Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
272,509 Research products, page 1 of 27,251

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bosch, J. E. van den (SOB Research);
  Publisher: SOB Research

  In het kader van de vergunningverlening ten behoeve van de herinrichting van de haven te Sint-Maartensdijk (Gemeente Tholen) werd een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Zee, R.M. van der (ADC ArcheoProjecten); ADC ArcheoProjecten;
  Publisher: ADC ArcheoProjecten

  ADC ArcheoProjecten heeft in mei 2013 een Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op twee locaties binnen het marinecomplex in Den Helder. De eerste locatie betrof de Berghaven, waar een kade aangelegd zal worden, de tweede locatie betrof de locatie van de geplande uitbreiding van de NBCD-school. Hieruit is naar voren gekomen dat er een middelhoge archeologische verwachting is voor de landtong in de Berghaven in relatie tot prehistorisch en Romeins vondstmateriaal, en een hoge archeologische verwachting met betrekking tot structuren, sporen en vondsten uit de Middeleeuwen. Deze verwachting geldt ook voor het gehele oostelijk havengebied. In het westelijk havengebied is die verwachting laag door erosie en recente verstoringen als gevolg van constructie. Onder water is de verwachting met betrekking tot wrakmateriaal eveneens laag vanwege verstoring door constructie en onderhoud in het verleden. Conform het Plan van Aanpak zijn op de locatie Berghaven tien boringen gezet. Op de locatie NBCD-school zijn twee boringen uitgevoerd, drie boringen minder dan aanvankelijk beoogd. In deelgebied Berghaven is een opeenvolging van dekzand, basisveen, kwelderafzettingen, Hollandveen, wadafzettingen en een (sub)recente ophoging aangetroffen. De top van het dekzand is intact en in één boring is een fragment onbewerkt vuursteen gevonden. ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.

 • Open Access English
  Authors: 
  Börjesson, Lisa;
  Publisher: TextRelease

  Professional (i.e. extra-academic) contract archaeology is an internationally widespread practice contributing significantly to the archaeology literature. However, professional knowledge production in archaeology, and most notably the professional report genre, is at times described as problematic. The problem descriptions are ambiguous and can be grouped under at least three different topics: concerns for content quality and practical accessibility, concerns for the comparably low degree of analytical and theoretical synthesizing in reports and concerns for lack of mutual knowledge transfer between academic archaeologists and professional archaeologists. Technical issues of access are to an increasing extent being solved. Format standardizations are also developing. Hence the report genre becomes more accessible, and the content more readable and informative. Yet articulations of attitudes toward the genre in archaeology text books and journal articles remain focused on the genre’s problems. The aim of my ongoing dissertation research is to nuance the understanding of the professional report genre in archaeology. I do so by analyzing factors shaping reporting as it takes place in the intersection between academic norms, professional values and market logics. I argue an improved genre understanding is crucial to diminish cultural issues of access to the report literature, and also as a basis for development of reporting practices. In the dissertation research I analyze (1) perceptions about the report genre in archaeology literature, (2) information policy regulating reporting in archaeology, (3) how report writers and county board professionals interpret the reporting and report auditing work tasks and (4) the frames of reference report writers bring into reporting. The aim of this paper is to explicate the research design consisting of four sub-studies, to briefly report on findings from study no. 4, and to discuss preliminary, partial results from study no. 2.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Nyere tids kullmile beliggende i tett granskog ca 140 m vest for E6 og ca 160 m sør for Rondanestien. Kullmila er tydelig markert mot øst, hvor den er ca 40 cm høy og avgrenset av flere usymmetriske groper. Mot vest er avgrensingen uklar og mila skjæres av en sti. Mila har en diameter på ca 14 m.

 • Other research product . 2011
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  31.3.11 fra utgravningen: Lokaliteten var svært omrotet. Det ble funnet tilsammen 94 funn, flint var det dominerende råstoffet. Lokaliteten har trolig vært i bruk i senmesolitikum. // Frå registreringa: Der er tatt 9 prøvestikk på lokaliteten, det vart i alt gjort funn i 3 av prøvestikka. Lokaliteten er avgrensa av prøvestikk, av skråninga ned mot grasmarka i nord og av steingjerdet i sør som markerar eit skilje mellom ryggen og eit våtare myrområde. Lokaliteten sin utstrekning kan vere frå 9 til 40 kvadratmeter. Lokaliteten kan ha samanheng med lokalitet 1 og 2 som ligg 70 meter nordvest for lokalitet 3. Flata var ikkje prega av hestetråkk men hadde i prøvestikka som på lokalitet 1 og 2 funn av glasskår, porselen og anna moderne avfall. Vegetasjonen består av gras og nokre lauvtre på flaten, elles veks det bak steingjerdet i sør furu og lauvskog. Langs nordsida av ryggen veks det noko kratt og lauvtre. Stratigrafi: Sjølv om tråkk av hest ikkje var synleg i marka på lokalitet 3 vart all massen under rotsona ned til botn sålda. I alle prøvestikka vart det gravd ned til berg, det var berre eit funn per prøvestikk, funna låg i den øvste delen av stikka. I alle stikka var det øvst eit humushaldig brun svart jordlag med innslag av sand (som lag (a) på lokalitetet 1 og 2). I prøvestikk 1 og 3 var det under dette eit brunt jordlag med innslag av grus før ein traff berg. Stratigrafien er skildra etter minne. Lokaliteten vart utgravd av Bergen Museum i 2001, og seinare frigitt.

