Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
104,727 Research products, page 1 of 10,473

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Frosini, Luca; Pieve, Alessandro;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | AGINFRA PLUS (731001), EC | D4SCIENCE-II (239019), EC | EUBRAZILOPENBIO (288754), EC | IMARINE (283644), EC | D4SCIENCE (212488), EC | ENVRI (283465), EC | EGI-Engage (654142), EC | SoBigData (654024), EC | ENVRI PLUS (654182), EC | PARTHENOS (654119),...

  The gCube System - Accounting Aggregator -------------------------------------------------- Accounting Aggregator Smart Executor Plugin This software is part of the gCube Framework (https://www.gcube-system.org/): an open-source software toolkit used for building and operating Hybrid Data Infrastructures enabling the dynamic deployment of Virtual Research Environments by favouring the realisation of reuse oriented policies. The projects leading to this software have received funding from a series of European Union programmes including: * the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development - DILIGENT (grant no. 004260); * the Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration - D4Science (grant no. 212488), D4Science-II (grant no. 239019),ENVRI (grant no. 283465), EUBrazilOpenBio (grant no. 288754), iMarine (grant no. 283644); * the H2020 research and innovation programme - BlueBRIDGE (grant no. 675680), EGIEngage (grant no. 654142), ENVRIplus (grant no. 654182), Parthenos (grant no. 654119), SoBigData (grant no. 654024); Version -------------------------------------------------- 1.2.0-4.8.0-154717 (2017-12-01) Please see the file named "changelog.xml" in this directory for the release notes. Authors -------------------------------------------------- * Alessandro Pieve (alessandro.pieve-AT-isti.cnr.it), Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - CNR, Pisa (Italy). * Luca Frosini (luca.frosini-AT-isti.cnr.it), Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - CNR, Pisa (Italy). Maintainers ----------- * Luca Frosini (luca.frosini-AT-isti.cnr.it), Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - CNR, Pisa (Italy). Download information -------------------------------------------------- Source code is available from SVN: https://svn.research-infrastructures.eu/public/d4science/gcube/trunk/accounting/accounting-aggregator-se-plugin Binaries can be downloaded from the gCube website: https://www.gcube-system.org/ Installation -------------------------------------------------- Installation documentation is available on-line in the gCube Wiki: https://wiki.gcube-system.org/gcube/index.php/SmartExecutor Documentation -------------------------------------------------- Documentation is available on-line in the gCube Wiki: https://wiki.gcube-system.org/gcube/index.php/SmartExecutor Support -------------------------------------------------- Bugs and support requests can be reported in the gCube issue tracking tool: https://support.d4science.org/projects/gcube/ Licensing -------------------------------------------------- This software is licensed under the terms you may find in the file named "LICENSE" in this directory.

 • Authors: 
  Makraki, Dimitra; Paraskevopoulou, Vassiliki;
  Country: Greece
 • Other research product . 2016
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Enkeltliggende kokegrop i dyrket mark. Mål: 90 x 80 cm, ujevn rund form. Dybde: 0-4,5 cm Plan: Kokegropen fremstår som meget ujevn i form i plan og veldig grunn. Kokegropen består av kullblandet leire, og det er noen skjørbrente steiner sentralt i strukturen. Det er skavet av masser sør og vest for kokegropen. Da strukturen fremstår som meget grunn er det ikke umulig at det også er skavet av noe av selve kokegropen. Sørøstlige halvdel av strukturen ble fjernet ved snitting. Profil: Meget grunn struktur med en maks dybde på 4,5 cm. Den sørøstlige delen av profilet var dypest og hadde en kullrand i bunn. I denne delen av kokegropen var det et parti som bestod av brunrød leire, og inneholdt ikke kull. En håndfull skjørbrente steiner ble fjernet ved snittingen.

