Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
80,204 Research products, page 1 of 8,021

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • 2017-2021
 • NL
 • NARCIS
 • 4TU.Centre for Research Data
 • ZENODO
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Ploegaert, P.H.J.I.;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In het uiterste zuidwesten van het plangebied lag vrijwel direct onder de bestrating een aantal funderingen van een molen die na documentatie weer met zand zijn afgedekt. In oktober 2019 zijn, 15 tot 20 meter zuidoostelijk hiervan, een houten vloer en muurwerk aangetroffen bij werkzaamheden aan de riolering. Alle bovengenoemde resten liggen volgens de oudste kadastrale minuutkaart van 1811-1832 op een erf met een molen en een stoomgemaal ten oosten ervan.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ngan-Tillard, D.J.M;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This is a collection of micro-CT scans of archaeological dental calculus deposits from individuals of Leiden University's osteology collection, specifically individuals excavated at Arnhem (Eusebiuskerk and Jansbeek) dated ca. AD1350-1829. The scans are organised by the individual's find numbers (V-1318, -1752, -2451). This data was collected for a MSc thesis project, by researchers from Leiden University and Delft University of Technology. The aim of the project was to investigate visibility of plant remains in micro-CT scans of dental calculus. It was concluded that this is not a suitable method for identifying plant remains for dietary reconstruction, but nonetheless the scans can be useful for future research.

 • Open Access
  Authors: 
  Ceccon, Daniela; Medas, Gabriele;
  Publisher: Zenodo
  Country: Netherlands
  Project: EC | SSHOC (823782)

  Since 2012, the WageIndicator Foundation has maintained a Collective Agreements Database, where the texts of 1600 collective agreements (CBAs) from 61 countries and in 27 languages have been uploaded, coded and annotated. This database is a unique example at global level: collective agreements are documents containing conditions of employment that result from negotiations between independent unions and employers, and their content is often surrounded by an atmosphere of secrecy. Under the SSHOC project and with the support of the CLARIN Research Infrastructure, the agreements have been manually and automatically annotated on several levels: for each agreement, the team answers a series of questions and selects the appropriate piece of text (clause) for each. One of the results of the collective agreements' annotation process is the dataset which is available here and includes all the clauses selected for each variable (WageIndicator_CBADatabase_Selected_Clauses). The full collective agreements' texts are stored in another dataset, also available here (WageIndicator_CBADatabase_Full_Texts_211019). A codebook is also included (210125-wageindicator-cba-codebook.pdf). {"references": ["Cite the full texts dataset: WageIndicator Collective Agreements Database - Full Texts Dataset . Amsterdam, WageIndicator Foundation, October 2021.", "Cite the selected clauses dataset: WageIndicator Collective Agreements Database - Selected Clauses Dataset . Amsterdam, WageIndicator Foundation, October 2021.", "Cite the codebook: Ceccon, D., Medas, G. (2021). Codebook WageIndicator Collective Agreements Database \u2013 Version 4 \u2013 January 2021. WageIndicator Foundation, Amsterdam."]}

 • Open Access
  Authors: 
  Burger, Fran;
  Country: Netherlands

  This dataset contains all data and analysis scripts pertaining to the research conducted for the PLOSOne paper: “Natural language processing for cognitive therapy: extracting schemas from thought records.” The cognitive approach to psychotherapy aims to change patients' maladaptive schemas, that is, overly negative views on themselves, the world, or the future. To obtain awareness of these views, they record their thought processes in situations that caused pathogenic emotional responses. To date, the schemas underlying such thought records have been largely manually identified. Using recent advances in natural language processing, we take this one step further by automatically extracting schemas from thought records. We used the Amazon Mechanical Turk crowd sourcing platform to collect a set of 1600 thought records. In total, these thought records contain 5747 thoughts of various depth levels, with the automatic thought constituting the most shallow level and the core belief the deepest level. We here deliver:1. a natural language dataset: the thoughts delineated by participants in the scenario-based and open thought records2. reliability analyses: all thoughts were labeled with respect to the degree to which they reflect a set of 9 possible schemas by the first author. An independent second coder also labeled a sample of the thoughts.3. analyses to determine whether automatic identification of thoughts is possible.4. additional materials (scenarios, instruction videos, qualtrics survey, osf preregistration form) that could assist in the replication of the study.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bakker, M.; Sibma, T.; Hoen, S.;
  Publisher: Antea Group
  Country: Netherlands

  Antea Group projectnummer 463615 Antea Group heeft tussen 13 en 20 oktober 2020 een archeologisch veldonderzoek (proefsleuven, variant archeologische begeleiding) uitgevoerd aan de Opmeedenlaan te Meedhuizen. Directe aanleiding van dit onderzoek was de aanleg van een sleuf voor een nieuwe gasbuis langs de Opmeedenlaan en de Ideweersterweg bij Meedhuizen (zie afbeelding 2) waarvan circa 260 m door een gebied ging met een hoge archeologische verwachting (dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4). Door een communicatiestoornis was het graven al op 26 mei 2020 gestart, zonder omgevingsvergunning en archeologische begeleiding. De werkzaamheden zijn daarna stilgelegd in afwachting van de benodigde omgevingsvergunning en het goedkeuren van het Programma van Eisen (PvE). Toen beide gereed waren zijn de werkzaamheden in oktober 2020 vervolgd en afgerond. De te begeleiden ontgraving bestond uit twee sleuven langs de Opmeedenlaan. Het ging om een sleuf vanaf de Ideweersterweg langs de oostkant van de Opmeedenlaan naar huisnummer 6 en een sleuf langs de westkant van de Opmeedenlaan tussen huisnummer 6 en huisnummer 4. Het gehele tracé ligt in het buurtschap Opmeeden, dat zich deels bevindt op een Pleistocene dekzandwelving en deels in een gebied waar zich tot ver in het Holoceen veen bevond (zie afb. 4 in H3.1; plangebied op het AHN). Beide sleuven werden met elkaar verbonden door middel van een persing onder de Opmeedenlaan door, tegenover huisnummer 6. De begeleiding diende om eventueel aanwezige archeologische resten te documenteren en vondsten te verzamelen. Omdat het gebied aan het einde van de late middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd overslibd is geraakt met klei, geldt voor het zuidelijke deel bij het buurtschap Opmeeden een hoge verwachting op middeleeuwse bewoningssporen in de top van het onderliggende zand of veen of in een van de direct daarop liggende kleilagen. Op een dieper niveau, onder het veen, in de top van de Pleistocene zandondergrond, is kans op vuursteenvindplaatsen uit de steentijd. Omdat de toplagen van de bodem in het noordelijk deel van het plangebied eerder al verstoord zijn geraakt door onder meer kabelaanleg, geldt hier alleen een steentijdverwachting. Tijdens de aanleg van de sleuf zijn geen nieuwe archeologische bevindingen gedaan. Over een groot deel van het tracé ten noorden van huisnummer 6, aan de oostkant van de Opmeedenlaan, was de bodemopbouw tot in het zand verstoord door lagen met (sub-)recent opgebrachte grond, kabels en drainage. Tussen beide huizen bleek de aanleg van de geplande sleuf, aan de westkant van de Opmeedenlaan direct naast de weg, niet mogelijk door de aanwezigheid van betonplaten. Een sleuf naast deze platen graven was ook niet mogelijk omdat de grond op sommige plekken vol lag met betonpuin. Besloten werd daarom om de sleuf enkele meters ten westen hiervan in het aangrenzende grasland te graven waarvoor dezelfde hoge archeologische verwachting geldt. Hier was de bodemopbouw op veel plekken nog wel intact maar zijn geen vondsten gedaan. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bodem ter plaatse van de sleuf direct ten oosten van de Opmeedenlaan tot 0,8 m –mv verstoord is. Dit deel van het plangebied kan dan ook worden vrijgegeven voor toekomstige ingrepen die niet dieper gaan dan 0,8 m -mv. Het deel ten westen van de Opmeedenlaan kan echter niet worden vrijgegeven. Het aantreffen van een veraarde veenlaag onder de meer recente ophooglagen geeft aan dat er hier een kans is op sporen vanaf de late middeleeuwen. Bij toekomstige ingrepen dient hier daarom rekening te worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van archeologische sporen.

 • Open Access
  Authors: 
  Herzog, Rico;
  Publisher: 4TU.ResearchData
  Country: Netherlands

