Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Research data . Dataset . 2020

Transect-rapport 1922: Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO). Boltschestraat 3 Escharen, gemeente Grave (NB)

Kerkhoven, A.A.;
Open Access
Dutch; Flemish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: DANS Data Station Archaeology
Country: Netherlands
Abstract

In november 2018 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd in het kader van de sloop van een bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning aan de Boltschestraat 3 te Escharen (gemeente Grave; figuur 1). Het bouwvlak van de oude en nieuwe woning is circa 360 m2. Het plangebied heeft in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Grave 2018 een dubbelbestemming Waarde – Archeologie, categorie 4, inhoudende dat bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 0,5 m -mv, archeologisch vooronderzoek is vereist. Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een zeer hoge archeologische verwachting op bebouwingsresten die samenhangen met het historische gebruik als erf en een hoge verwachting op archeologische sporen en vondsten uit de periode van het Laat Paleolithicum B t/m de Middeleeuwen. Archeologische resten worden op een diepte vanaf maaiveld tot circa 1,0 m -Mv verwacht. De archeologische verwachting is als volgt te specificeren: 1) Archeologische resten in de vorm van historische bebouwing, die in ieder geval terug gaan tot in het begin van de 19e eeuw en samenhangen met het gebruik van het plangebied als agrarisch erf. Deze archeologische resten zijn te verwachten vanaf maaiveld en dus ook in de laarpodzol en kunnen tot in het hieronder gelegen dekzand en terrasafzettingen reiken. Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden met steenbouw, maar ook met voorgangers van hout. Gezien de aangrenzende historische weg (Boltschestraat) moet ook rekening worden gehouden met sporen die hiermee verband houden, zoals karrensporen. Voor wat betreft vondstmateriaal moet met alle mogelijke anorganische materiaalcategorieën rekening worden gehouden, zoals keramiek, glas en metaal. Gezien het lemige karakter van de bodem is er ook een kans op organisch materiaal, zoals dierlijk bot. 2) Archeologische resten in de vorm van vondsten en grondsporen uit de periode van het Laat Paleolithicum B t/m de Middeleeuwen. Vondsten en verploegde grondsporen uit deze periode worden al in de basis van de laarpodzol verwacht. Er moet rekening worden gehouden met zowel gesloten vondstcontexten in de vorm van rituele deposities en individuele vondsten als met nederzettingssporen en vondsten die verband houden met het gebruik als nederzetting. Er moet in het bijzonder rekening worden gehouden met bewerkt vuursteen, al dan niet bewerkt i.c. intentioneel gebroken natuursteen, aardewerk en metaalvondsten. De kans op goed geconserveerd – onverbrand – botmateriaal is zeker in het dekzand kleiner, maar niet uitgesloten. Vondsten en grondsporen uit deze periode worden verwacht vanaf circa 30 cm -mv. Grondsporen kunnen bestaan uit paalsporen, (haard-)kuilen en greppels.

Subjects

Archaeology

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
moresidebar