research product . Other ORP type . 2012

Гласник Етнографског института САНУ 60 (2) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 60 (2)

Open Access Serbian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
  • Country: Serbia
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: нематеријално културно наслеђе, евроскептицизам, традиција идеја, култура успеха, Муслимани, демографска политика, реторичке фигуре, свадба, традиционални костим, Косовско Поморавље, потрошачка култура, социјализам, транзиција, античка грчка тужбалица, етнички идентитет, Немци у Војводини, српски идиом, фудбал, сеоски вашар (панађур), Булес, Науса, плесни догађај, intangible cultural heritage, tradition of ideas, euroscepticism, success culture, Muslims, Sandžak, demographic polititcs, rhetorical figures, wedding, traditional costume, Kosovo Pomoravlje, consumer society, worker self-management, transition, ancient Greek lament, turbo-folk, You Tube, ethnic identity, Germans in Vojvodina, Serbian idiom, football, Village fair (pani- gyri), Boules, Naousa, dance-event, Miljana Radovanović
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage

Посебно треба нагласити вишего- дишње учествовање М. Радовановић у раду Етно-културолошке радионице у Сврљигу, на међународним научним симпозијумима у том месту. У аутор- ским чланцима објављиваним у Етно- културолошком зборнику у Сврљигу, 90-тих година XX века, М. Радовано-

Any information missing or wrong?Report an Issue