 • Other research product . 2011
  Norwegian
  Authors: 
  Rogaland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tidlegare støl. registrator usikker. Er registrert i askeladden i forbindelse med utarbeidelsen av "Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei"

 • Other research product . 2006
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Sted for jonsokbål.

 • Other research product . Other ORP type . 1960
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  24x36 mm, film.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Gravrøys, oval, lengde 9,60 m, bredde 9,00 m, høyde 0-2,00 m. Delvis ødelagt av hoppbakken.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Hos, T.H.L. (Synthegra);
  Publisher: Synthegra

  Econsultancy heeft in opdracht van Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen een archeologische begeleiding protocol proefsleuven uitgevoerd op de Dijkerstraat 29 te Weert in de gemeente Weert (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zijn voor het verharden van het erf in het verleden zin-kassen gebruikt. Door uitspoeling hebben deze zinkassen een deel van het plangebied vervuild. In samenwerking met het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen en de bewoners is in het plangebied een sanering uitgevoerd. Deze sanering is archeologisch begeleid. Aan beide zijde van het plangebied hebben vanaf ten minste het begin van de 19e eeuw boerderijen gestaan. In de jaren vijftig van de 20e eeuw zijn deze gesloopt en zijn de huidige woonhuizen ver-schenen. Op het erf zijn toen enkele bijgebouwen gerealiseerd die inmiddels zijn gesloopt. Tijdens de archeologische begeleiding van de sanering zijn een tiental sporen aangetroffen. De meeste sporen betroffen de fundamenten van in de jaren vijftig van de 20e eeuw gebouwde bijgebou-wen en aanverwante sporen. Er is één spoor aangetroffen (een waterput) die vermoedelijk dateert uit de 19e eeuw. De aangetroffen sporen in het plangebied zijn gedocumenteerd en gewaardeerd en vervolgens behouden in situ. De dubbelbestemming archeologie blijft van kracht in het plangebied en bij toekomstige bodemverstorende ontwikkelingen zal gekeken moeten worden of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
272,509 Research products, page 1 of 27,251
 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Bosch, J. E. van den (SOB Research);
  Publisher: SOB Research

  In het kader van de vergunningverlening ten behoeve van de herinrichting van de haven te Sint-Maartensdijk (Gemeente Tholen) werd een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Zee, R.M. van der (ADC ArcheoProjecten); ADC ArcheoProjecten;
  Publisher: ADC ArcheoProjecten

  ADC ArcheoProjecten heeft in mei 2013 een Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op twee locaties binnen het marinecomplex in Den Helder. De eerste locatie betrof de Berghaven, waar een kade aangelegd zal worden, de tweede locatie betrof de locatie van de geplande uitbreiding van de NBCD-school. Hieruit is naar voren gekomen dat er een middelhoge archeologische verwachting is voor de landtong in de Berghaven in relatie tot prehistorisch en Romeins vondstmateriaal, en een hoge archeologische verwachting met betrekking tot structuren, sporen en vondsten uit de Middeleeuwen. Deze verwachting geldt ook voor het gehele oostelijk havengebied. In het westelijk havengebied is die verwachting laag door erosie en recente verstoringen als gevolg van constructie. Onder water is de verwachting met betrekking tot wrakmateriaal eveneens laag vanwege verstoring door constructie en onderhoud in het verleden. Conform het Plan van Aanpak zijn op de locatie Berghaven tien boringen gezet. Op de locatie NBCD-school zijn twee boringen uitgevoerd, drie boringen minder dan aanvankelijk beoogd. In deelgebied Berghaven is een opeenvolging van dekzand, basisveen, kwelderafzettingen, Hollandveen, wadafzettingen en een (sub)recente ophoging aangetroffen. De top van het dekzand is intact en in één boring is een fragment onbewerkt vuursteen gevonden. ADC ArcheoProjecten adviseert om het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.

