Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
133,370 Research products, page 1 of 13,337

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Rosenbrand, N.M.;
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau

  onderzoeksrapport

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00090339

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00040765

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00016869

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Archaeological Research en Consultancy; Verboom-Jansen, M.; Wullink, A.J.;
  Publisher: ARC bv

  De onderzoekslocatie ligt op een terras uit het Pleniglaciaal, op de overgang naar een lager gelegen geul. Op het terras worden hoge enkeerdgronden verwacht. Door de ligging op een terras heeft de onderzoekslocatie een hoge trefkans op archeologische resten voor de periode Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd. Door de ligging in de historische kern van Meerlo heeft de onderzoekslocatie eveneens een hoge trefkans op archeologische sporen en/of resten uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn vondsten uit alle archeologische periodes bekend, behalve uit de Romeinse Tijd. In 1832 is de onderzoekslocatie deels bebouwd. In 1900 is dit nog steeds het geval. Tussen 1936 en 1953 is er in het zuiden van de onderzoekslocatie een gebouw gerealiseerd. Vanaf 1958 was er ter plaatse van de huidige bebouwing een gebouw aanwezig. Mogelijk is het bodemarchief op de onderzoekslocatie door deze gebouwen reeds deels verstoord. Wanneer de verstoring niet te diep en grootschalig is, kunnen de hoge enkeerdgronden de mogelijk aanwezige grondsporen beschermd hebben. Tijdens het karterende onderzoek is op de onderzoekslocatie een ophogingspakket van 20 tot 180 cm dik gevonden (gemiddeld 115 cm dik). In het zuidwesten van de onderzoekslocatie is dit pakket het dikst (160 – 180 cm). In het noorden van de onderzoekslocatie, waar het ophogingspakket dunner is, is de bodem onder het ophogingspakket tot 90 a 220 cm –mv vergraven. Onder het ophogingspakket zijn in het zuidwesten van de onderzoekslocatie beekafzettingen aangetroffen, behorende tot het Laagpakket van Singraven, Formatie van Boxtel. In het noorden van de onderzoekslocatie zijn onder het ophogingspakket terrasafzettingen aangetroffen, behorende tot de Formatie van Beegden. In het noorden van de onderzoekslocatie is in een boring een restant van enkeerdgrond aangetroffen. In een boring in het zuiden van de onderzoekslocatie is een begraven beekeerdgronden aangetroffen. De rest van de boringen kon door vergraving niet bodemkundig geinterpreteerd worden. Onder het opgebrachte pakket zijn fragmenten houtskool, steenkool, recent glas, baksteen, witbakkend industrieel aardewerk en roodbakkend aardewerk (Nieuwe Tijd) aangetroffen. Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er op de onderzoekslocatie geen aanwijzingen zijn voor een vindplaats ouder dan Nieuwe Tijd. Omdat de onderzoekslocatie in de historische kern van Meerlo ligt, kan niet worden uitgesloten dat onder het opgebrachte/vergraven pakket nog diepe grondsporen aanwezig zijn. Gezien de natte bodems onder het opgebrachte/vergraven pakket, is de kans hierop echter klein.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00003711

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Synthegra bv; Hagens, D.T.P; Koeman, S.M.;
  Publisher: Synthegra bv

  Synthegra bv heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Emperweg 5 in Empe, gemeente Brummen, provincie Gelderland. Dit onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van nieuwbouw. Door de relatief lage ligging van het terrein, binnen de overstromingsvlakte van de IJssel in een omgeving met hoog gelegen dekzandruggen, is het terrein minder geschikt als nederzettingslocatie. Men woonde liever op de hogere en daardoor drogere delen van het landschap. Dit betekent in samenhang met het ontbreken van archeologische indicatoren dat de middelhoge verwachting uit het bureauonderzoek om in het plangebied archeologische resten aan te treffen voor de archeologische perioden vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen worden bijgesteld naar een lage verwachting. De lage verwachting voor het laat-paleolithicum en mesolithicum alsmede voor de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd blijft gehandhaafd. Op grond van de resultaten van bovenstaand onderzoek wordt er voor het plangebied geen vervolgonderzoek aanbevolen.

 • Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00091096

 • Open Access Dutch
  Authors: 
  Pronk, E.C. (RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.);
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

  In opdracht van de gemeente Ubbergen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau tussen 29 augustus en 23 november 2012 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de aanleg van twee rioleringen onder de bestaande doorgaande weg (N840) in de dorpskern van Leuth, gemeente Ubbergen. In het oostelijke deel van het plangebied (ten oosten van de Bredestraat) bestond het onderzoek uit een intensieve begeleiding conform protocol opgraven. In het westelijke deel heeft een extensieve begeleiding conform protocol proefsleuven plaatsgevonden. Bij het onderzoek zijn alleen archeologische resten in de oostelijke helft van het onderzoeksgebied aangetroffen. Deze resten dateren uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd, de Romeinse tijd, de Vroege en Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De resten uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd, bestaande uit een kuil met scherven aardewerk, wijzen op de nabijheid van een nederzetting uit deze periode. Uit een nog plaatselijk resterende cultuurlaag/fossiele akkerlaag blijkt dat het onderzoeksgebied na de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd grotendeels als bouwland in gebruik is genomen. De meeste sporen in het onderzoeksgebied zijn te kenmerken als vroege nederzettingssporen van de dorpskern Leuth uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Het gaat om twee waterputten, 24 kuilen, zeven greppels/sloten en zes paalkuilen. De aanwezigheid van mogelijke kleiwinningskuilen kan erop wijzen dat in Leuth mogelijk geticheld werd ten behoeve van baksteenproductie. De overige sporen bestaan uit een karrenspoor en een afwateringsput. Deze sporen houden samen met het ophogingspakket verband met de ontwikkeling van de Steenheuvelsestraat en Botsestraat. De artefacten bestaan uit aardewerk, natuursteen, metaal en bot uit de periode Late Bronstijd-Nieuwe tijd. Het vondstmateriaal bestaat uit vaatwerk, bouwmaterialen, huisraad en gereedschap, munten en dierlijk botmateriaal. De vondsten houden vooral verband met bewoning en de ontwikkeling van de dorpskern van Leuth vanaf de Prehistorie tot in de Nieuwe tijd. Een andere vondstcategorie bestaat uit hoefijzers. Deze houden verband met de ontwikkeling van de doorgaande weg door de dorpskern van Leuth.

 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access English
  Authors: 
  Portable Antiquities of the Netherlands;
  Publisher: DANS/KNAW

  This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00048164