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tufta var før undersøkelse synlig som en sirkelrund, gressbevokst flate omgitt av en utydelig voll, d (til vollen) ca 3 m. Det vokste bnjørk rundt men ikke inni selve tufta. I midten synlig ildsted av stein, rektangulær form or. N-S, størrelse 90 x 60 cm, steinene delvis dekket av mose og råtne bjørkeblad. Ildstedet fortsetter mot N i to ca 80 cm lange, lett divergerende armer av stein (jfr. samisk uksa). Ved undersøkelsen ble ildstedet frilagt og utgravd. Det ble funnet krittpipebiter i vegetasjonslaget oppå en av steinene i ildstedet, og skår av en kaffekopp i torven like V for ildstedet. Gravningen ble ikke ført videre enn dette, bortsett fra at en sjakt ble lagt gjennom S-veggen for å klarlegge vollstrukturen. Dessuten ble steinene i ildstedet renset, tegnet og fotografert. Forøvrig ble tufta latt urørt. Også registrert i 2004 av Hartvig Birkely: I skogbeltet ved NØ-foten av Høghøa. 2 m NØ for lokaliteten ligger en stor steinblokk og 30 m i amme retning en åpen myrslette. Teltboplass. Synliggjøres av et 2 m langt steinarrangement som består av ildsted (árran) og dørdel (bearpmehat). Orientert N-S. Dette er en teltboplass av goahti-type. Dørdelen har konisk form, der største bredde på dørdelen er 1,2 m og bredden på ildstedet er 0,6 m. Ildstedets lengde er 1 m, og dørdelens er 1 m. Tufta med steinarrangementet er sterkt overgrodd med lyng, mose og gress, og går i ett med skogens vegetasjon.

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Bronsepigg

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Observasjon av flintstykker (slått) under metallsøking 06.04.2020. Enkeltminner 1 og 2 er tatt inn.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Raad, J.H.M. de (Laagland Archeologie);
  Publisher: Laagland Archeologie

  Laagland Archeologie heeft in december 2019 en januari 2020 een Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan het Fransepad 11 te Blaricum. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de renovatie en de vervanging van bijgebouwen In een eerder stadium is een bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied in de oude kern van Blaricum ligt waarschijnlijk op gordeldekzandwelvingen die tegen de stuwwal van Huizen-Laren aanliggen. Waarschijnlijk bestaat de bodem uit een hoge zwarte enkeerdgrond of haarpodzolgrond zijn, mits deze intact is. Voor de top van het dekzand geldt een verwachting op het aantreffen van resten vanaf het Mesolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. In het geval dat er een enkeerdgrond/esdek zich bovenop het dekzand bevindt, kan deze verwachting bijgesteld worden naar het Neolithicum tot Middeleeuwen. Echter is er dan wel een grotere kans dat eventuele archeologische resten onder het dikke plaggendek behoed zijn gebleven voor verstoring. In het geval van een enkeerdgrond zal het esdek een verwachting hebben voor resten vanaf de Middeleeuwen tot aan de Nieuwe Tijd. Dit verwachtingsmodel is getoetst en aangevuld door middel van verkennend booronderzoek. Het verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans hoog dat het plangebied archeologische sporen bevat. Al dan niet onder dunne ophogingen is een onverstoorde enkeerdgrond aanwezig op een onverstoorde ondergrond. Om die reden is de archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf het Neolithicum tot Nieuwe tijd hoog. Vanwege het ontbreken van andere bodemhorizonten is de archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen laag. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nader archeologisch onderzoek geadviseerd conform protocol 4003 IVO (landbodems). Gelet op de te verwachten prospectiekenmerken, prospecteerbaarheid van een eventuele vindplaats en dat de voorziene werkzaamheden (de aanleg van onderkelderingen) inpandig worden uitgevoerd wordt geadviseerd dit vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een archeologische begeleiding conform de KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P variant archeologische begeleiding). De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Blaricum, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, mevrouw E. van Rooijen (NMF Erfgoedadvies).