  This is the accompanying code to the Master Thesis research project "Cities for Citizens: Identification of Public Values and their Conflicts in Urban Spaces" conducted in cooperation with the CUSP Lab @ TPM TU Delft and the City Science Lab Hamburg. Aiming to identify public values and their spatial conflicts, a total of nine Jupyter notebooks and one R script follow the research flow as outlined in the Master thesis document.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Manuel, S; Huisman, M; Thasing, S;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  (Antea Group projectnummer 452409) Tussen 15 april en 31 mei 2019 voerde Antea Group een archeologische begeleiding (variant opgraving) uit aan de Damsterkade en omgeving. De aanleiding voor het onderzoek was de vervanging van lagedruk gasleidingen onder het trottoir aan de Petrus Campersingel, Damstersingel, Europaweg, Damsterkade, Oosterkade, Damsterdiep, Gorechtkade, Jan Hissink Jansenstraat, Gerbrand Bakkerstraat, H. A. Kooykerplein en de Ripperdalaan. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Het gedeelte van het tracé aan de Damsterkade en de Oosterkade is onderdeel van bestemmingsplan Binnenstad Oost (AMK-terrein 8789). In dit bestemmingsplan is voor deze zone een dubbelbestemming Archeologie - Waarde 1 opgenomen. De in het bestemmingsplan verankerde vrijstellingsgrens van 30 m2 voor bodemverstoring werd door de werkzaamheden ruimschoots overschreden. Als gevolg daarvan was archeologisch onderzoek door de gemeente in de omgevingsvergunning verplicht gesteld. De open ontgravingen in dit tracédeel zijn daarom archeologisch begeleid conform protocol 4004 (KNA, versie 4.1: opgraving, variant archeologische begeleiding). Tevens is dit onderzoek volledig uitgevoerd volgens het hiervoor opgestelde Programma van Eisen (PvE)1. De open ontgravingen reikten tot een diepte van 1,5 m beneden het maaiveld. De breedte van de sleuf varieerde van 0,5 tot 1 m. Ongeveer 400 m van de werkzaamheden zijn archeologisch begeleid. In dit hele plangebied bevindt zich een pakket opgebracht cunetzand, waaronder een laag aanvullingszand of een geroerd pakket rond de leidingen aanwezig is. In het onderzoeksgebied is nergens de natuurlijke ondergrond aangetroffen. Er waren twee smalle gedeeltes van het bodemprofiel intact, waarin twee profielen zijn gedocumenteerd (profiel 1 en 2). De belangrijkste waarden die tijdens dit onderzoek zijn aangetroffen, zijn de restanten van de 17e eeuwse Steentildwinger en de omringende gracht: een onderdeel van de vestingwerken van Groningen. Hiervan zijn een talud en dempingslagen aangetroffen in de profielen 1 en 2. Het onderzoek heeft geen archeologisch vondstmateriaal opgeleverd. Het uitgevoerde onderzoek betreft een opgraving, wat het einde betekent van de AMZ-cyclus (bijlage 2). Derhalve zijn geen nadere adviezen of waarderingen te geven. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de bodem in elk geval verstoord is tot ten minste een halve meter onder het maaiveld, daaronder bevinden zich op twee locaties restanten van het talud van de Steentildwinger en de gracht die het omringde. In het grootste gedeelte van het tracé in het onderhavige onderzoek is de bodem echter volledig verstoord tot de ontgravingsdiepte (maximaal 1,5 m). Bij toekomstige bodemingrepen is de kans op het aantreffen van archeologie in dit gebied dan ook laag. Het graven van de gracht, in eerste instantie, en later het dempen en droogmaken van de gracht rondom de Steentildwinger kan in verband worden gebracht met respectievelijk verstoorde bodem en opgebrachte grond. Mogelijk zijn archeologische waarden die betrekking hebben op de dwinger zelf (de aarden wal) beter bewaard gebleven.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  G.B Bosgraaf;
  Country: Netherlands

  Antea Group 456500. Op 24 oktober 2019 is door Antea Group een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Kleinestraat te Bedum, in de gemeente Het Hogeland. De directe aanleiding hiervoor was de voorgenomen aanleg van laagspanningskabels aan De Vlijt en de Kleinestraat te Bedum. Als onderdeel van de omgevingsvergunning heeft de gemeente Het Hogeland bepaald dat de werkzaamheden ter hoogte van de noordzijde van de Kleinestraat archeologisch dienen te worden begeleid. Dit vanwege de ligging van het plangebied in een Archeologische Monumentterrein (AMK-terrein 6731) van de oude dorpskern te Bedum. Deze archeologische begeleiding is uitgevoerd als variant van een archeologische opgraving (KNA 4.1., protocol 4004) conform het daartoe opgestelde Programma van Eisen (PvE).1 In totaal zijn er twee proefsleuven aangelegd, waarvan één binnen het AMK-terrein (werkput 1) met afmetingen van circa 0,8 m (diepte), 1,50 m (lengte) en 1,20 m (breedte). De proefsleuf (werkput 2) die zich niet op AMK-terrein bevond is ook archeologisch begeleid en had afmetingen van ongeveer 2x1 m (diepte niet vastgelegd). In beide proefsleuven bleek de bodemopbouw grotendeels verstoord en bestond deze uit (moderne) zandcunetten. De onderste laag in werkput 1 bestond uit een oud woonoppervlak. Dit woonoppervlak is zeer vuil (vondstrijk) en bevat veel afvalmateriaal (waargenomen zijn puin en aardewerk) en was vermoedelijk als erf in gebruik tot in elk geval de 20e eeuw. Dit erf behoorde waarschijnlijk tot één van de huizen aan de Grotestraat. In de 20e eeuw werden de toen nog aanwezige erven op deze locatie gesloopt om plaats te maken voor het winkelcentrum De Nieuwe Vlijt en parkeerplaats die zich daar in de huidige situatie nog bevinden. De onderste laag in werkput 2 was een slootvulling. Hoewel deze geen directe archeologische informatie bevat, geeft deze wel een indirecte aanwijzing voor (begrenzing van) bewoning. De slootvulling is vermoedelijk van de Oude Maar of een perceelsloot die hierin uitmondde. Dit sluit aan op het onderzoek van de firma MUG2 dat plaatsvond nabij het plangebied van het huidige onderzoek. Het uitgevoerde onderzoek betreft een opgraving, wat het einde betekent van de AMZ-cyclus (bijlage 2). Derhalve zijn geen nadere adviezen of waarderingen te geven. Hoewel in het onderzochte deel van de bodemopbouw tot zo’n 60-70 cm onder het maaiveld verstoord is, blijkt dat dit ophogingspakket bestaande uit zand is opgeworpen zonder het daaronder liggende voormalige woonlaag zichtbaar te vergraven. Door begeleiding van civiele werkzaamheden kon maar maximaal tot circa 1,0 meter beneden het maaiveld worden waargenomen. Op basis van eerdere vondsten is de verwachting dat zich onder de aangetroffen antropogene laag in het noordelijk deel van het plangebied (werkput 1) archeologische sporen, bewoningslagen en wierdelagen bevinden die zijn terug te voeren tot minstens de late middeleeuwen, mogelijk zelfs tot de vroege middeleeuwen. Voor toekomstige bodemingrepen dient dan ook rekening gehouden te worden met deze verwachting. De bestaande waardestelling op de gemeentelijke beleidskaart kan daarmee gehandhaafd blijven vanaf 1,0 meter minus maaiveld.

