research data . Dataset . 2561

การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  • Published: 01 Jan 2561
  • Publisher: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเสนอแนวทางการจัดการความรู้การแสดงนาฏศิลป์ประเภทนี้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้องค์ความรู้ และกลุ่มผู้รับองค์ความรู้ ผลการศึกษาพบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มีการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ 1) กระบวนการแสวงหาความรู้ ทำโดยการสอบถามจากผู้ที่มีองค์ความรู้ การฝึกฝนและปฏิบัติ การสังเกตและจดจำ การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมและการศึกษาจากเอกสาร 2) กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ คือ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: การจัดการองค์ความรู้, มรดกภูมิปัญญา, นาฏศิลป์ไทย, Knowledge management, Intangible cultural heritage, Thai performing art
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue