research product . 2022

The image moves like a mind : filmmaking as a refined intuitive practice

Heikkinen, Joa;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2022
  • Country: Finland
Abstract
Tässä opinnäytetyössä pohdin intuition käyttöä elokuvanteossa. Taiteelliseksi opinnäytetyöksi luomani lyhytelokuva ”Cuckoo’s Play” oli vuoden pituinen matka. Sen aikana tutkin taiteelliselle prosessilleni olennaisia kannustimia ja löysin teoreettisesti sekä käytännöllisesti hyödynnettäviä intuitiivisia metodeja. Tutkin intuition ydintä ja sen yhteyttä elokuvantekoon sekä osuutta taidesuuntauksissa. Opettelin hiljaista tietoa hyödyntävien käytäntöjen tiedostamista, sekä harjaannutin itseäni liikkuvan kuvan käytännöistä voidakseni kehittää omaa elokuvallista kieltäni. Minulle selvisi, että hiottu intuitio voi potentiaalisesti olla elokuvantekijälle innovatiivisen luovuuden perusjuuri; hiljaisen tiedon tarjoamat nopeat ja kattavat vastaukset auttavat luomaan uusia maailmoja, jotka vaativat mielikuvitusta, kokonaisuuden hahmottamista sekä taitoa toimia. Luottamalla intuitioon ja hyödyntämällä sitä taiteellisessa prosessissa, usko omaan visioon ja sen toteuttamiseen helpottuvat. Voidakseni selittää intuitiota metodiikkana, taiteen harjoittamisen välineenä, on merkittävää tutkia sitä henkilökohtaisella tasolla. Minulle tämä tarkoittaa lyhytelokuvani ”Cuckoo’s Playn” kehityksen analysoimista, sanoinkuvaamattoman prosessin pukemista sanoiksi. Tutkin tätä paradoksaalista yhteyttä lähestymällä aihetta elokuvanteon vaiheiden näkökulmasta. Näin ollen viritän omat aistimukseni ja ymmärrykseni voidakseni perustella intuitiivista tietoa. Symbolistisen ja surrealistisen taiteen ja ilmaisun puolestapuhujana käytän prosessin kuvailuun metaforallisia keinoja. Tässä opinnäytetyössä käsittelen intuitioon liittyviä käytäntöjä kuten havaintoja, flow-tilaa, ideapalaveria ja improvisaatiota voidakseni tarkastella niitä taiteen tekemisen kontekstissa. Katson symbolistien ja surrealistien sisäisiin maailmoihin ja tutkin elokuvantekoa valikoitujen ohjaajien töiden kautta. Pohdin elokuvaa ilmaisukeinona sekä teemoja työskentelyssäni. In this thesis I contemplate the use of intuition in filmmaking. For one full year, I was on an expedition, creating a short film “Cuckoo’s Play” for my artistic thesis. During this time I examined the necessary catalysts for my artistic process and found intuitive methods to put into theoretical and practical use. I researched the core of intuition and its nexus to filmmaking and its part in art movements. I studied the acknowledgment of customs that utilize the silent knowledge and educated myself on the practices of moving image in order to shape my cinematic language. I found that for a filmmaker refined intuition has the potential to be the fundamental root of innovatory creativity; the quick and comprehensive responses of the tacit knowledge can help in creating new worlds that demand imagination, perception of the entirety, and the ability to execute. Trusting intuition and utilizing it in the artistic process makes it easier to keep faith in the vision and complete the project at hand. In order to explore intuition as methodology, a device for artistic practice, a personal investigation is crucial. In this thesis I dissect the development of my film “Cuckoo’s Play” and it’s indescribable process into words. I explore this paradoxical connection by approaching the subject from the perspective of the stages in filmmaking. This allows me to tune into the resonance of my sensation and understanding, making the rationalization of intuitive knowledge possible. As an advocate of symbolistic and surrealistic art and expression, I feel compelled to describe parts of the process as metaphorical sensations. In this thesis, I open up intuition-related concepts like observations, flow, brainstorming and improvisation to view them in the context of creating art. I look inside the world of Symbolists and Surrealists and into inspiring works by selected directors. I ponder film as a medium and think about my thematic frame.
Subjects
free text keywords: fi=Kuvataide|sv=Bildkonst|en=Fine arts|, intuition, creativity, art, cinema (art forms), artistic work, fine arts, cinematography, films, Kuvataiteilija (AMK)
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
Open Access
Theseus
2022
Providers: Theseus
Any information missing or wrong?Report an Issue