 • Open Access English
  Authors: 
  Moretti, Simone; Klijs, Jeroen; ��akmak, Erdin��; Neuts, Bart; van der Donk, Mylene; Mainil, Tomas; Bj��rn, Ella; L��thje, Monika; Calvi, Licia; van Ouwekerk, Frederike; +9 more
  Publisher: Zenodo
  Country: Netherlands

  The aim of Work Package 3 of the SmartCulTour project (www.smartcultour.eu) is to provide a state-of-the-art overview of cultural tourism interventions implemented in European cities and regions, thereby identifying best practices and the impacts and success conditions of cultural tourism interventions. Based on the previous, desk-researched 107 interesting cultural tourism interventions see "Desk research of 107 case studies on state-of-the-art of cultural tourism interventions", DOI: 10.5281/zenodo.5213017 ), a further 18 interventions were selected for in-depth analysis. These 18 cultural tourism interventions were analyzed via a series of expert interviews, combined with document and literature analysis, performed in the period January 2021-March 2021. Description of the case studies follows a standardized case study data collection form. This form is included here as "Case study data collection form". The form collect data on: Context and background information; The 'reason why' of the intervention; The intervention; Resources and tools necessary to design and implement the interventions; Impacts (expected, perceived and measured); (Perceived) success conditions and limiting factors. The semi-structured interviews left some room for adaptability depending on the case studies. A general guide on potential interview questions is included here as "Potential questions list for case study interviews". All case studies are included as individual odt-files, starting with "detailed case study + name of the intervention". See "Cultural tourism interventions towards sustainable development" (DOI: 10.5281/zenodo.5270771) for a summarizing report on the analysis of these 18 cultural tourism interventions.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Thasing, S; Sibma, T;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  (Antea Group projectnummer 431898) Samenvatting Antea Group voerde in de periode van 7 tot en met 10 januari 2019 een archeologische begeleiding uit aan de Tuinders- en Wierdeweg op de wierde te Leermens (gemeente Loppersum). Aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de voorgenomen verbetering van het elektriciteitsnetwerk te Leermens . Circa 330 meter van het geplande tracé is aangelegd in open ontgraving en archeologisch begeleid, verdeeld over drie werkputten. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1., protocol 4004, conform het vooraf opgestelde en door opdrachtgever en de bevoegde overheid goedgekeurde Programma van Eisen (PvE). Veldfase Het in het archeologisch onderzoek aangetroffen pakket wierdelagen dateert uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Enkele van de hoogste lagen zijn door het voorkomen van baksteenpuin met zekerheid in de late middeleeuwen tot vroege nieuwe tijd te plaatsen. De dieper gelegen en vondstlozewierdelagen zijn vermoedelijk laatmiddeleeuws. In werkput 3 is een vroeg 20e -eeuws wegverbeteringspakket aangetroffen. Er is een klein aantal vondsten geborgen dat geen gedetailleerde (daterings)informatie oplevert. Het gaat om twee aan elkaar passende fragmenten dierlijk bot (rund) en een wandscherf van een kogelpot. Kogelpotaardewerk stamt uit de middeleeuwen en heeft een vrij ruime omlooptijd: van zo’n 700 tot 1300. Het kogelpotaardewerk is echter aangetroffen in een laag waarin ook fragmenten van baksteen in zijn mogelijke kloostermoppen (bakstenen met een lengtemaat groter dan 32 cm) aangetroffen. Het betreft mogelijk opspit uit een oudere laag. Structuren zijn niet aangetroffen. Het uitgevoerde onderzoek betreft een opgraving variant archeologische begeleiding (KNA protocol 4004, KNA 4.1), wat het einde betekent van de AMZ-cyclus (bijlage 2). Derhalve zijn geen nadere adviezen of waarderingen te geven. Het archeologisch onderzoek heeft de nu verstoorde delen ex situ bewaard en voor de diepere lagen is een behoud in situ gerealiseerd. Hoewel in het onderzochte tracé de bodemopbouw tot zo’n 60-70 cm onder het maaiveld verstoord is, blijkt dat daaronder aangetroffen bewoningslagen uit de nieuwe tijd en wierdelagen uit de late middeleeuwen goed geconserveerd zijn gebleven tot op de bodem van de werkput die zich bevindt op 1m -mv. Op basis van vondsten uit eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek rondom het plangebied is de verwachting dat zich onder de hier aangetroffen lagen oudere lagen bevinden die waarschijnlijk ook een redelijk tot goede conservering hebben. De oudste bewoningssporen dateren vermoedelijk uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. Geadviseerd wordt dan ook om bij toekomstige bodemingrepen op deze locatie altijd rekening te houden met de aanwezigheid van intacte wierdelagen op een diepte vanaf 60 cm -mv tot in ieder geval dieper dan 1 m -mv.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
80,204 Research products, page 1 of 8,021
 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Ploegaert, P.H.J.I.;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  In het uiterste zuidwesten van het plangebied lag vrijwel direct onder de bestrating een aantal funderingen van een molen die na documentatie weer met zand zijn afgedekt. In oktober 2019 zijn, 15 tot 20 meter zuidoostelijk hiervan, een houten vloer en muurwerk aangetroffen bij werkzaamheden aan de riolering. Alle bovengenoemde resten liggen volgens de oudste kadastrale minuutkaart van 1811-1832 op een erf met een molen en een stoomgemaal ten oosten ervan.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ngan-Tillard, D.J.M;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  This is a collection of micro-CT scans of archaeological dental calculus deposits from individuals of Leiden University's osteology collection, specifically individuals excavated at Arnhem (Eusebiuskerk and Jansbeek) dated ca. AD1350-1829. The scans are organised by the individual's find numbers (V-1318, -1752, -2451). This data was collected for a MSc thesis project, by researchers from Leiden University and Delft University of Technology. The aim of the project was to investigate visibility of plant remains in micro-CT scans of dental calculus. It was concluded that this is not a suitable method for identifying plant remains for dietary reconstruction, but nonetheless the scans can be useful for future research.

