Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
573 Research products, page 1 of 58

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • 2023-2023

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2023
  Norwegian
  Authors: 
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  System av fangstgroper observert på lidar.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Michalakopoulou Anastasia;
  Country: Greece

  Στόχος της εργασίας αυτής ήταν ο εντοπισμός των περιπτώσεων όπου εμφανίζονται μείξεις αρχιτεκτονικών ρυθμών, καθώς και η μελέτη τους. Η ελληνική αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από τους ρυθμούς, με τους δύο διασημότερους, το δωρικό και τον ιωνικό, να αναπτύσσονται από τους αρχαϊκούς κιόλας χρόνους. Ενώ κάθε ρυθμός αναπτύσσεται σε διαφορετικό περιβάλλον, με διαφορετικό τρόπο, εντοπίζονται περιπτώσεις όπου αυτοί συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, δημιουργώντας νέες μορφές. Οι περιπτώσεις μείξης ρυθμών ξεκινούν από νωρίς, με το δωρικό και τον ιωνικό να συνδυάζονται σε ένα κτήριο, δίνοντας στους αρχιτέκτονες τη δυνατότητα να πειραματιστούν με τους ρυθμούς. Η διάθεση για πειραματισμό γίνεται μάλιστα εντονότερη όσο απομακρύνεται κανείς από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των αποίκων στην Ιταλία. Με το πέρασμα των χρόνων και κυρίως κατά την ελληνιστική εποχή, οι αρχιτεκτονικοί κανόνες γίνονται ελαστικότεροι και οι μείξεις ρυθμών γίνονται όλο και συχνότερο φαινόμενο, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Ειδικότερα, με την αλεξανδρινή επιρροή, οι ρυθμοί εμφανίζονται σε πρωτοφανείς συνδυασμούς. Έχοντας ως στόχο τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, οφείλει κανείς να μελετήσει και τις πληροφορίες που μας δίνει η αγγειογραφία. Από τις σκηνές που μας σώθηκαν μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για κτήρια μη ακαδημαϊκού τύπου, (συνήθως κατασκευασμένα από φθαρτά υλικά π.χ. κρήνες), που δε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε αλλιώς τη μορφή τους. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις φαίνεται πως οι μείξεις ρυθμών ήταν εξαιρετικά συχνές, φτάνοντας πολλές φορές σε σημείο να μην μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία των σκηνών. Ωστόσο φαίνεται πως διαχρονικά, οι περιπτώσεις μείξεις αφορούσαν κτήρια που δεν είχαν κάποιο θρησκευτικό ρόλο. The aim of this work was to identify the cases of mixed architectural orders, as well as the study of these cases. Greek architecture is characterized by orders, with the two most famous, the Doric and the Ionian, developing from the archaic times. While each rhythm develops in a different area, in a different way, cases are identified where these are combined and used simultaneously, giving rise to new forms. The cases of mixing orders begin early, with the Doric and Ionic being combined in one building, giving architects the opportunity to experiment. The mood for experimentation becomes even more intense as one moves away from the large urban centers, as for example in the case of the colonists in Italy. With the passage of time and especially during the Hellenistic era, architectural orders become more elastic and the mixing of rhythms becomes a more and more frequent phenomenon, surpassing any previous one. In particular, with the Alexandrian influence, orders appear in unprecedented combinations. Aiming at the study of architecture, one must also study the information that pottery gives us. From the scenes which have been preserved to us, we may draw certain conclusions about buildings of a non-academic type, (usually made of perishable materials e.g. fountains), which we could not otherwise have known their form. In such cases it seems that the combination of orders was extremely frequent, often reaching the point that we can not be sure of the reliability of the scenes. However, it seems that over time, the cases of mixtures concerned buildings that did not have a religious role.

 • Other research product . 2023
  Norwegian
  Authors: 
  Nordland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Jernøks (ligner Rygh type 553, 555) fra yngre jernalder funnet med metallsøker.