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kullgrop registrert ved bruk av LIDAR

 • Other research product . 2016
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Nordvendt, jevnt skrånende flate som deles i to av en lav bergrygg i nord. Topografisk avgrenset i øst av berkgnaus, i vest avgrenset av fall i terrenget ned i et grunt juv. I sør noenlunde avgrenset av spredte knauser, forøvrig av negative prøvestikk. I nord avgrenses lokaliteten av åpningen til Kjørholttunnelen og dagens E18. Deler av lokaliteten kan ha blitt påvirket av utbyggingen av nevnte tunnel og vei. Hoh: 59-62 m. Det ble i alt registrert 5 positive prøvestikk på lokaliteten, med i alt 12 funn. Funnene fordelte seg slik: PS 1: 1 flintfragment m/cortex. Tydelige bruksspor på flere sider. PS 2: 1 flintavslag, 1 flintfragment. Begge brent. PS 3: 1 flintfragment med hengselbrudd. brent PS 4: 1 flintfragment, 1 flintavslag, 1 medialt flekkefragment, 1 proksimalt flekkefragment. PS 5: 1 flintavslag, 3 flintfragmenter. Samtlige brent. Deler av lokalitet undersøkt av KHM i 2017.

 • Open Access English
  Authors: 
  Laurence Horton;
  Publisher: Zenodo

  Code for checking the status of URL links in the dataset: Horton, Laurence (2018). UK Higher Education Institution Research Data Management Policies, 2009-2016. [Data Collection]. Colchester, Essex: UK Data Archive. https://doi.org/10.5255/UKDA-SN-851566 {"references": ["Horton, Laurence (2018). UK Higher Education Institution Research Data Management Policies, 2009-2016. [Data Collection]. Colchester, Essex: UK Data Archive. 10.5255/UKDA-SN-851566"]}

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
104,727 Research products, page 1 of 10,473
 • Open Access
  Authors: 
  Frosini, Luca; Pieve, Alessandro;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | AGINFRA PLUS (731001), EC | D4SCIENCE-II (239019), EC | EUBRAZILOPENBIO (288754), EC | IMARINE (283644), EC | D4SCIENCE (212488), EC | ENVRI (283465), EC | EGI-Engage (654142), EC | SoBigData (654024), EC | ENVRI PLUS (654182), EC | PARTHENOS (654119),...

  The gCube System - Accounting Aggregator -------------------------------------------------- Accounting Aggregator Smart Executor Plugin This software is part of the gCube Framework (https://www.gcube-system.org/): an open-source software toolkit used for building and operating Hybrid Data Infrastructures enabling the dynamic deployment of Virtual Research Environments by favouring the realisation of reuse oriented policies. The projects leading to this software have received funding from a series of European Union programmes including: * the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development - DILIGENT (grant no. 004260); * the Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration - D4Science (grant no. 212488), D4Science-II (grant no. 239019),ENVRI (grant no. 283465), EUBrazilOpenBio (grant no. 288754), iMarine (grant no. 283644); * the H2020 research and innovation programme - BlueBRIDGE (grant no. 675680), EGIEngage (grant no. 654142), ENVRIplus (grant no. 654182), Parthenos (grant no. 654119), SoBigData (grant no. 654024); Version -------------------------------------------------- 1.2.0-4.8.0-154717 (2017-12-01) Please see the file named "changelog.xml" in this directory for the release notes. Authors -------------------------------------------------- * Alessandro Pieve (alessandro.pieve-AT-isti.cnr.it), Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - CNR, Pisa (Italy). * Luca Frosini (luca.frosini-AT-isti.cnr.it), Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - CNR, Pisa (Italy). Maintainers ----------- * Luca Frosini (luca.frosini-AT-isti.cnr.it), Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - CNR, Pisa (Italy). Download information -------------------------------------------------- Source code is available from SVN: https://svn.research-infrastructures.eu/public/d4science/gcube/trunk/accounting/accounting-aggregator-se-plugin Binaries can be downloaded from the gCube website: https://www.gcube-system.org/ Installation -------------------------------------------------- Installation documentation is available on-line in the gCube Wiki: https://wiki.gcube-system.org/gcube/index.php/SmartExecutor Documentation -------------------------------------------------- Documentation is available on-line in the gCube Wiki: https://wiki.gcube-system.org/gcube/index.php/SmartExecutor Support -------------------------------------------------- Bugs and support requests can be reported in the gCube issue tracking tool: https://support.d4science.org/projects/gcube/ Licensing -------------------------------------------------- This software is licensed under the terms you may find in the file named "LICENSE" in this directory.