 • Open Access
  Authors: 
  Ceccon, Daniela; Medas, Gabriele;
  Publisher: Zenodo
  Country: Netherlands
  Project: EC | SSHOC (823782)

  Since 2012, the WageIndicator Foundation has maintained a Collective Agreements Database, where the texts of 1600 collective agreements (CBAs) from 61 countries and in 27 languages have been uploaded, coded and annotated. This database is a unique example at global level: collective agreements are documents containing conditions of employment that result from negotiations between independent unions and employers, and their content is often surrounded by an atmosphere of secrecy. Under the SSHOC project and with the support of the CLARIN Research Infrastructure, the agreements have been manually and automatically annotated on several levels: for each agreement, the team answers a series of questions and selects the appropriate piece of text (clause) for each. One of the results of the collective agreements' annotation process is the dataset which is available here and includes all the clauses selected for each variable (WageIndicator_CBADatabase_Selected_Clauses). The full collective agreements' texts are stored in another dataset, also available here (WageIndicator_CBADatabase_Full_Texts_211019). A codebook is also included (210125-wageindicator-cba-codebook.pdf). {"references": ["Cite the full texts dataset: WageIndicator Collective Agreements Database - Full Texts Dataset . Amsterdam, WageIndicator Foundation, October 2021.", "Cite the selected clauses dataset: WageIndicator Collective Agreements Database - Selected Clauses Dataset . Amsterdam, WageIndicator Foundation, October 2021.", "Cite the codebook: Ceccon, D., Medas, G. (2021). Codebook WageIndicator Collective Agreements Database \u2013 Version 4 \u2013 January 2021. WageIndicator Foundation, Amsterdam."]}

 • Open Access
  Authors: 
  Burger, Fran;
  Country: Netherlands

  This dataset contains all data and analysis scripts pertaining to the research conducted for the PLOSOne paper: “Natural language processing for cognitive therapy: extracting schemas from thought records.” The cognitive approach to psychotherapy aims to change patients' maladaptive schemas, that is, overly negative views on themselves, the world, or the future. To obtain awareness of these views, they record their thought processes in situations that caused pathogenic emotional responses. To date, the schemas underlying such thought records have been largely manually identified. Using recent advances in natural language processing, we take this one step further by automatically extracting schemas from thought records. We used the Amazon Mechanical Turk crowd sourcing platform to collect a set of 1600 thought records. In total, these thought records contain 5747 thoughts of various depth levels, with the automatic thought constituting the most shallow level and the core belief the deepest level. We here deliver:1. a natural language dataset: the thoughts delineated by participants in the scenario-based and open thought records2. reliability analyses: all thoughts were labeled with respect to the degree to which they reflect a set of 9 possible schemas by the first author. An independent second coder also labeled a sample of the thoughts.3. analyses to determine whether automatic identification of thoughts is possible.4. additional materials (scenarios, instruction videos, qualtrics survey, osf preregistration form) that could assist in the replication of the study.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Bakker, M.; Sibma, T.; Hoen, S.;
  Publisher: Antea Group
  Country: Netherlands