 • Restricted English
  Authors: 
  Hansen, Lasse; Enevoldsen, Kenneth;
  Publisher: ArXiv

  TextDescriptives is a Python package for calculating a large variety of statistics from text. It is built on top of spaCy and can be easily integrated into existing workflows. The package has already been used for analysing the linguistic stability of clinical texts, creating features for predicting neuropsychiatric conditions, and analysing linguistic goals of primary school students. This paper describes the package and its features.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Varalexi Aikaterini;
  Country: Greece

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το ζήτημα της ανοχής και της καταστολής της διαφορετικότητας εντός της οικογένειας, ενός από τους βασικότερους θεσμούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η έρευνα βασίζεται σε αγιολογικά κείμενα που παρήχθησαν από τα μέσα του έβδομου έως τα μέσα του ενδέκατου αιώνα και τα οποία ως πολιτισμικά προϊόντα προσφέρουν μια ζωντανή εικόνα των αντιλήψεων και των πρακτικών που χαρακτήριζαν όχι μόνο τα ανώτερα αλλά και τα μεσαία και κατώτερα στρώματα τόσο των αστικών κέντρων όσο και της υπαίθρου. Επιπλέον, παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές και το σχετικό νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονταν οι πληροφορίες που αντλούνται από τις αγιολογικές πηγές. Το ζήτημα της ανοχής και καταστολής της διαφορετικότητας στην οικογένεια σχετίζεται στενά με θέματα που αφορούν στις σχέσεις των κοινωνικών φύλων (gender), στο ρόλο και στη θέση τους στη βυζαντινή κοινωνία. Αν και αποτελεί βασική παραδοχή ότι στο πλαίσιο της πατριαρχικού τύπου βυζαντινής οικογένειας η ανδρική κυριαρχία ήταν αυτή που καθόριζε πώς έπρεπε να συμπεριφερθούν τα μέλη της οικογένειας, έθετε τα όρια σε αυτό που θα μπορούσε να συζητηθεί και στο ποιος θα μπορούσε να πάρει μέρος στη συζήτηση, δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι και οι άνδρες υποχρεώνονταν σε συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς και δράσης και γνώριζαν δεσμεύσεις και περιορισμούς. Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται οργανώθηκαν σε τρία κεφάλαια, ορισμένα από τα οποία διαιρούνται σε επιμέρους υποκεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά είναι: ο γάμος και η οικογένεια, οι παράνομες ερωτικές σχέσεις και τα τέκνα στην οικογένεια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται ζητήματα ανοχής και καταστολής της διαφορετικότητας σε σχέση με την υποχρεωτικότητα του γάμου, τη δυνατότητα επιλογής της αγαμίας, τα κριτήρια επιλογής συζύγου, την τεκνοποιία, τις οικογενειακές υποχρεώσεις των συζύγων, τη δημιουργία οικογένειας εκτός γάμου, την εγκατάλειψη οικογένειας, τη συζυγική βία και τέλος τη χηρεία. Εφόσον η διαφορετικότητα ορίζεται μόνο σε σχέση με την «κανονικότητα», θεωρήθηκε αναγκαίο να συζητηθούν και τα πρότυπα που την συνιστούν, μολονότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια οικογένεια θεωρούνταν «κανονική» και ποια όχι. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται ο τρόπος που η οικογένεια ή ορισμένα μέλη της αντιδρούσαν σε παράνομες ερωτικές σχέσεις, όπως η πορνεία, η μοιχεία, η αρπαγή, η φθορά και η αιμομιξία, καθώς επίσης και οι κλυδωνισμοί που προκαλούσαν αυτές οι σχέσεις στην οικογένεια. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων μέσα στο οποίο ανατρέφονταν και αναπτύσσονταν τα νεαρά μέλη μιας οικογένειας, από την παιδική ηλικία τους έως τη στιγμή της απόκτησης της αυτεξουσιότητάς τους, και οι δυνατότητες υπέρβασης του συγκεκριμένου πλαισίου. In the present master’s thesis the issue of toleration and repression of the diversity in the family, one of the most basic institutions of Byzantine Empire is examined. This consideration is based upon hagiographical texts, which were prodused from the middle seventh until middle eleventh century and which as cultural products offer a vivid image of the perceptions and the experiences which characterized not only the upper but also the middle and the inferior layers both in the cities and the countryside. Nevertheless the relevant legal framework, with which the references from the hagiographical sources are related, is presented generally. The issue of toleration and repression of the diversity within the family is closely related with subjects concerning gender relations, their roles and status in the byzantine society. Although it is a basic assumption that, within the framework of the patriarchal byzantine family, male authority was the one which determined how family members should behave, set limits to what could be argued about and who could join the argument, it is not overlooked that men too were obliged in specific types of behavior and action and they experienced commitments and limitations. The cases presented are organized into three chapters, some of which are divided into individual subchapters. These chapters are: marriage and family, illegal sexual relations, and children within family. In the first one issues of toleration and repression of the diversity within the family are examined in regard to the obligation of marriage, the option of celibacy, the criteria for choosing a spouse, the procreation, the spouses’ family obligations, the family creation outside marriage, the family abandonment, the conjugal violence and finally the widowhood. Provided that diversity is defined only in relation to “normality”, it was deemed necessary to discuss the standards that constitute it, although it is difficult to determine which family was considered “normal” and which was not. In the second chapter the way family or some of its members reacted to illicit sexual behaviors, such as fornication, adultery, abduction, corruption and incest, is examined, as well as the upheavals these relationships caused in the family. Finally, the third chapter presents the framework of family obligations and commitments in which the young family members, from their childhood until the moment of gaining their autonomy, were brought up and developed, and the possibilities of overcoming this framework.