 • Authors: 
  Makraki, Dimitra; Paraskevopoulou, Vassiliki;
  Country: Greece
 • Other research product . 2016
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Enkeltliggende kokegrop i dyrket mark. Mål: 90 x 80 cm, ujevn rund form. Dybde: 0-4,5 cm Plan: Kokegropen fremstår som meget ujevn i form i plan og veldig grunn. Kokegropen består av kullblandet leire, og det er noen skjørbrente steiner sentralt i strukturen. Det er skavet av masser sør og vest for kokegropen. Da strukturen fremstår som meget grunn er det ikke umulig at det også er skavet av noe av selve kokegropen. Sørøstlige halvdel av strukturen ble fjernet ved snitting. Profil: Meget grunn struktur med en maks dybde på 4,5 cm. Den sørøstlige delen av profilet var dypest og hadde en kullrand i bunn. I denne delen av kokegropen var det et parti som bestod av brunrød leire, og inneholdt ikke kull. En håndfull skjørbrente steiner ble fjernet ved snittingen.

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tufta var før undersøkelse synlig som en sirkelrund, gressbevokst flate omgitt av en utydelig voll, d (til vollen) ca 3 m. Det vokste bnjørk rundt men ikke inni selve tufta. I midten synlig ildsted av stein, rektangulær form or. N-S, størrelse 90 x 60 cm, steinene delvis dekket av mose og råtne bjørkeblad. Ildstedet fortsetter mot N i to ca 80 cm lange, lett divergerende armer av stein (jfr. samisk uksa). Ved undersøkelsen ble ildstedet frilagt og utgravd. Det ble funnet krittpipebiter i vegetasjonslaget oppå en av steinene i ildstedet, og skår av en kaffekopp i torven like V for ildstedet. Gravningen ble ikke ført videre enn dette, bortsett fra at en sjakt ble lagt gjennom S-veggen for å klarlegge vollstrukturen. Dessuten ble steinene i ildstedet renset, tegnet og fotografert. Forøvrig ble tufta latt urørt. Også registrert i 2004 av Hartvig Birkely: I skogbeltet ved NØ-foten av Høghøa. 2 m NØ for lokaliteten ligger en stor steinblokk og 30 m i amme retning en åpen myrslette. Teltboplass. Synliggjøres av et 2 m langt steinarrangement som består av ildsted (árran) og dørdel (bearpmehat). Orientert N-S. Dette er en teltboplass av goahti-type. Dørdelen har konisk form, der største bredde på dørdelen er 1,2 m og bredden på ildstedet er 0,6 m. Ildstedets lengde er 1 m, og dørdelens er 1 m. Tufta med steinarrangementet er sterkt overgrodd med lyng, mose og gress, og går i ett med skogens vegetasjon.

 • Other research product . 2020
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Bronsepigg

 • Other research product . 2021
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Observasjon av flintstykker (slått) under metallsøking 06.04.2020. Enkeltminner 1 og 2 er tatt inn.