  Antea Group projectnummer 463615 Antea Group heeft tussen 13 en 20 oktober 2020 een archeologisch veldonderzoek (proefsleuven, variant archeologische begeleiding) uitgevoerd aan de Opmeedenlaan te Meedhuizen. Directe aanleiding van dit onderzoek was de aanleg van een sleuf voor een nieuwe gasbuis langs de Opmeedenlaan en de Ideweersterweg bij Meedhuizen (zie afbeelding 2) waarvan circa 260 m door een gebied ging met een hoge archeologische verwachting (dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4). Door een communicatiestoornis was het graven al op 26 mei 2020 gestart, zonder omgevingsvergunning en archeologische begeleiding. De werkzaamheden zijn daarna stilgelegd in afwachting van de benodigde omgevingsvergunning en het goedkeuren van het Programma van Eisen (PvE). Toen beide gereed waren zijn de werkzaamheden in oktober 2020 vervolgd en afgerond. De te begeleiden ontgraving bestond uit twee sleuven langs de Opmeedenlaan. Het ging om een sleuf vanaf de Ideweersterweg langs de oostkant van de Opmeedenlaan naar huisnummer 6 en een sleuf langs de westkant van de Opmeedenlaan tussen huisnummer 6 en huisnummer 4. Het gehele tracé ligt in het buurtschap Opmeeden, dat zich deels bevindt op een Pleistocene dekzandwelving en deels in een gebied waar zich tot ver in het Holoceen veen bevond (zie afb. 4 in H3.1; plangebied op het AHN). Beide sleuven werden met elkaar verbonden door middel van een persing onder de Opmeedenlaan door, tegenover huisnummer 6. De begeleiding diende om eventueel aanwezige archeologische resten te documenteren en vondsten te verzamelen. Omdat het gebied aan het einde van de late middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd overslibd is geraakt met klei, geldt voor het zuidelijke deel bij het buurtschap Opmeeden een hoge verwachting op middeleeuwse bewoningssporen in de top van het onderliggende zand of veen of in een van de direct daarop liggende kleilagen. Op een dieper niveau, onder het veen, in de top van de Pleistocene zandondergrond, is kans op vuursteenvindplaatsen uit de steentijd. Omdat de toplagen van de bodem in het noordelijk deel van het plangebied eerder al verstoord zijn geraakt door onder meer kabelaanleg, geldt hier alleen een steentijdverwachting. Tijdens de aanleg van de sleuf zijn geen nieuwe archeologische bevindingen gedaan. Over een groot deel van het tracé ten noorden van huisnummer 6, aan de oostkant van de Opmeedenlaan, was de bodemopbouw tot in het zand verstoord door lagen met (sub-)recent opgebrachte grond, kabels en drainage. Tussen beide huizen bleek de aanleg van de geplande sleuf, aan de westkant van de Opmeedenlaan direct naast de weg, niet mogelijk door de aanwezigheid van betonplaten. Een sleuf naast deze platen graven was ook niet mogelijk omdat de grond op sommige plekken vol lag met betonpuin. Besloten werd daarom om de sleuf enkele meters ten westen hiervan in het aangrenzende grasland te graven waarvoor dezelfde hoge archeologische verwachting geldt. Hier was de bodemopbouw op veel plekken nog wel intact maar zijn geen vondsten gedaan. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bodem ter plaatse van de sleuf direct ten oosten van de Opmeedenlaan tot 0,8 m –mv verstoord is. Dit deel van het plangebied kan dan ook worden vrijgegeven voor toekomstige ingrepen die niet dieper gaan dan 0,8 m -mv. Het deel ten westen van de Opmeedenlaan kan echter niet worden vrijgegeven. Het aantreffen van een veraarde veenlaag onder de meer recente ophooglagen geeft aan dat er hier een kans is op sporen vanaf de late middeleeuwen. Bij toekomstige ingrepen dient hier daarom rekening te worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van archeologische sporen.

 • Open Access
  Authors: 
  Herzog, Rico;
  Publisher: 4TU.ResearchData
  Country: Netherlands

  This is the accompanying code to the Master Thesis research project "Cities for Citizens: Identification of Public Values and their Conflicts in Urban Spaces" conducted in cooperation with the CUSP Lab @ TPM TU Delft and the City Science Lab Hamburg. Aiming to identify public values and their spatial conflicts, a total of nine Jupyter notebooks and one R script follow the research flow as outlined in the Master thesis document.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Manuel, S; Huisman, M; Thasing, S;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  (Antea Group projectnummer 452409) Tussen 15 april en 31 mei 2019 voerde Antea Group een archeologische begeleiding (variant opgraving) uit aan de Damsterkade en omgeving. De aanleiding voor het onderzoek was de vervanging van lagedruk gasleidingen onder het trottoir aan de Petrus Campersingel, Damstersingel, Europaweg, Damsterkade, Oosterkade, Damsterdiep, Gorechtkade, Jan Hissink Jansenstraat, Gerbrand Bakkerstraat, H. A. Kooykerplein en de Ripperdalaan. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Het gedeelte van het tracé aan de Damsterkade en de Oosterkade is onderdeel van bestemmingsplan Binnenstad Oost (AMK-terrein 8789). In dit bestemmingsplan is voor deze zone een dubbelbestemming Archeologie - Waarde 1 opgenomen. De in het bestemmingsplan verankerde vrijstellingsgrens van 30 m2 voor bodemverstoring werd door de werkzaamheden ruimschoots overschreden. Als gevolg daarvan was archeologisch onderzoek door de gemeente in de omgevingsvergunning verplicht gesteld. De open ontgravingen in dit tracédeel zijn daarom archeologisch begeleid conform protocol 4004 (KNA, versie 4.1: opgraving, variant archeologische begeleiding). Tevens is dit onderzoek volledig uitgevoerd volgens het hiervoor opgestelde Programma van Eisen (PvE)1. De open ontgravingen reikten tot een diepte van 1,5 m beneden het maaiveld. De breedte van de sleuf varieerde van 0,5 tot 1 m. Ongeveer 400 m van de werkzaamheden zijn archeologisch begeleid. In dit hele plangebied bevindt zich een pakket opgebracht cunetzand, waaronder een laag aanvullingszand of een geroerd pakket rond de leidingen aanwezig is. In het onderzoeksgebied is nergens de natuurlijke ondergrond aangetroffen. Er waren twee smalle gedeeltes van het bodemprofiel intact, waarin twee profielen zijn gedocumenteerd (profiel 1 en 2). De belangrijkste waarden die tijdens dit onderzoek zijn aangetroffen, zijn de restanten van de 17e eeuwse Steentildwinger en de omringende gracht: een onderdeel van de vestingwerken van Groningen. Hiervan zijn een talud en dempingslagen aangetroffen in de profielen 1 en 2. Het onderzoek heeft geen archeologisch vondstmateriaal opgeleverd. Het uitgevoerde onderzoek betreft een opgraving, wat het einde betekent van de AMZ-cyclus (bijlage 2). Derhalve zijn geen nadere adviezen of waarderingen te geven. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de bodem in elk geval verstoord is tot ten minste een halve meter onder het maaiveld, daaronder bevinden zich op twee locaties restanten van het talud van de Steentildwinger en de gracht die het omringde. In het grootste gedeelte van het tracé in het onderhavige onderzoek is de bodem echter volledig verstoord tot de ontgravingsdiepte (maximaal 1,5 m). Bij toekomstige bodemingrepen is de kans op het aantreffen van archeologie in dit gebied dan ook laag. Het graven van de gracht, in eerste instantie, en later het dempen en droogmaken van de gracht rondom de Steentildwinger kan in verband worden gebracht met respectievelijk verstoorde bodem en opgebrachte grond. Mogelijk zijn archeologische waarden die betrekking hebben op de dwinger zelf (de aarden wal) beter bewaard gebleven.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  G.B Bosgraaf;
  Country: Netherlands

