Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • RS
 • NaRDuS - Nacionalni repozitorijum disertacija u Srbiji

Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access
  Authors: 
  Ivetić, Dušica;
  Publisher: Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметности
  Country: Serbia

  Light-ness је интердисциплинарни уметнички пројекат, чије теоријско истраживање резултира уметничким радом реализованим употребом дигиталне технологије. Основни циљ пројекта је да истражи спрегу између динамичких категорија лако и тешко. У раду се проучава питање односа ових феномена као универзалних и свеприсутних животних појава, које као такве чине и неизоставан део уметничке праксе. Полазна основа пројекта је есеј Итала Калвина Америчка предавања, у коме аутор анализира лакоћу насупрот тежини. Концепт је додатно разрађен студијом различитих теоријских, новомедијских и филозофских становишта. Писани део докторског уметничког пројекта подељен је на четири целине: „Теоријски оквир и поетички опис”, „Методолошкa разматрања”, „Aнализа практичног рада” и „Закључна разматрања”. Реализација практичног дела рада подразумева употребу дигиталне технологије у циљу материјализације виртуелних података и конструкције мултимедијалних инсталација. Овакав приступ подразумева дигитално прикупљање, обраду података и употребу ЦНЦ машине за њихову продукцију. Light-ness is an interdisciplinary art project where the theoretical research results in the artistic work being produced through the use of digital technology. The main goal of the project is to explore the dynamic link between the categories of lightness and heaviness. This paper examines the question of these relations as universal phenomena, which therefore make it an inevitable part of artistic practice. The starting point for this argument is Italo Kalvino's essay American Lectures and his thesis about lightness. The concept is further observed with a study of various theoretical, newmedia and philosophical views. The written part of the art project is divided into four parts: Theoretical framework and poetic description, Methodological considerations, Analysis of practical work and Final considerations. The production of the practical part of the project involves the use of digital technology in order to materialize virtual data and construct multimedia installations. This approach involves the collecting and processing of data and the use of the CNC machine for production.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access
  Authors: 
  Ivetić, Dušica;
  Publisher: Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметности
  Country: Serbia

  Light-ness је интердисциплинарни уметнички пројекат, чије теоријско истраживање резултира уметничким радом реализованим употребом дигиталне технологије. Основни циљ пројекта је да истражи спрегу између динамичких категорија лако и тешко. У раду се проучава питање односа ових феномена као универзалних и свеприсутних животних појава, које као такве чине и неизоставан део уметничке праксе. Полазна основа пројекта је есеј Итала Калвина Америчка предавања, у коме аутор анализира лакоћу насупрот тежини. Концепт је додатно разрађен студијом различитих теоријских, новомедијских и филозофских становишта. Писани део докторског уметничког пројекта подељен је на четири целине: „Теоријски оквир и поетички опис”, „Методолошкa разматрања”, „Aнализа практичног рада” и „Закључна разматрања”. Реализација практичног дела рада подразумева употребу дигиталне технологије у циљу материјализације виртуелних података и конструкције мултимедијалних инсталација. Овакав приступ подразумева дигитално прикупљање, обраду података и употребу ЦНЦ машине за њихову продукцију. Light-ness is an interdisciplinary art project where the theoretical research results in the artistic work being produced through the use of digital technology. The main goal of the project is to explore the dynamic link between the categories of lightness and heaviness. This paper examines the question of these relations as universal phenomena, which therefore make it an inevitable part of artistic practice. The starting point for this argument is Italo Kalvino's essay American Lectures and his thesis about lightness. The concept is further observed with a study of various theoretical, newmedia and philosophical views. The written part of the art project is divided into four parts: Theoretical framework and poetic description, Methodological considerations, Analysis of practical work and Final considerations. The production of the practical part of the project involves the use of digital technology in order to materialize virtual data and construct multimedia installations. This approach involves the collecting and processing of data and the use of the CNC machine for production.