research product . 2021

Sinèrgies entre museus i escoles d'Educació Primària : desenvolupament de l'empatia històrica en Museus d'Art

Alibert Duportets, Marta; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
El present treball de final de grau pretén analitzar com treballa el servei didàctic del Museu de la Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa), què ensenyen i com ho fan, per reflexionar sobre com treballen els museus d'art l'empatia històrica comparant amb museus que presenten altres tipologies de patrimoni cultural en les seves institucions. Així com l'organització comunicativa i participativa entre els museus i les escoles abans de la situació del coronavirus i l'actualitat, a través de la mostra de mestres d'escoles publiques d'educació primària. L'estudi realitzat ha conduït a aportar una seqüencia didàctica seguint el cicle d'ensenyament - aprenentatge, per contribuir a la millora del desenvolupament de l'empatia històrica en el Museu Picasso de Barcelona, establint vincles amb els centres educatius d'acord amb la situació de pandèmia. Des del disseny de la intervenció educativa, s'han proporcionat orientacions essencials per treballar el desenvolupament de l'empatia històrica en museus d'art. El presente trabajo de final de grado pretende analizar cómo trabaja el servicio didáctico del Museu del Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona y el Museo Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya (Terrassa), qué enseñan y cómo lo hacen, para reflexionar sobre cómo los museos de arte trabajan la empatía histórica frente a los museos que presentan otros tipos de patrimonio cultural en sus instituciones. Así como la organización comunicativa y participativa entre museos y colegios ante la situación del coronavirus y actualidad, a través de la muestra de profesores de escuelas públicas de educación primaria. El estudio realizado ha llevado a proporcionar una secuencia didáctica siguiendo el ciclo de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la mejora del desarrollo de la empatía histórica en el Museu Picasso de Barcelona, estableciendo vínculos con los centros educativos acordes con la situación de pandemia. Desde el diseño de la intervención educativa, se han sugerido pautas esenciales para trabajar en el desarrollo de la empatía histórica en los museos de arte. This final degree project intends to analyze how the didactic service of the Museu de la Xocolata de Barcelona, the Museu Picasso de Barcelona and the Museo Nacional de Ciència y Tècnica de Catalunya (Terrassa) work, what they teach and how they do it. This allows us to reflect on how art museums work with historical empathy towards museums that present other kinds of cultural heritage in their institutions. As well as the communicative and participatory organization between museums and schools in the face of the coronavirus situation and current events, through the sample of teachers of state schools of primary education. The study carried out has led to provide a didactic sequence following the teaching- learning cycle, to contribute to the improvement of the development of historical empathy in the Museu Picasso de Barcelona, establishing links with educational centers according to the pandemic situation. Since the design of the educational intervention, essential guidelines have been suggested to work on the development of historical empathy in art museums.
Subjects
free text keywords: Museus, Escoles d'Educació Primària, Empatia històrica, Patrimoni cultural, Organització comunicativa y participativa, Escuelas de Educación Primaria, Empatía històrica, Patrimonio cultural, Organización comunicativa y participativa, Museums, Schools of Primary Education, Historical empathy, Cultural heritage, Communicative and participatory organization
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue