research product . 2017

Kansannäytetoiminnan merkitys Suomen mineraalipotentiaalin kartoituksessa

Hietala, Satu;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Helsingfors universitet
  • Country: Finland
Abstract
The layman’s sample practice of the Geological Survey of Finland (GTK) is a unique national practice in raw material exploration and research. Its main purpose is to increase knowledge related to Finnish raw material resources. The operation is quite rare on a global scale. A layman’s sample (kansannäyte) is a sample of rock, mineral, or soil sent to a geologist or other type of expert by a rock hobbyist. The Layman’s Sample Office of the Geological Survey of Finland (GTK) receives thousands of samples from all over Finland every year. The office handles ore samples, industrial minerals, dimensional stone, precious stone and gemstone discoveries, and metals of technological interest. The concept of layman’s sample reflects the action of its history and original purpose. The practice started in the 18th century and has continued uninterrupted since then. Thirtytwo of the metallic mines in Finland have been discovered on the basis of a layman's sample. Currently, further new mining operations, on which the first reference sample has been sent by the public, are being launched. In addition to the economic benefit, the practice also has other tasks. The sample office answers geology-related questions sent in by the general public and provides competent and up-to-date information on the importance of raw materials to the society. The challenge in the future is to improve the quality of the samples. Also in the future, the development of digital applications will be important including web and mobile applications, for example teaching map services and platforms. The new applications could also inspire young people to the rock hobby in general as well as increase the geological knowledge of the general public. The digital archive of layman’s samples contains information on more than 60 000 bedrock and boulder samples. Layman’s samples and metallogenic zones can be compared with each other. Geologically ore potential zones could be identified and sampled. The archive also reveals new areas with ore potential. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ylläpitämä kansannäytetoiminta on Suomessa ainutlaatuinen kansallisten raaka-ainevarojen etsintää ja tutkimusta palveleva toimintamuoto, jonka avulla lisätään Suomen raaka-ainevaroihin liittyviä tietovarantoja. Toiminta on melko harvinaista kansainvälisessä mittakaavassa. Kansannäyte on kiviharrastajan geologille tai muulle asiantuntijalle toimittama kivi-, mineraali- tai maaperänäyte. Lähetetyistä näytteistä suurin osa sisältää malmimineraaleja, mutta näyte voi olla myös teollisuusmineraali, teollisuuskivi, rakennuskivi sekä myös korukivi tai jalokivi. Sana kansannäyte (engl. layman’s sample) kuvastaa hyvin toiminnan historiaa ja sen alkuperäistä tarkoitusta. Kansannäytetoiminta on vanha malminetsinnän muoto, jonka historia ulottuu Ruotsin vallan aikaan 1500–1600 luvulle. Varsinaisen kansannäytetoiminnan käynnisti 1740-luvulla vuorihallituksen asessori Daniel Tilas ja siitä lähtien toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti Suomessa lähes 300 vuotta. Suomen modernin kaivosteollisuuden alkupuolelta, 1900-luvulta saakka, kansannäyte on johtanut 32 metallimalmikaivoksen syntymiseen ja 2000-luvulla useiden kymmenien malmipotentiaalisten kohteiden jatkotutkimuksiin. Suomessa on tällä hetkellä syntymässä kaivoksia ja tutkimuksien kohteina on alueita, joista ensimmäinen viite on saatu harrastajan löytämästä kansannäytteestä. Kansannäytetoiminnalla on taloudellisen hyödyn tuottamisen lisäksi myös muita tehtäviä. Kansalaisille suunnatun geologiaan ja kallioperän raaka-aineisiin liittyvä popularisointi on tärkeä toiminnan osa-alue. Kansannäytetoiminnan haasteena on tulevaisuudessa näytteiden laadun parantaminen ja monipuolistaminen sekä harrastajien ohjaaminen uusille alueille. Tulevaisuudessa digitaalisten mahdollisuuksien kehittyessä tulisi pyrkiä hyödyntämään myös tätä puolta kansannäytetoiminnassa. Toiminnan tukemiseksi on mahdollista kehittää uusia verkkosovellutuksia ja mobiilisovelluksia, jotka esimerkiksi voivat olla karttapalveluita sekä opetusalustoja. Uudet sovellukset saattaisivat innostaa myös nuoria kiviharrastuksen pariin sekä yleisesti lisäämään geologista tietämystä. Kansannnäytteiden digitaalinen aineisto käsittää tällä hetkellä yli 60 000 näytteen tiedot. Näistä näytteistä on olemassa paikkatiedot sekä analyysitulokset. Kansannäytteitä ja metallogeenisiä vyöhykkeitä voidaan vertailla keskenään. Sieltä missä on arvioitu olevan geologisesti malmisuotuisa vyöhyke, löytyy myös hyviä lähetettyjä näytteitä ja toisaalta esille tulee myös alueita, joiden aikaisemmasta malmipotentiaalista ei ole havaintoa.
Subjects
free text keywords: kansannäytteet, kansannäyte, malminetsintä, malmigeologia, historia, malminetsintä, kallioperä, lohkare, analyysi, ArcGIS, layman's samples, layman`s sample, mineral exploration, economic geology, history, spatial information, Geology, Geologia, Geologi
Related Organizations
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Other Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue