Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
31,717 research outcomes, page 1 of 3,172
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Koeman, S.M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: KSP Archeologie

  KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het windenergiegebied dat wordt aangesloten op het hoogspanningsnet op land. In grote lijnen worden binnen het onderzoeksgebied vier landschapstypen onderscheiden: wa...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Open Access Dutch
  Authors:
  Roodenburg, F.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd aan de Madesteinweg te 's-Gravenhage.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Het plangebied bestaat uit twee zuidwest-noordoost gerichte kavels. In 2018 is voor het plangebied reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Uit het aanvullende bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied een poldervaaggrond (klei) op veen in een rivierkomvla...

 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat de grond binnen vrijwel het gehele plangebied met meer dan 2 m is opgehoogd. Onder deze ophooglaag komt een (deels) intact veldpodzolprofiel voor

 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Oever, F. Van Den;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Op basis van het geofysisch onderzoek zijn twee locaties aan te wijzen waar zich in de bodem binnen een diepte van 1,5 meter mogelijk restanten van de voormalige afsluitende constructie in de vaargeul zijn terug te vinden. Een groot deel van de nevengeul kon vanwege de ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit het veldonderzoek blijkt dat in vrijwel het hele plangebied oeverafzettingen voorkomen, waarin mogelijk archeologische waarden te verwachten zijn. In het zuidelijke deel van het plangebied zijn enkele indicatoren zoals houtskool en verbrande kle/leem in een laag dir...

 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Uit de 112 gezette boringen blijkt dat in de ondergrond grofzandige en soms grindhoudende afzettingen van de Formatie van Sterksel voorkomen. Dit betreffen midden-pleistocene afzettingen van Rijn en Maas, die plaatselijk direct onder de bouwvoor of onder een 5 tot 30 cm...

 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: BAAC bv

  Eerder in 2020 is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de stroomgordel van de Nederrijn vanaf de ijzertijd tot de verlanding in de 17e eeuw actief was in het plangebied. Het terrein bevindt zich direct ten noorden van de oude Rijngeul en vermoe...

 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Schorn, E.A;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Archeologisch bureauonderzoek met advies tot vervolg onder voorwaarden

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2023
  Dutch
  Authors:
  Bergman, WA (BAAC bv);
  Publisher: BAAC

  Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied op een dekzandkop ligt. Hierdoor was de grond aantrekkelijk voor het bouwen van een hoeve of eerder al een tijdelijk kampement. Dat de dekzandkop mogelijk al in de middeleeuwen of eerder en zeker in de nieuwe tijd bebouwd ...

31,717 research outcomes, page 1 of 3,172