Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
561 Research products, page 1 of 57

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research software
 • Other research products
 • CZ

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vargová, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Ochranné prvky platidel a padělání peněz" se zabývá ochrannými prvky a paděláním. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit ochranné prvky českých bankovek a eurobankovek a samotné padělání peněz. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie peněz, peníze a jejich funkce. Detailně jsou představeny jednotlivé ochranné prvky, stupně padělků, ale i techniky padělání. Praktická část je zaměřena na statistická data, která jsou nadále přehledně zpracována do tabulek a grafů, ze kterých lze vyčíst např. počty zadržených padělků na našem území. V závěru práce je popsáno padělání v praxi, kde jsou případy padělání z minulosti, ale i ze současnosti. Obhájeno The bachelor thesis "Protective elements of currency and counterfeiting" deals with protective elements and counterfeiting. The main aim of the bachelor thesis is to present the protective elements of Czech banknotes and euro banknotes and the counterfeiting itself. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history of money, money and its functions. The individual protective elements, the degrees of counterfeiting and the techniques of counterfeiting are presented in detail. The practical part focuses on statistical data, which are still clearly processed in tables and graphs, from which it is possible to read, for example, the number of seized counterfeits on our territory. The thesis concludes with a description of counterfeiting in practice, with stories of counterfeiting from the past as well as from the present.

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lebeda, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Hlasoví asistenti jsou systémy, jejichž hlavním účelem je zjednodušit nebo automatizovat běžné každodenní činnosti. Uživatelé s nimi interagují pomocí hlasu, což umožňuje jejich aplikace v situacích, kdy má člověk obě ruce a/nebo oči plně zaměstnané, nebo má omezené zrakové či pohybové schopnosti. Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému osobní hlasové asistentky s důrazem na snadnou modifikovatelnost a rozšiřitelnost, schopnou základního ovládání vybrané komunikační platformy a reakcí na vnější podněty. V práci je popsán návrh architektury celého systému i jednotlivých částí a zdůvodněné některé designové volby. Poté je popsána implementace a řešení problémů, které se během práce vyskytly. Obhájeno Voice assistants are systems with main purpose to simplify or automatize common everyday tasks. Users interact with them through voice, allowing them to be used in situations where user has both hands and/or eyes fully occupied, or has limited visual or physical abilities. The topic of this thesis is design and implementation of personal voice assistant with emphasis on easy modifiability and extensibility, capable of basic management of the selected communication platform and reacting to external events. The thesis describes the design of the whole system as well as individual parts and reasons some design choices. The implementation is described along with problems that occurred during the work and their solutions.

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Abrhámová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Obsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s názvem Projekt - Plavecký bazén v areálu ZČU. V projektu je řešeno dispoziční, konstrukční i provozní řešení a práce zahrnuje i statické a další nutné výpočty. Koncepčně je také řešena požární bezpečnost objektu. Návrh zaručuje bezbariérové užívání staveb, je tedy navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Práce je v souladu s platnými normami ČSN, k vypracování výkresové dokumentace byl použit software ArchiCAD 23, ke statickému výpočtu prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení software FINE EC a FINE GEO. Projekt řeší tři k sobě připojené objekty, bazénovou halu, hlavní budovu se sociálním zařízením a budovu kavárny, které budou určeny pro studenty a zaměstnance Západočeské univerzity v Plzni. Obhájeno The content of this thesis is the elaboration of a project for a building permit called Project - A swimming pool in the UWB campus. The main goal of the thesis is the layout, design and operational solutions and it also includes static and other necessary calculations. Conceptually, the fire safety of the building is also addressed. The design guarantees barrier-free use of buildings, so it is also designed for people whose mobility is limited. The project is in full compliance with valid ČSN standards. ArchiCAD 23 software was used for the elaboration of the drawing documentation, FINE EC and FINE GEO software was used for the static calculation of structural elements. The building consists of three interconnected parts, a swimming pool hall, the main building with sanitary facilities and a café. It is designed for students and employees of the University of West Bohemia in Pilsen only.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Slováček, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá zhodnocením energetického potenciálu vodního toku Berounka. Zahrnuto je zjištění teoretického energetického potenciálu a aktuálního energetického potenciálu toku. Dále se soustředí na návrh technického řešení malé vodní elektrárny pro zlepšení daného energetického potenciálu. Obhájeno The thesis presents the evaluation of the energy potential of the Berounka water stream. The determination of the theoretical energy potential and the current energy potential of the flow is included. It also focuses on the design of technical solutions for small hydropower plants to improve the energy potential.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Trefil, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá vícejazyčným rozpoznáváním dialogových aktů. V práci je vysvětlena problematika této úlohy společně s architektu- rami neuronových sítí, které byly využity k její řešení. Většina současných přístupů automatické rozpoznávání dialogových aktů se provádí pouze v jednom jazyce, vícejazyčným rozpoznáváním dialogových aktů se téměř nikdo nezabýval. Cílem práce je proto navrhnout a implemen- tovat systém pro rozpoznávání dialogových aktů ve více jazycích. Dostupné datové sady obsahují anglický, německý a španělský jazyk. K rozpoznávání dialogových aktů ve více jazycích byly použity čtyři různé klasifikační metody. Dvě topologie konvoluční neuronové sítě, síť typu BIL- STM a síť typu transformer. Experimenty ukázaly, že je možné takovýto systém vytvořit a rozpoznávat dialogové akty s velmi dobrou přesností. Obhájeno This bachelor thesis deals with multi-lingual dialogue act recognition. It explains problems associated with this task and describes neural network architectures of models that were used in experiments. Most of the current research on the topic of automatic dialogue act recognition is conducted in only one language. The aim of this bachelor thesis is to propose and implement system for multi-lingual dialogue act recognition. The available data sets contain English, German and Spanish utterances with labeled dialogue acts. Four different classification techniques were used for the task of multi-lingual dialogue act recognition. Two topologies of convolutional neural networks, BILSTM neural network and transformer neural network. Experiments have shown that it is possible to implement this system and recognize dialogue acts with good accuracy.

 • Open Access English
  Authors: 
  Pašek, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce představuje CodeFormer, nový model neuronové sítě, schopný na základě popisu úlohy v anglickém jazyce generovat funkce v programovacím jazyce Python. Tento model, založený na architektuře modelu BART, je předtrénovaný na 230 milionech funkcích získaných z veřejných GitHub repozitářů. Po dotrénování na CodeSearchNet datasetu náš model překonává konkurenční modely a nastavuje tak nové state of the art s 46,12 BLEU, což představuje zlepšení o 13,86 BLEU. Vedle CodeFormer modelu tato práce představuje nový Stack Overflow Code Generation Dataset (SOCGD), který je určený k trénování generativních modelů zdrojových kódů. Na tomto datasetu náš model dosahuje výsledku 47,68 BLEU. Výsledný model lze integrovat do vývojových prostředí a umožnit tak programátorům generovat části zdrojových kódů s cílem zvýšit efektivitu jejich práce. V rámci našeho výzkumu jsme také objevili lepší přístup k trénování modelu BART na úloze strojového překladu. Použitelnost tohoto přístupu na jiných doménách je třeba ověřit v navazující práci. Obhájeno This work introduces CodeFormer, a Python source code generator pre-trained on a massive GitHub crawl consisting of 230M Python functions. The released model, built on BART architecture, generates Python functions based on descriptions in English. On a CodeSearchNet dataset, the CodeFormer sets a new state of the art with 46.12 BLEU, representing an improvement of 13.86 BLEU. We also release a new parallel corpus for code generation called Stack Overflow Code Generation Dataset (SOCGD), on which our model sets a baseline of 47.68 BLEU. The resulting model is ready to be integrated into a source code suggestion system in an IDE, where it can improve software developers' productivity. During our research, we discovered a better way of training the BART for machine translation. However, the applicability of our approach to other domains must be verified in subsequent work.

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Chimalová, Eliška;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Eneolitické dlouhé mohyly představují monumentální změnu v pravěkém pojetí smrti a pohřebního ritu, která se udála převážně na území kultury nálevkovitých pohárů. Bakalářská práce reviduje starší archeologické výzkumy, shrnuje dosavadní stav výzkumu a prezentuje soupis již známých i nově nalezených dlouhých mohyl v Čechách. Dále nabízí zahraniční analogie, které poukazují na rozdíly mezi předmegalitickými a megalitickými stavbami. Závěr práce poukazuje na význam interdisciplinární spolupráce a pokládá otázky pro budoucí výzkumy. Obhájeno Eneolithic long barrows represent a monumental change in the prehistorical concept of death and burial rite. This shift in some burial practices happened mainly in the region of the Funnelbeaker Culture. The bachelor thesis revises older archaeological research, summarizes its current state and presents a list of known and recently found long barrows in Bohemia. This work also offers foreign analogies that showcase the differences between pre-megalithic and megalithic monuments. The conclusion of this work points out the importance of interdisciplinary cooperation and raises questions for future research.

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Rousová, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je představit Soubor písní a tanců Jiskra, jeho historii a tvorbu. V první kapitole jsou přiblíženy folklorní tradice na Plzeňsku, lidová píseň a tanec, plzeňský kroj, ve kterém Jiskra vystupuje a stručně se zmiňuji i o dalších folklorních souborech na Plzeňsku. Druhá kapitola se týká přímo Souboru písní a tanců Jiskra, souborového repertoáru a historie souboru, do níž jsem mohla nahlédnout díky souborové kronice. Třetí kapitolu jsem věnovala dětskému souboru písní a tanců Jiskřička a ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na Soubor písní a tanců Jiskra 58. Jiskra od roku 1997 pořádá prestižní Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň, kterému je věnována poslední kapitola. Obhájeno The thesis deals with the dancing and singing folklore ensemble named Jiskra. My aim was to map the activities of the ensemble in detail since its foundation. In the first chapter I briefly deal with folklore traditions, namely songs and dances in the Pilsen region, as well as the peculiarities of the local Pilsen costumes used by Jiskra ensemble. The following three chapters are devoted to closely related folklore ensembles named Jiskřička and Jiskra 58, which have been closely cooperating and evolving together with the Jiskra ensemble. This includes an overview of the history of the ensemble repertoire and interviews with the ensenmle members. The fifth chapter is dedicated to the International Folklore Festival CIOFF Plzeň, which Jiskra has been organizing since 1997.

 • Open Access German
  Authors: 
  Zimmerová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své bakalářské práci přibližuji společnou historii sousedních regionů Chodsko a Bavorsko. Práce je členěná do dvou kapitol. První z nich se zabývá událostmi do 20. století a ta druhá 20. stoletím. Práce se zaměřuje na nejdůležitější historické události. Z doby před 20. stoletím to je zejména období husitských válek a národní obrození, které velmi výrazně ovlivnilo soužití Čechů a Němců. Události jsou ilustrovány na příkladové obci Pasečnice a také na dnes již zaniklé obci Šnory. Události 20. století jsou z části popsány na základě rozhovorů s pamětníky. Cílem práce je podat stručný přehled společné historie Chodska a Bavorska a nastínění současné tendence tohoto soužití. Obhájeno In my bachelor thesis I present the common history of the neighbouring regions Chodsko and Bavaria. The thesis is divided into two chapters. The first deals with events up to the 20th century and the second with the 20th century. The thesis focuses on the most important historical events. From the period before the 20th century, it is especially the period of the Hussite Wars and the national awakening, which significantly influenced the coexistence of Czechs and Germans. The events are illustrated by the example of the village of Pasečnice and the now extinct village of Šnory. The events of the 20th century are partly described on the basis of interviews with witnesses. The aim of the work is to give a brief overview of the common history of Chodsko and Bavaria and to outline the current tendencies of this coexistence.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Titlbach, Dominik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá historií a současností regionálních fotbalových a klubových fotbalových akademií, vystupujících pod zkratkami RFA a KFA. Součástí práce je charakteristika a porovnání těchto akademií. Obhájeno This thesis describe the history and present of regional football and club football academies, known as the RFA and KFA. Part of the thesis is the characterization and comparison of these academies.