Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2016

Perinteen tunnistettavuus Tiernapoika-esityksen puvustuksessa

Kouvo, Sofia;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2016
Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Country: Finland
Abstract
Opinnäytetyö käsittelee perinnenäytelmän uudistetun puvustuksen suunnittelua. Työssä tarkastellaan Tiernapoika-puvustuksen perinteen tunnistettavuuteen vaikuttavia puvustuksellisia elementtejä. Työ pohjautuu Tiernapoika-perinteen historian sekä esityksen alkuperäisen puvustuksen tärkeimpien tunnusmerkkien selvittämiseen. Laadullinen tutkimustyö perustuu Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon Tiernapoika-konsertin pukusuunnitteluprosessiin. Konsertista on tulossa uusi jouluperinne Vuohijärvelle. Tiernapoika-konsertin ensiesitys oli joulukuussa 2015. Tavoitteena oli selvittää, mitkä alkuperäisen puvustuksen elementit tulee säilyttää, jotta perinne on edelleen tunnistettavissa uudistetussa puvustuksessa. Lähtökohtana oli Tiernapoika-perinteen historian, alkuperäisen puvustuksen sekä uuden puvustuksen suunnitteluun vaikuttaneiden tekijöiden keskinäinen vertailu. Työn produktiivisena tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa vanhaa perinnettä kunnioittava, mutta samalla uudistettu puvustus. Työn lopputulokseen vaikuttivat työn tilaajan toiveet, esitystila, Tiernapoika-perinteen kulttuurihistoriallinen tausta sekä puvustukseen käytettävissä olleet materiaalit. Tekijä käyttää tutkimuksen tukena käsityötuotteen suunnitteluun kehitettyä tekijä-käyttäjämallia. Analyysimalli esittää puvustuksen suunnittelussa huomioon otettavat tekijät ja luo selkeät lähtökohdat suunnitteluprosessille. Analyysimallin avulla tekijä selvittää, kuinka valmis puvustus vastaa sille asetettuja tavoitteita. Tiernapoika-näytelmä edustaa vuosisatoja vanhaa suomalaista kulttuuriperintöä. Perinne kehittyy jatkuvasti sitä ympäröivän kulttuurisen ympäristön muuttuessa. Vahvan kulttuuriperinnöllisen taustan omaavan esityksen puvustaminen vaatii tekijältä taitoa nähdä perinteelle ominaiset piirteet sekä säilyttää ne perinnettä uudistettaessa. Työn tuloksena syntyi uusi Tiernapoika-näytelmän kulttuurihistoriallista perintöä kunnioittava puvustus. Puvustuksen suunnittelu- ja toteutustyö oli tärkeä osa uuden jouluperinteen syntymistä. Opinnäytetyö avaa perinnenäytelmän puvustuksen suunnitteluprosessia ja pyrkii nostamaan vanhan suomalaisen kulttuuriperinnön arvostusta. Tutkimusta voi hyödyntää myös muiden perinnenäytelmien puvustuksen uudistamisprosesseissa, vaikka opinnäytetyö keskittyy yksittäisen puvustuksen uudistamiseen. This bachelor thesis is a study about renewing the costumes for a traditional Finnish play. The thesis studies the elements which help in preserving traditional forms in Star Boys’ costumes. The study is based on a survey of the history of the Star Boys’ traditions and the most important features in the original costumes. This qualitative research is based on the designing process of the concert costumes of the Star Boys at the Vuohijärvi Nature and Culture house. The concert will become a new Christmas tradition at Vuohijärvi. The Star Boys concert premiered in December 2015. The objective of the study was to examine which elements of the original costumes need to be kept in order to maintain the recognition of the traditions. The productive objective was to design and execute renewed costumes which honour the old traditions. In the study, the author compares the costume design process, the history of the Star Boys’ traditions and the original costumes. The outcome of the project was influenced by the client’s expectations, the venue, the culture historical background of the Star Boys’ traditions and the materials available. The author uses an analysing method developed for the designing process of hand crafted products. The analysing method presents the aspects the designer needs to consider while creating a new design. It also gives a clear basis for the general designing process. With the analysing method, the author evaluates how the final costumes meet with the objectives given. The Star Boys play represents a centuries old Finnish cultural heritage. Tradition is forever evolving by the cultural environmental changes surrounding it. The designer needs the skill to recognise the traditional characteristics and preserve them, when renewing the costumes for a play with such a strong cultural and historical background. The designing and execution of the costumes had an important role in creating a new Christmas tradition at Vuohijärvi Nature and Culture house. The thesis reveals the designing process of the costumes in a traditional play and strives to arouse the appreciation of the old Finnish cultural heritage. Even though the thesis is a case study, it can also be used when costuming other traditional plays.
Subjects

Tiernapojat, puvustus, kulttuuriperintö, perinnenäytelmä, suomalainen jouluperinne. Star Boys, costume design, cultural heritage, traditional play, Finnish Christmas tradition., Esiintymisasusuunnitelu, fi=Muotoilu|sv=Formgivning|en=Design|, Muotoilun koulutusohjelma

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
lock_open
Theseus
2016
Providers: Theseus
moresidebar