 • Open Access English
  Authors: 
  Valdestilhas, Andre; Hanke, Thomas;
  Publisher: Zenodo

  Materials science experiments involve complex data that are often very heterogeneous and challenging to reproduce. This was observed, for example, in a previous study on harnessing lightweight design potentials via the Materials Data Space [3] for which the data from materials sciences engineering experiments were generated using linked open data principles [1,2], e.g., Resource Description Framework (RDF) as the standard model for data interchange on the Web. However, detailed knowledge of formulating questions in the query language SPARQL is necessary to query the data. A lack of knowledge in SPARQL to query data was observed by domain experts in materials science. With this work, we aim to develop NaturalMSEQueries an approach for the material science domain expert where instead of SPARQL queries, the user can develop expressions in natural language, e.g., English, to query the data. This will significantly improve the usability of Semantic Web approaches in materials science and lower the adoption threshold of the methods for the domain experts. We plan to evaluate our approach, with varying amounts of data, from different sources. Furthermore, we want to compare with synthetic data to assess the quality of the implementation of our approach. References [1] T Berners-Lee, J Hendler, O Lassila - Scientific American, 2001, 284, 34–43. [2] RDF specification. 2023. available at: https://www.w3.org/RDF/ [3] Huschka M, Dlugosch M, Friedmann V, Trelles EG, Hoschke K, Klotz UE, Patil S, Preußner J, Schweizer C, Tiberto D. The “AluTrace” Use Case: Harnessing Lightweight Design Potentials via the Materials Data Space®.

 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access English
  Authors: 
  Ministro, Bruno; Coutinho, Ana Paula; Pereira, Paulo Silva; Guimarães, João Paulo; Carvalho, Helena Costa;
  Publisher: Zenodo

  FCT Project Started Between March 2023 and August 2024, the Institute for Comparative Literature will develop the research project To See the Tree and the Forest. Reading the Poetry of António Ramos Rosa from a Distance (2022.08122.PTDC). This exploratory project was funded by FCT – Foundation for Science and Technology under the 2022 Call for R&D Projects in all Scientific Domains.

 • Authors: 
  Vythoulka, Anastasia;
  Country: Greece

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης - Προστασία Μνημείων (Κατ. B')"

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Balala Konstadina;
  Country: Greece

  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την περίοδο της Γερμανικής κατοχής 1941 – 1944 στην Αθήνα. Αρχικά, τέθηκε το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς και πώς η Ιταλία έφτασε να κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Μελετήθηκε η έκβαση του Ελληνοιταλικού πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940 έως 5 Απριλίου 1941) στα ελληνοαλβανικά σύνορα και η πρώτη νίκη των συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα. Επίσης, αναλύεται το Γερμανικό σχέδιο επίθεσης στην Ελλάδα, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην χώρα και στην κατοχή της Αθήνας στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αγριότητες των Γερμανών κατακτητών, η πείνα, οι χιλιάδες νεκροί στους δρόμους της πρωτεύουσας από τον τρομερό λιμό του χειμώνα 1941-42, ο πρωτοφανής πληθωρισμός, μέσω του υπαίθριου εμπορίου και της μαύρης αγοράς, τα συσσίτια, τα δελτία άρτων και τροφίμων αλλά και ο ρόλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην ανάπτυξη των προμηθευτικών συνεταιρισμών. Εκτός, από τον πρωταρχικό αγώνα για επιβίωση των πολιτών της Αθήνας τονίζονται και οι προσπάθειές τους για ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Το ραδιόφωνο, το θέατρο, ο τύπος, η μουσική και τα τραγούδια αναπτέρωσαν το ηθικό των κατακτημένων Αθηναίων και λειτούργησαν ως μέσα αντίστασης. Ακόμη, αναδεικνύεται η δύναμη της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο της πρωτεύουσας και παρουσιάζεται η δράση του Εαμικού αντιστασιακού κινήματος στην Αθήνα, της Π.Ε.Α.Ν. και οι πρακτικές και τα σχέδια της νεολαίας του Αντιστασιακού κινήματος ΕΠΟΝ. This master's thesis examines the period of the German occupation 1941 – 1944 in Athens. First, the historical context was set and how Italy came to declare war on Greece. The outcome of the Greco-Italian war (28 October 1940 to 5 April 1941) on the Greek-Albanian border and the first victory of the Allies against the Axis powers was studied. Also, the German plan to attack Greece is analyzed, as well as the reasons that led to the entry of German troops into the country and the occupation of Athens during the Second World War. Then the savagery of the conquerors, the hunger, the thousands of dead in the streets of the capital from the terrible famine of the winter of 1941-42, the unprecedented inflation, through open-air trade, the black market, rations, bread and food vouchers, but and the role of the International Red Cross in the development of supplier cooperatives. Apart from the primary struggle for survival of the citizens of Athens, their efforts to integrate into the social fabric are also emphasized. The radio, the theater, the press, music and songs revived the morale of the conquered Athenians and functioned as means of resistance. Furthermore, the power of the National Resistance in the area of the capital is highlighted and the action of the E.Α.Μ. resistance movement in Athens, of the P.E.A.N. and the practices and plans of the youth of the EPON Resistance movement.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Beckers, I.S.J. (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de Lange Kleiweg 100 te Rijswijk (ZH).

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
573 Research products, page 1 of 58
 • Other research product . 2023
  Norwegian
  Authors: 
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  System av fangstgroper observert på lidar.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Michalakopoulou Anastasia;
  Country: Greece

  Στόχος της εργασίας αυτής ήταν ο εντοπισμός των περιπτώσεων όπου εμφανίζονται μείξεις αρχιτεκτονικών ρυθμών, καθώς και η μελέτη τους. Η ελληνική αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από τους ρυθμούς, με τους δύο διασημότερους, το δωρικό και τον ιωνικό, να αναπτύσσονται από τους αρχαϊκούς κιόλας χρόνους. Ενώ κάθε ρυθμός αναπτύσσεται σε διαφορετικό περιβάλλον, με διαφορετικό τρόπο, εντοπίζονται περιπτώσεις όπου αυτοί συνδυάζονται και χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, δημιουργώντας νέες μορφές. Οι περιπτώσεις μείξης ρυθμών ξεκινούν από νωρίς, με το δωρικό και τον ιωνικό να συνδυάζονται σε ένα κτήριο, δίνοντας στους αρχιτέκτονες τη δυνατότητα να πειραματιστούν με τους ρυθμούς. Η διάθεση για πειραματισμό γίνεται μάλιστα εντονότερη όσο απομακρύνεται κανείς από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των αποίκων στην Ιταλία. Με το πέρασμα των χρόνων και κυρίως κατά την ελληνιστική εποχή, οι αρχιτεκτονικοί κανόνες γίνονται ελαστικότεροι και οι μείξεις ρυθμών γίνονται όλο και συχνότερο φαινόμενο, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Ειδικότερα, με την αλεξανδρινή επιρροή, οι ρυθμοί εμφανίζονται σε πρωτοφανείς συνδυασμούς. Έχοντας ως στόχο τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, οφείλει κανείς να μελετήσει και τις πληροφορίες που μας δίνει η αγγειογραφία. Από τις σκηνές που μας σώθηκαν μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για κτήρια μη ακαδημαϊκού τύπου, (συνήθως κατασκευασμένα από φθαρτά υλικά π.χ. κρήνες), που δε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε αλλιώς τη μορφή τους. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις φαίνεται πως οι μείξεις ρυθμών ήταν εξαιρετικά συχνές, φτάνοντας πολλές φορές σε σημείο να μην μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία των σκηνών. Ωστόσο φαίνεται πως διαχρονικά, οι περιπτώσεις μείξεις αφορούσαν κτήρια που δεν είχαν κάποιο θρησκευτικό ρόλο. The aim of this work was to identify the cases of mixed architectural orders, as well as the study of these cases. Greek architecture is characterized by orders, with the two most famous, the Doric and the Ionian, developing from the archaic times. While each rhythm develops in a different area, in a different way, cases are identified where these are combined and used simultaneously, giving rise to new forms. The cases of mixing orders begin early, with the Doric and Ionic being combined in one building, giving architects the opportunity to experiment. The mood for experimentation becomes even more intense as one moves away from the large urban centers, as for example in the case of the colonists in Italy. With the passage of time and especially during the Hellenistic era, architectural orders become more elastic and the mixing of rhythms becomes a more and more frequent phenomenon, surpassing any previous one. In particular, with the Alexandrian influence, orders appear in unprecedented combinations. Aiming at the study of architecture, one must also study the information that pottery gives us. From the scenes which have been preserved to us, we may draw certain conclusions about buildings of a non-academic type, (usually made of perishable materials e.g. fountains), which we could not otherwise have known their form. In such cases it seems that the combination of orders was extremely frequent, often reaching the point that we can not be sure of the reliability of the scenes. However, it seems that over time, the cases of mixtures concerned buildings that did not have a religious role.