  Antea Group 456500. Op 24 oktober 2019 is door Antea Group een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Kleinestraat te Bedum, in de gemeente Het Hogeland. De directe aanleiding hiervoor was de voorgenomen aanleg van laagspanningskabels aan De Vlijt en de Kleinestraat te Bedum. Als onderdeel van de omgevingsvergunning heeft de gemeente Het Hogeland bepaald dat de werkzaamheden ter hoogte van de noordzijde van de Kleinestraat archeologisch dienen te worden begeleid. Dit vanwege de ligging van het plangebied in een Archeologische Monumentterrein (AMK-terrein 6731) van de oude dorpskern te Bedum. Deze archeologische begeleiding is uitgevoerd als variant van een archeologische opgraving (KNA 4.1., protocol 4004) conform het daartoe opgestelde Programma van Eisen (PvE).1 In totaal zijn er twee proefsleuven aangelegd, waarvan één binnen het AMK-terrein (werkput 1) met afmetingen van circa 0,8 m (diepte), 1,50 m (lengte) en 1,20 m (breedte). De proefsleuf (werkput 2) die zich niet op AMK-terrein bevond is ook archeologisch begeleid en had afmetingen van ongeveer 2x1 m (diepte niet vastgelegd). In beide proefsleuven bleek de bodemopbouw grotendeels verstoord en bestond deze uit (moderne) zandcunetten. De onderste laag in werkput 1 bestond uit een oud woonoppervlak. Dit woonoppervlak is zeer vuil (vondstrijk) en bevat veel afvalmateriaal (waargenomen zijn puin en aardewerk) en was vermoedelijk als erf in gebruik tot in elk geval de 20e eeuw. Dit erf behoorde waarschijnlijk tot één van de huizen aan de Grotestraat. In de 20e eeuw werden de toen nog aanwezige erven op deze locatie gesloopt om plaats te maken voor het winkelcentrum De Nieuwe Vlijt en parkeerplaats die zich daar in de huidige situatie nog bevinden. De onderste laag in werkput 2 was een slootvulling. Hoewel deze geen directe archeologische informatie bevat, geeft deze wel een indirecte aanwijzing voor (begrenzing van) bewoning. De slootvulling is vermoedelijk van de Oude Maar of een perceelsloot die hierin uitmondde. Dit sluit aan op het onderzoek van de firma MUG2 dat plaatsvond nabij het plangebied van het huidige onderzoek. Het uitgevoerde onderzoek betreft een opgraving, wat het einde betekent van de AMZ-cyclus (bijlage 2). Derhalve zijn geen nadere adviezen of waarderingen te geven. Hoewel in het onderzochte deel van de bodemopbouw tot zo’n 60-70 cm onder het maaiveld verstoord is, blijkt dat dit ophogingspakket bestaande uit zand is opgeworpen zonder het daaronder liggende voormalige woonlaag zichtbaar te vergraven. Door begeleiding van civiele werkzaamheden kon maar maximaal tot circa 1,0 meter beneden het maaiveld worden waargenomen. Op basis van eerdere vondsten is de verwachting dat zich onder de aangetroffen antropogene laag in het noordelijk deel van het plangebied (werkput 1) archeologische sporen, bewoningslagen en wierdelagen bevinden die zijn terug te voeren tot minstens de late middeleeuwen, mogelijk zelfs tot de vroege middeleeuwen. Voor toekomstige bodemingrepen dient dan ook rekening gehouden te worden met deze verwachting. De bestaande waardestelling op de gemeentelijke beleidskaart kan daarmee gehandhaafd blijven vanaf 1,0 meter minus maaiveld.

