Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2011

Astuvansalmen kallion ontologisointi : prosessikuvaus

Mölsä, Henna;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2011
Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
Country: Finland
Abstract
Opinnäytetyön tavoitteena oli testata ontologisointia ja kuvata tämä prosessi. Tapauskohteeksi valittiin Astuvansalmen kallio ja sen kalliomaalaukset. Ontologisointi koski koko kalliota ja sen ympäristöä – ei ainoastaan kallion kalliomaalauksia. Ontologisointi toteutettiin aineistolähtöisesti ja vahvan semantiikan ontologisointiin pohjautuen CIDOC CRM –mallin avulla. Pääpaino tekemisessä oli oppimisessa tutkimusmenetelmien pohjautuessa reflektiiviseen oppimiseen ja dialogiin. Aiheen toimeksiantajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun Viva3-hanke. Prosessi koostui aloitus- ja määrittelyvaiheesta, toteutusvaiheesta ja arviointivaiheesta. Toteutusvaihe sisälsi aineiston kartoituksen, kuvien ja kuva-aiheiden kartoituksen, ontologisten suhteiden miettimisen tulkintoihin, kuvailuun, käsitemallinnukseen ja CIDOC CRM:ään liittyen sekä metatietoskeeman mallinnuksen. Ontologisointiprosessi dokumentointiin ja työvaiheet kuvattiin sanallisesti sekä hyödyntäen toimintamalleja ja kaaviota. Ontologisoinnissa mukana oleminen kehitti omaa asiantuntemusta eli oppimista tapahtui sekä ontologisointiin että kalliokuviin liittyen. Yhteistyö eri asiantuntijatahojen kanssa oli antoisaa. Omalta osaltani pääsin tavoitteisiini, vaikka hankkeen osalta toiminnallisen prototyypin tekeminen ja testaus jäi tekemättä. Metatietoskeeman osalta päästiin välivaiheeseen, CIDOC CRM –laajennusehdotus tehtiin ja moniperiytyvyyden osalta luotiin ontologiadokumentti. Ontologisointiprosessin kuvaus antaa tietoa simerkinomaisesti kuinka aineistolähtöinen vahvan semantiikan ontologisointi voi tapahtua ja mitä haasteita tällaiseen ontologisointiin liittyy. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää Mikkelin ammattikorkeakoulussa niin sähköisten palvelujen kehittämisessä kuin koulutuksen järjestämisessä. Tieto on sovellettavissa paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti kulttuuriaineiston ontologisointiprosesseissa. The purpose of this master’s thesis was to test ntologization and describe this process. The main object was to learn how ontologization proceeded and what challenges there were. In this case, ontologization based on strong semantics and the CIDOC CRM model and the point of view was material-oriented. The target was Astuvansalmi rock art site, the best known Finnish rock paintings site situated in Eastern Finland, Ristiina. The subject was assigned by the Viva3 project of Mikkeli University of Applied Sciences. In general, ontologization process consisted of definition, execution and evaluation stages. More specifically, the execution stage included the search and investigation of materials, rock paintings and the subject matters of rock paintings. The execution also included the discovery of ontological relations, a concept model and a metadata schema. The ontologization process was documented and the stages of the work were described both in writing and with the use of function models and a figure. The learning process developed my own expertise both in the field of ontologization and also in rock paintings. Especially cooperation with different experts was nteresting. On my behalf, I reached my goals, although all goals of the project were not reached. A functional prototype was not made and tested. The metadata schema reached only an intermediate stage but the CIDOC CRM extension proposal and ontology document were made. The description of the ontologization process gave example type information on carrying out materialbased ontologization with strong semantics. This information can be used in the development of electronic services of Mikkeli University of Applied Sciences and also for education purposes. In principle, this information can be applied locally, nationally and also internationally in ontologization processes in the field of cultural heritage.
Subjects

ontologiat, metadata, semanttinen web, CIDOC CRM, prosessit, kulttuuriperintö, kalliotaide, Etelä-Savo, Ristiina, Astuvansalmi, fi=Kirjasto- ja informaatiopalvelut|sv=Biblioteks- och informationstjänster|en=Library and Information Services|, Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusohjelma (ylempi AMK)

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
lock_open
Theseus
2011
Providers: Theseus
moresidebar