 • Other research product . 2023
  Norwegian
  Authors: 
  Nordland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Jernøks (ligner Rygh type 553, 555) fra yngre jernalder funnet med metallsøker.

 • Restricted English
  Authors: 
  Hansen, Lasse; Enevoldsen, Kenneth;
  Publisher: ArXiv

  TextDescriptives is a Python package for calculating a large variety of statistics from text. It is built on top of spaCy and can be easily integrated into existing workflows. The package has already been used for analysing the linguistic stability of clinical texts, creating features for predicting neuropsychiatric conditions, and analysing linguistic goals of primary school students. This paper describes the package and its features.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Varalexi Aikaterini;
  Country: Greece

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το ζήτημα της ανοχής και της καταστολής της διαφορετικότητας εντός της οικογένειας, ενός από τους βασικότερους θεσμούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η έρευνα βασίζεται σε αγιολογικά κείμενα που παρήχθησαν από τα μέσα του έβδομου έως τα μέσα του ενδέκατου αιώνα και τα οποία ως πολιτισμικά προϊόντα προσφέρουν μια ζωντανή εικόνα των αντιλήψεων και των πρακτικών που χαρακτήριζαν όχι μόνο τα ανώτερα αλλά και τα μεσαία και κατώτερα στρώματα τόσο των αστικών κέντρων όσο και της υπαίθρου. Επιπλέον, παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές και το σχετικό νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονταν οι πληροφορίες που αντλούνται από τις αγιολογικές πηγές. Το ζήτημα της ανοχής και καταστολής της διαφορετικότητας στην οικογένεια σχετίζεται στενά με θέματα που αφορούν στις σχέσεις των κοινωνικών φύλων (gender), στο ρόλο και στη θέση τους στη βυζαντινή κοινωνία. Αν και αποτελεί βασική παραδοχή ότι στο πλαίσιο της πατριαρχικού τύπου βυζαντινής οικογένειας η ανδρική κυριαρχία ήταν αυτή που καθόριζε πώς έπρεπε να συμπεριφερθούν τα μέλη της οικογένειας, έθετε τα όρια σε αυτό που θα μπορούσε να συζητηθεί και στο ποιος θα μπορούσε να πάρει μέρος στη συζήτηση, δεν παραβλέπεται το γεγονός ότι και οι άνδρες υποχρεώνονταν σε συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς και δράσης και γνώριζαν δεσμεύσεις και περιορισμούς. Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται οργανώθηκαν σε τρία κεφάλαια, ορισμένα από τα οποία διαιρούνται σε επιμέρους υποκεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά είναι: ο γάμος και η οικογένεια, οι παράνομες ερωτικές σχέσεις και τα τέκνα στην οικογένεια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται ζητήματα ανοχής και καταστολής της διαφορετικότητας σε σχέση με την υποχρεωτικότητα του γάμου, τη δυνατότητα επιλογής της αγαμίας, τα κριτήρια επιλογής συζύγου, την τεκνοποιία, τις οικογενειακές υποχρεώσεις των συζύγων, τη δημιουργία οικογένειας εκτός γάμου, την εγκατάλειψη οικογένειας, τη συζυγική βία και τέλος τη χηρεία. Εφόσον η διαφορετικότητα ορίζεται μόνο σε σχέση με την «κανονικότητα», θεωρήθηκε αναγκαίο να συζητηθούν και τα πρότυπα που την συνιστούν, μολονότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια οικογένεια θεωρούνταν «κανονική» και ποια όχι. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται ο τρόπος που η οικογένεια ή ορισμένα μέλη της αντιδρούσαν σε παράνομες ερωτικές σχέσεις, όπως η πορνεία, η μοιχεία, η αρπαγή, η φθορά και η αιμομιξία, καθώς επίσης και οι κλυδωνισμοί που προκαλούσαν αυτές οι σχέσεις στην οικογένεια. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο οικογενειακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων μέσα στο οποίο ανατρέφονταν και αναπτύσσονταν τα νεαρά μέλη μιας οικογένειας, από την παιδική ηλικία τους έως τη στιγμή της απόκτησης της αυτεξουσιότητάς τους, και οι δυνατότητες υπέρβασης του συγκεκριμένου πλαισίου. In the present master’s thesis the issue of toleration and repression of the diversity in the family, one of the most basic institutions of Byzantine Empire is examined. This consideration is based upon hagiographical texts, which were prodused from the middle seventh until middle eleventh century and which as cultural products offer a vivid image of the perceptions and the experiences which characterized not only the upper but also the middle and the inferior layers both in the cities and the countryside. Nevertheless the relevant legal framework, with which the references from the hagiographical sources are related, is presented generally. The issue of toleration and repression of the diversity within the family is closely related with subjects concerning gender relations, their roles and status in the byzantine society. Although it is a basic assumption that, within the framework of the patriarchal byzantine family, male authority was the one which determined how family members should behave, set limits to what could be argued about and who could join the argument, it is not overlooked that men too were obliged in specific types of behavior and action and they experienced commitments and limitations. The cases presented are organized into three chapters, some of which are divided into individual subchapters. These chapters are: marriage and family, illegal sexual relations, and children within family. In the first one issues of toleration and repression of the diversity within the family are examined in regard to the obligation of marriage, the option of celibacy, the criteria for choosing a spouse, the procreation, the spouses’ family obligations, the family creation outside marriage, the family abandonment, the conjugal violence and finally the widowhood. Provided that diversity is defined only in relation to “normality”, it was deemed necessary to discuss the standards that constitute it, although it is difficult to determine which family was considered “normal” and which was not. In the second chapter the way family or some of its members reacted to illicit sexual behaviors, such as fornication, adultery, abduction, corruption and incest, is examined, as well as the upheavals these relationships caused in the family. Finally, the third chapter presents the framework of family obligations and commitments in which the young family members, from their childhood until the moment of gaining their autonomy, were brought up and developed, and the possibilities of overcoming this framework.

 • Open Access English
  Authors: 
  Valdestilhas, Andre; Hanke, Thomas;
  Publisher: Zenodo

  Materials science experiments involve complex data that are often very heterogeneous and challenging to reproduce. This was observed, for example, in a previous study on harnessing lightweight design potentials via the Materials Data Space [3] for which the data from materials sciences engineering experiments were generated using linked open data principles [1,2], e.g., Resource Description Framework (RDF) as the standard model for data interchange on the Web. However, detailed knowledge of formulating questions in the query language SPARQL is necessary to query the data. A lack of knowledge in SPARQL to query data was observed by domain experts in materials science. With this work, we aim to develop NaturalMSEQueries an approach for the material science domain expert where instead of SPARQL queries, the user can develop expressions in natural language, e.g., English, to query the data. This will significantly improve the usability of Semantic Web approaches in materials science and lower the adoption threshold of the methods for the domain experts. We plan to evaluate our approach, with varying amounts of data, from different sources. Furthermore, we want to compare with synthetic data to assess the quality of the implementation of our approach. References [1] T Berners-Lee, J Hendler, O Lassila - Scientific American, 2001, 284, 34–43. [2] RDF specification. 2023. available at: https://www.w3.org/RDF/ [3] Huschka M, Dlugosch M, Friedmann V, Trelles EG, Hoschke K, Klotz UE, Patil S, Preußner J, Schweizer C, Tiberto D. The “AluTrace” Use Case: Harnessing Lightweight Design Potentials via the Materials Data Space®.

