research data . Dataset . 2562

การศึกษาประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทอาเซียน

  • Published: 01 Jan 2562
  • Publisher: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด ทัศนะ และภูมิหลังของครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาการตีความและให้ความหมายประสบการณ์ในการจัด การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในบริบทอาเซียนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาอรรถปริวรรต ของ Martin Heidegger ที่มุ่งการตีความหมายประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์เป็นหลัก เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแก่นแท้ของสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์หรือการแสดงตัวตนของวิถีทางแต่ละคน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน ผ่านวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของผ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: ประวัติศาสตร์, รัฐชาติ, สังคมพหุลักษณ์, พหุวัฒนธรรม, การจัดการเรียนการสอน, History, Nation state, Plural society, Multicultural, Teaching methodology
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue