Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsResearch data
Filters
Clear All
Digital Humanities and Cultural HeritagePublicationsResearch data
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
3,955,114 research outcomes, page 1 of 395,512
 • publication . Other literature type . 3013
  English
  Authors:
  Archaeological Services University Of Durham;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Archaeology Data Service
  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2912
  English
  Authors:
  Humber Field Archaeology;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Archaeology Data Service
  Add to ORCID
 • ภูมิปัญญาอาหารไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความสำคัญ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางขนบธรรมเนียมที่งดงาม และนำมาซึ่งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นภูมิปัญญาอาหารไทยจึงควรได้รับการรักษา และสืบสานต่อไปยังคนรุ่นต...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์แชทบอท รวมถึงความพร้อมของระบบนิเวศเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แชทบอทในบริบทประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แชทบอทไปใช้การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ การศึกษานี้ดำเนิ...

  Add to ORCID
 • การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด ทัศนะ และภูมิหลังของครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาการตีความและให้ความหมายประสบการณ์ในการจัด การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในบริบทอาเซียนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจ...

  Add to ORCID
 • นาเกลือสมุทรตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพนาเกลือด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมมานับแต่อดีต ทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชายเลนอพยพหายาก ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ในปัจจุบันม...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงดนตรีไทยกรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต เพื่อศึกษาการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยกรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต และเพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรไม่แสวงผลกำไรกรณีศึกษามูลนิธิดุริยประณีต เก็บรวบรวมข้อ...

  Add to ORCID
 • การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรีจากกรณีศึกษานางจำรัส อยู่สุข และ 2) เสนอแนะแนวทางเพื่อสงวนรักษาองค์ความรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีจากกรณีศึกษานางจำรัส อยู่สุข โดยการเก็บรวบ...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเสนอแนวทางการจัดการความรู้การแสดงนาฏศิลป์ประเภทนี้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น จ...

  Add to ORCID
 • งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้หมากรุกไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอแนวทางการจัดการองค์ความรู้หมากรุกไทย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่ออ...

  Add to ORCID
3,955,114 research outcomes, page 1 of 395,512