 • Open Access English
  Authors: 
  Börjesson, Lisa;
  Publisher: TextRelease

  Professional (i.e. extra-academic) contract archaeology is an internationally widespread practice contributing significantly to the archaeology literature. However, professional knowledge production in archaeology, and most notably the professional report genre, is at times described as problematic. The problem descriptions are ambiguous and can be grouped under at least three different topics: concerns for content quality and practical accessibility, concerns for the comparably low degree of analytical and theoretical synthesizing in reports and concerns for lack of mutual knowledge transfer between academic archaeologists and professional archaeologists. Technical issues of access are to an increasing extent being solved. Format standardizations are also developing. Hence the report genre becomes more accessible, and the content more readable and informative. Yet articulations of attitudes toward the genre in archaeology text books and journal articles remain focused on the genre’s problems. The aim of my ongoing dissertation research is to nuance the understanding of the professional report genre in archaeology. I do so by analyzing factors shaping reporting as it takes place in the intersection between academic norms, professional values and market logics. I argue an improved genre understanding is crucial to diminish cultural issues of access to the report literature, and also as a basis for development of reporting practices. In the dissertation research I analyze (1) perceptions about the report genre in archaeology literature, (2) information policy regulating reporting in archaeology, (3) how report writers and county board professionals interpret the reporting and report auditing work tasks and (4) the frames of reference report writers bring into reporting. The aim of this paper is to explicate the research design consisting of four sub-studies, to briefly report on findings from study no. 4, and to discuss preliminary, partial results from study no. 2.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Nyere tids kullmile beliggende i tett granskog ca 140 m vest for E6 og ca 160 m sør for Rondanestien. Kullmila er tydelig markert mot øst, hvor den er ca 40 cm høy og avgrenset av flere usymmetriske groper. Mot vest er avgrensingen uklar og mila skjæres av en sti. Mila har en diameter på ca 14 m.

 • Other research product . 2011
  Norwegian
  Authors: 
  Vestland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  31.3.11 fra utgravningen: Lokaliteten var svært omrotet. Det ble funnet tilsammen 94 funn, flint var det dominerende råstoffet. Lokaliteten har trolig vært i bruk i senmesolitikum. // Frå registreringa: Der er tatt 9 prøvestikk på lokaliteten, det vart i alt gjort funn i 3 av prøvestikka. Lokaliteten er avgrensa av prøvestikk, av skråninga ned mot grasmarka i nord og av steingjerdet i sør som markerar eit skilje mellom ryggen og eit våtare myrområde. Lokaliteten sin utstrekning kan vere frå 9 til 40 kvadratmeter. Lokaliteten kan ha samanheng med lokalitet 1 og 2 som ligg 70 meter nordvest for lokalitet 3. Flata var ikkje prega av hestetråkk men hadde i prøvestikka som på lokalitet 1 og 2 funn av glasskår, porselen og anna moderne avfall. Vegetasjonen består av gras og nokre lauvtre på flaten, elles veks det bak steingjerdet i sør furu og lauvskog. Langs nordsida av ryggen veks det noko kratt og lauvtre. Stratigrafi: Sjølv om tråkk av hest ikkje var synleg i marka på lokalitet 3 vart all massen under rotsona ned til botn sålda. I alle prøvestikka vart det gravd ned til berg, det var berre eit funn per prøvestikk, funna låg i den øvste delen av stikka. I alle stikka var det øvst eit humushaldig brun svart jordlag med innslag av sand (som lag (a) på lokalitetet 1 og 2). I prøvestikk 1 og 3 var det under dette eit brunt jordlag med innslag av grus før ein traff berg. Stratigrafien er skildra etter minne. Lokaliteten vart utgravd av Bergen Museum i 2001, og seinare frigitt.

 • Other research product . 2011
  Norwegian
  Authors: 
  Rogaland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tidlegare støl. registrator usikker. Er registrert i askeladden i forbindelse med utarbeidelsen av "Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei"

 • Other research product . 2006
  Norwegian
  Authors: 
  Agder fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Sted for jonsokbål.

 • Other research product . Other ORP type . 1960
  English
  Authors: 
  (Ifpo), Institut Français du Proche-Orient;
  Publisher: HAL CCSD

  24x36 mm, film.

 • Other research product . 1900
  Norwegian
  Authors: 
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Gravrøys, oval, lengde 9,60 m, bredde 9,00 m, høyde 0-2,00 m. Delvis ødelagt av hoppbakken.

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Hos, T.H.L. (Synthegra);
  Publisher: Synthegra

  Econsultancy heeft in opdracht van Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen een archeologische begeleiding protocol proefsleuven uitgevoerd op de Dijkerstraat 29 te Weert in de gemeente Weert (zie figuren 1 en 2). In het plangebied zijn voor het verharden van het erf in het verleden zin-kassen gebruikt. Door uitspoeling hebben deze zinkassen een deel van het plangebied vervuild. In samenwerking met het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen en de bewoners is in het plangebied een sanering uitgevoerd. Deze sanering is archeologisch begeleid. Aan beide zijde van het plangebied hebben vanaf ten minste het begin van de 19e eeuw boerderijen gestaan. In de jaren vijftig van de 20e eeuw zijn deze gesloopt en zijn de huidige woonhuizen ver-schenen. Op het erf zijn toen enkele bijgebouwen gerealiseerd die inmiddels zijn gesloopt. Tijdens de archeologische begeleiding van de sanering zijn een tiental sporen aangetroffen. De meeste sporen betroffen de fundamenten van in de jaren vijftig van de 20e eeuw gebouwde bijgebou-wen en aanverwante sporen. Er is één spoor aangetroffen (een waterput) die vermoedelijk dateert uit de 19e eeuw. De aangetroffen sporen in het plangebied zijn gedocumenteerd en gewaardeerd en vervolgens behouden in situ. De dubbelbestemming archeologie blijft van kracht in het plangebied en bij toekomstige bodemverstorende ontwikkelingen zal gekeken moeten worden of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.