Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
68 Research products, page 1 of 7

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Other research products
 • ES
 • Catalan; Valencian
 • Recolector de Ciencia Abierta, RECOLECTA
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • Research Repository of Catalonia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Fàbregas i Comadran, Xavier;
  Country: Spain

  Es presenta la història de l'Hostal de l'Arrupit, com a establiment i com a paratge. Inclou cartografia històrica i s'adjunta inventari notarial del 1803. Agraïments: A en Ricard Dilmé i Burjats, pels documents, mapes i comentaris. A Josep Maria Vila i al Dr. Josep Antoni Cerdà, per la identificació de la pisa catalana. A l'Arxiu Històric Comarcal de la Selva, de Santa Coloma de Farners, per l'inventari notarial de 1803. Al veí Narcís Figueras Roca (EPD), pels seus coneixements de l'Arrupit i de l'estany de Sils. A l'antic masover de l'Hostal de l'Arrupit, Quim Carreras Sarrat i al seu fill Jordi, pels seus records i informacions. Als veïns Joan Bosch, Quim Costabella, Patufo i Cisco, per les seves informacions. A Miquel Borrell i Sabater, per l'empenta historiadora. Se presenta la historia del Hostal de Arrupit, como establecimiento y como paraje. Incluye cartografía histórica y se adjunta inventario notarial de 1803.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Consorci de Biblioteques de Barcelona;
  Country: Spain

  Aprovació inicial pel gerent del Consorci de Biblioteques el 09-09-2021 No s'ha presentat cap al·legació, per tant, estan definitivament aprovades

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona);
  Country: Spain

  Aprovada per la presidència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida el 03-02-2021

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Alibert Duportets, Marta; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials;
  Country: Spain

  El present treball de final de grau pretén analitzar com treballa el servei didàctic del Museu de la Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa), què ensenyen i com ho fan, per reflexionar sobre com treballen els museus d'art l'empatia històrica comparant amb museus que presenten altres tipologies de patrimoni cultural en les seves institucions. Així com l'organització comunicativa i participativa entre els museus i les escoles abans de la situació del coronavirus i l'actualitat, a través de la mostra de mestres d'escoles publiques d'educació primària. L'estudi realitzat ha conduït a aportar una seqüencia didàctica seguint el cicle d'ensenyament - aprenentatge, per contribuir a la millora del desenvolupament de l'empatia històrica en el Museu Picasso de Barcelona, establint vincles amb els centres educatius d'acord amb la situació de pandèmia. Des del disseny de la intervenció educativa, s'han proporcionat orientacions essencials per treballar el desenvolupament de l'empatia històrica en museus d'art. El presente trabajo de final de grado pretende analizar cómo trabaja el servicio didáctico del Museu del Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona y el Museo Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya (Terrassa), qué enseñan y cómo lo hacen, para reflexionar sobre cómo los museos de arte trabajan la empatía histórica frente a los museos que presentan otros tipos de patrimonio cultural en sus instituciones. Así como la organización comunicativa y participativa entre museos y colegios ante la situación del coronavirus y actualidad, a través de la muestra de profesores de escuelas públicas de educación primaria. El estudio realizado ha llevado a proporcionar una secuencia didáctica siguiendo el ciclo de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la mejora del desarrollo de la empatía histórica en el Museu Picasso de Barcelona, estableciendo vínculos con los centros educativos acordes con la situación de pandemia. Desde el diseño de la intervención educativa, se han sugerido pautas esenciales para trabajar en el desarrollo de la empatía histórica en los museos de arte. This final degree project intends to analyze how the didactic service of the Museu de la Xocolata de Barcelona, the Museu Picasso de Barcelona and the Museo Nacional de Ciència y Tècnica de Catalunya (Terrassa) work, what they teach and how they do it. This allows us to reflect on how art museums work with historical empathy towards museums that present other kinds of cultural heritage in their institutions. As well as the communicative and participatory organization between museums and schools in the face of the coronavirus situation and current events, through the sample of teachers of state schools of primary education. The study carried out has led to provide a didactic sequence following the teaching- learning cycle, to contribute to the improvement of the development of historical empathy in the Museu Picasso de Barcelona, establishing links with educational centers according to the pandemic situation. Since the design of the educational intervention, essential guidelines have been suggested to work on the development of historical empathy in art museums.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Direcció de Serveis de Planejament; Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana; Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal;
  Country: Spain

  Aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 23-12-2020 Normes preventives per edificacions tradicionals i normes de caràcter mediambiental referents a espais lliures privats (patis i jardins) i arbres destacables

 • Other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Districte 10. Sant Martí; Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona); Casanovas Gras, Mercè; Centre d'Estudis de Sant Martí Provençals;
  Country: Spain
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Districte 9. Sant Andreu;
  Country: Spain

  Aprovades per la Comissió de Govern de 23-01-2020

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Vila-Mitjà, Assumpció; Estévez Escalera, Jordi;
  Country: Spain

  Agencias financiadoras: CSIC, CONICET, Ministerio de Educación y Ciencia (España) y Ministerio de Cultura (España). Se adjuntan los textos sobre los estudios de micromorfología desarollados en Tierra del Fuego. Papers on soil micromorphology of archaeological sites of Tierra del Fuego. Peer reviewed

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Alcaldia;
  Country: Spain

  Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 11-11-2019 Requereix l'Annex C del Procediment regulador del foment de les activitats de la Campanya municipal per a la protecció i millora del paisatge urbà 2008 [http://hdl.handle.net/11703/89364]

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona);
  Country: Spain

  Aprovat per la presidència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida el 08-04-2019 Són d'aplicació a aquesta convocatòria les bases aprovades per Secretaria Delegada de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida el 29-03-2019 [http://hdl.handle.net/11703/113732]