 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access English
  Authors: 
  Ministro, Bruno; Coutinho, Ana Paula; Pereira, Paulo Silva; Guimarães, João Paulo; Carvalho, Helena Costa;
  Publisher: Zenodo

  FCT Project Started Between March 2023 and August 2024, the Institute for Comparative Literature will develop the research project To See the Tree and the Forest. Reading the Poetry of António Ramos Rosa from a Distance (2022.08122.PTDC). This exploratory project was funded by FCT – Foundation for Science and Technology under the 2022 Call for R&D Projects in all Scientific Domains.

 • Authors: 
  Vythoulka, Anastasia;
  Country: Greece

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης - Προστασία Μνημείων (Κατ. B')"

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Balala Konstadina;
  Country: Greece

  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την περίοδο της Γερμανικής κατοχής 1941 – 1944 στην Αθήνα. Αρχικά, τέθηκε το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς και πώς η Ιταλία έφτασε να κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Μελετήθηκε η έκβαση του Ελληνοιταλικού πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940 έως 5 Απριλίου 1941) στα ελληνοαλβανικά σύνορα και η πρώτη νίκη των συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα. Επίσης, αναλύεται το Γερμανικό σχέδιο επίθεσης στην Ελλάδα, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην χώρα και στην κατοχή της Αθήνας στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αγριότητες των Γερμανών κατακτητών, η πείνα, οι χιλιάδες νεκροί στους δρόμους της πρωτεύουσας από τον τρομερό λιμό του χειμώνα 1941-42, ο πρωτοφανής πληθωρισμός, μέσω του υπαίθριου εμπορίου και της μαύρης αγοράς, τα συσσίτια, τα δελτία άρτων και τροφίμων αλλά και ο ρόλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην ανάπτυξη των προμηθευτικών συνεταιρισμών. Εκτός, από τον πρωταρχικό αγώνα για επιβίωση των πολιτών της Αθήνας τονίζονται και οι προσπάθειές τους για ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Το ραδιόφωνο, το θέατρο, ο τύπος, η μουσική και τα τραγούδια αναπτέρωσαν το ηθικό των κατακτημένων Αθηναίων και λειτούργησαν ως μέσα αντίστασης. Ακόμη, αναδεικνύεται η δύναμη της Εθνικής Αντίστασης στο χώρο της πρωτεύουσας και παρουσιάζεται η δράση του Εαμικού αντιστασιακού κινήματος στην Αθήνα, της Π.Ε.Α.Ν. και οι πρακτικές και τα σχέδια της νεολαίας του Αντιστασιακού κινήματος ΕΠΟΝ. This master's thesis examines the period of the German occupation 1941 – 1944 in Athens. First, the historical context was set and how Italy came to declare war on Greece. The outcome of the Greco-Italian war (28 October 1940 to 5 April 1941) on the Greek-Albanian border and the first victory of the Allies against the Axis powers was studied. Also, the German plan to attack Greece is analyzed, as well as the reasons that led to the entry of German troops into the country and the occupation of Athens during the Second World War. Then the savagery of the conquerors, the hunger, the thousands of dead in the streets of the capital from the terrible famine of the winter of 1941-42, the unprecedented inflation, through open-air trade, the black market, rations, bread and food vouchers, but and the role of the International Red Cross in the development of supplier cooperatives. Apart from the primary struggle for survival of the citizens of Athens, their efforts to integrate into the social fabric are also emphasized. The radio, the theater, the press, music and songs revived the morale of the conquered Athenians and functioned as means of resistance. Furthermore, the power of the National Resistance in the area of the capital is highlighted and the action of the E.Α.Μ. resistance movement in Athens, of the P.E.A.N. and the practices and plans of the youth of the EPON Resistance movement.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Beckers, I.S.J. (Bureau voor Archeologie);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de Lange Kleiweg 100 te Rijswijk (ZH).