during the period of the consolidation of Christianity. Hence, we would say that it is particularly interesting to examine the position of the woman slave-of the human who is being exploited and oppressed because of their social class and gender. Through the study of papyrus texts of sale and purchase it is possible to investigate the position of the woman slave in society, her relationship with male slaves and also the noticeable changes in the treatment she receives under the influence of shifts either on the socio-economic or the ideological-political level.
Subjects
free text keywords: Ιστορία, History
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
Download from
Open Access
Pergamos
2021
Providers: Pergamos
Any information missing or wrong?Report an Issue