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Dutch
  Authors: 
  Raad, J.H.M. de (Laagland Archeologie);
  Publisher: Laagland Archeologie

  Laagland Archeologie heeft in december 2019 en januari 2020 een Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan het Fransepad 11 te Blaricum. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de renovatie en de vervanging van bijgebouwen In een eerder stadium is een bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied in de oude kern van Blaricum ligt waarschijnlijk op gordeldekzandwelvingen die tegen de stuwwal van Huizen-Laren aanliggen. Waarschijnlijk bestaat de bodem uit een hoge zwarte enkeerdgrond of haarpodzolgrond zijn, mits deze intact is. Voor de top van het dekzand geldt een verwachting op het aantreffen van resten vanaf het Mesolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. In het geval dat er een enkeerdgrond/esdek zich bovenop het dekzand bevindt, kan deze verwachting bijgesteld worden naar het Neolithicum tot Middeleeuwen. Echter is er dan wel een grotere kans dat eventuele archeologische resten onder het dikke plaggendek behoed zijn gebleven voor verstoring. In het geval van een enkeerdgrond zal het esdek een verwachting hebben voor resten vanaf de Middeleeuwen tot aan de Nieuwe Tijd. Dit verwachtingsmodel is getoetst en aangevuld door middel van verkennend booronderzoek. Het verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans hoog dat het plangebied archeologische sporen bevat. Al dan niet onder dunne ophogingen is een onverstoorde enkeerdgrond aanwezig op een onverstoorde ondergrond. Om die reden is de archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf het Neolithicum tot Nieuwe tijd hoog. Vanwege het ontbreken van andere bodemhorizonten is de archeologische verwachting voor steentijdvindplaatsen laag. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nader archeologisch onderzoek geadviseerd conform protocol 4003 IVO (landbodems). Gelet op de te verwachten prospectiekenmerken, prospecteerbaarheid van een eventuele vindplaats en dat de voorziene werkzaamheden (de aanleg van onderkelderingen) inpandig worden uitgevoerd wordt geadviseerd dit vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een archeologische begeleiding conform de KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P variant archeologische begeleiding). De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Blaricum, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, mevrouw E. van Rooijen (NMF Erfgoedadvies).

 • Other research product . 2022
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kullgrop registrert ved bruk av LIDAR

 • Other research product . 2016
  Norwegian
  Authors: 
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Nordvendt, jevnt skrånende flate som deles i to av en lav bergrygg i nord. Topografisk avgrenset i øst av berkgnaus, i vest avgrenset av fall i terrenget ned i et grunt juv. I sør noenlunde avgrenset av spredte knauser, forøvrig av negative prøvestikk. I nord avgrenses lokaliteten av åpningen til Kjørholttunnelen og dagens E18. Deler av lokaliteten kan ha blitt påvirket av utbyggingen av nevnte tunnel og vei. Hoh: 59-62 m. Det ble i alt registrert 5 positive prøvestikk på lokaliteten, med i alt 12 funn. Funnene fordelte seg slik: PS 1: 1 flintfragment m/cortex. Tydelige bruksspor på flere sider. PS 2: 1 flintavslag, 1 flintfragment. Begge brent. PS 3: 1 flintfragment med hengselbrudd. brent PS 4: 1 flintfragment, 1 flintavslag, 1 medialt flekkefragment, 1 proksimalt flekkefragment. PS 5: 1 flintavslag, 3 flintfragmenter. Samtlige brent. Deler av lokalitet undersøkt av KHM i 2017.

 • Open Access English
  Authors: 
  Laurence Horton;
  Publisher: Zenodo

  Code for checking the status of URL links in the dataset: Horton, Laurence (2018). UK Higher Education Institution Research Data Management Policies, 2009-2016. [Data Collection]. Colchester, Essex: UK Data Archive. https://doi.org/10.5255/UKDA-SN-851566 {"references": ["Horton, Laurence (2018). UK Higher Education Institution Research Data Management Policies, 2009-2016. [Data Collection]. Colchester, Essex: UK Data Archive. 10.5255/UKDA-SN-851566"]}