 • Open Access English
  Authors: 
  Moretti, Simone; Klijs, Jeroen; ��akmak, Erdin��; Neuts, Bart; van der Donk, Mylene; Mainil, Tomas; Bj��rn, Ella; L��thje, Monika; Calvi, Licia; van Ouwekerk, Frederike; +9 more
  Publisher: Zenodo
  Country: Netherlands

  The aim of Work Package 3 of the SmartCulTour project (www.smartcultour.eu) is to provide a state-of-the-art overview of cultural tourism interventions implemented in European cities and regions, thereby identifying best practices and the impacts and success conditions of cultural tourism interventions. Based on the previous, desk-researched 107 interesting cultural tourism interventions see "Desk research of 107 case studies on state-of-the-art of cultural tourism interventions", DOI: 10.5281/zenodo.5213017 ), a further 18 interventions were selected for in-depth analysis. These 18 cultural tourism interventions were analyzed via a series of expert interviews, combined with document and literature analysis, performed in the period January 2021-March 2021. Description of the case studies follows a standardized case study data collection form. This form is included here as "Case study data collection form". The form collect data on: Context and background information; The 'reason why' of the intervention; The intervention; Resources and tools necessary to design and implement the interventions; Impacts (expected, perceived and measured); (Perceived) success conditions and limiting factors. The semi-structured interviews left some room for adaptability depending on the case studies. A general guide on potential interview questions is included here as "Potential questions list for case study interviews". All case studies are included as individual odt-files, starting with "detailed case study + name of the intervention". See "Cultural tourism interventions towards sustainable development" (DOI: 10.5281/zenodo.5270771) for a summarizing report on the analysis of these 18 cultural tourism interventions.

 • Open Access Dutch; Flemish
  Authors: 
  Thasing, S; Sibma, T;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  (Antea Group projectnummer 431898) Samenvatting Antea Group voerde in de periode van 7 tot en met 10 januari 2019 een archeologische begeleiding uit aan de Tuinders- en Wierdeweg op de wierde te Leermens (gemeente Loppersum). Aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de voorgenomen verbetering van het elektriciteitsnetwerk te Leermens . Circa 330 meter van het geplande tracé is aangelegd in open ontgraving en archeologisch begeleid, verdeeld over drie werkputten. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1., protocol 4004, conform het vooraf opgestelde en door opdrachtgever en de bevoegde overheid goedgekeurde Programma van Eisen (PvE). Veldfase Het in het archeologisch onderzoek aangetroffen pakket wierdelagen dateert uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Enkele van de hoogste lagen zijn door het voorkomen van baksteenpuin met zekerheid in de late middeleeuwen tot vroege nieuwe tijd te plaatsen. De dieper gelegen en vondstlozewierdelagen zijn vermoedelijk laatmiddeleeuws. In werkput 3 is een vroeg 20e -eeuws wegverbeteringspakket aangetroffen. Er is een klein aantal vondsten geborgen dat geen gedetailleerde (daterings)informatie oplevert. Het gaat om twee aan elkaar passende fragmenten dierlijk bot (rund) en een wandscherf van een kogelpot. Kogelpotaardewerk stamt uit de middeleeuwen en heeft een vrij ruime omlooptijd: van zo’n 700 tot 1300. Het kogelpotaardewerk is echter aangetroffen in een laag waarin ook fragmenten van baksteen in zijn mogelijke kloostermoppen (bakstenen met een lengtemaat groter dan 32 cm) aangetroffen. Het betreft mogelijk opspit uit een oudere laag. Structuren zijn niet aangetroffen. Het uitgevoerde onderzoek betreft een opgraving variant archeologische begeleiding (KNA protocol 4004, KNA 4.1), wat het einde betekent van de AMZ-cyclus (bijlage 2). Derhalve zijn geen nadere adviezen of waarderingen te geven. Het archeologisch onderzoek heeft de nu verstoorde delen ex situ bewaard en voor de diepere lagen is een behoud in situ gerealiseerd. Hoewel in het onderzochte tracé de bodemopbouw tot zo’n 60-70 cm onder het maaiveld verstoord is, blijkt dat daaronder aangetroffen bewoningslagen uit de nieuwe tijd en wierdelagen uit de late middeleeuwen goed geconserveerd zijn gebleven tot op de bodem van de werkput die zich bevindt op 1m -mv. Op basis van vondsten uit eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek rondom het plangebied is de verwachting dat zich onder de hier aangetroffen lagen oudere lagen bevinden die waarschijnlijk ook een redelijk tot goede conservering hebben. De oudste bewoningssporen dateren vermoedelijk uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. Geadviseerd wordt dan ook om bij toekomstige bodemingrepen op deze locatie altijd rekening te houden met de aanwezigheid van intacte wierdelagen op een diepte vanaf 60 cm -mv tot in ieder geval dieper dan 1 m -mv.