Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
4 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Other research products
 • ES
 • Catalan; Valencian
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Fàbregas i Comadran, Xavier;
  Country: Spain

  Es presenta la història de l'Hostal de l'Arrupit, com a establiment i com a paratge. Inclou cartografia històrica i s'adjunta inventari notarial del 1803. Agraïments: A en Ricard Dilmé i Burjats, pels documents, mapes i comentaris. A Josep Maria Vila i al Dr. Josep Antoni Cerdà, per la identificació de la pisa catalana. A l'Arxiu Històric Comarcal de la Selva, de Santa Coloma de Farners, per l'inventari notarial de 1803. Al veí Narcís Figueras Roca (EPD), pels seus coneixements de l'Arrupit i de l'estany de Sils. A l'antic masover de l'Hostal de l'Arrupit, Quim Carreras Sarrat i al seu fill Jordi, pels seus records i informacions. Als veïns Joan Bosch, Quim Costabella, Patufo i Cisco, per les seves informacions. A Miquel Borrell i Sabater, per l'empenta historiadora. Se presenta la historia del Hostal de Arrupit, como establecimiento y como paraje. Incluye cartografía histórica y se adjunta inventario notarial de 1803.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Alibert Duportets, Marta; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials;
  Country: Spain

  El present treball de final de grau pretén analitzar com treballa el servei didàctic del Museu de la Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa), què ensenyen i com ho fan, per reflexionar sobre com treballen els museus d'art l'empatia històrica comparant amb museus que presenten altres tipologies de patrimoni cultural en les seves institucions. Així com l'organització comunicativa i participativa entre els museus i les escoles abans de la situació del coronavirus i l'actualitat, a través de la mostra de mestres d'escoles publiques d'educació primària. L'estudi realitzat ha conduït a aportar una seqüencia didàctica seguint el cicle d'ensenyament - aprenentatge, per contribuir a la millora del desenvolupament de l'empatia històrica en el Museu Picasso de Barcelona, establint vincles amb els centres educatius d'acord amb la situació de pandèmia. Des del disseny de la intervenció educativa, s'han proporcionat orientacions essencials per treballar el desenvolupament de l'empatia històrica en museus d'art. El presente trabajo de final de grado pretende analizar cómo trabaja el servicio didáctico del Museu del Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona y el Museo Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya (Terrassa), qué enseñan y cómo lo hacen, para reflexionar sobre cómo los museos de arte trabajan la empatía histórica frente a los museos que presentan otros tipos de patrimonio cultural en sus instituciones. Así como la organización comunicativa y participativa entre museos y colegios ante la situación del coronavirus y actualidad, a través de la muestra de profesores de escuelas públicas de educación primaria. El estudio realizado ha llevado a proporcionar una secuencia didáctica siguiendo el ciclo de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a la mejora del desarrollo de la empatía histórica en el Museu Picasso de Barcelona, estableciendo vínculos con los centros educativos acordes con la situación de pandemia. Desde el diseño de la intervención educativa, se han sugerido pautas esenciales para trabajar en el desarrollo de la empatía histórica en los museos de arte. This final degree project intends to analyze how the didactic service of the Museu de la Xocolata de Barcelona, the Museu Picasso de Barcelona and the Museo Nacional de Ciència y Tècnica de Catalunya (Terrassa) work, what they teach and how they do it. This allows us to reflect on how art museums work with historical empathy towards museums that present other kinds of cultural heritage in their institutions. As well as the communicative and participatory organization between museums and schools in the face of the coronavirus situation and current events, through the sample of teachers of state schools of primary education. The study carried out has led to provide a didactic sequence following the teaching- learning cycle, to contribute to the improvement of the development of historical empathy in the Museu Picasso de Barcelona, establishing links with educational centers according to the pandemic situation. Since the design of the educational intervention, essential guidelines have been suggested to work on the development of historical empathy in art museums.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Molina i Giralt, Glòria; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia;
  Publisher: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
  Country: Spain

  L'estudi dels materials del patrimoni cultural ens aporta informació sobre els corrents artístics i estètics. Però també ens dona una visió molt útil sobre la història, la societat i la tecnologia en les quals s'ha creat l'objecte d'art, tot sovint aportant dades noves o fins i tot rectificant les que es tenien per certes. A més, un cop elaborats, els materials dels quals estan composats els objectes artístics inicien processos d'alteració en contacte amb el medi que els envolta: "el temps també pinta". Tots els materials evolucionen i es transformen amb el temps. L'anàlisi i posterior interpretació dels materials que conformen l'obra d'art i les vicissituds que ha patit la peça (enterraments, restauracions anteriors, repintats, possibles falsificacions...) ens permetran afrontar amb coneixement de causa tant les accions encaminades a la conservació preventiva com les eventuals intervencions de restauració. En aquest sentit l'aportació de les tècniques físico-químiques a la Història de l'Art i al coneixement i la preservació del Patrimoni en general són inqüestionables, si més no en teoria. Però cal establir ponts que permetin als historiadors de l'art i als gestors de patrimoni comprendre les aportacions que aquestes tècniques fan al coneixement i la salvaguarda d'un Patrimoni que és de tots. Aquesta tesi pretén -a partir d'un exhaustiu anàlisi de la situació actual a Catalunya quan al coneixement de les aportacions que fa la Ciència- donar eines a aquests col·lectius perquè puguin comprendre una mica millor el mon de la caracterització de materials patrimonials. Amb aquest objectiu s'ha elaborat un complert Manual de tècniques físico-químiques dirigit a historiadors de l'art i gestors del patrimoni cultural; però també proposa accions de trobada entre historiadors, gestors, conservadors, restauradors i científics amb l'objectiu de generar un corpus de coneixement comú. The study of cultural heritage materials gives us information on the aesthetic and artistic trends. But it also gives us a very useful on the history, society and technology which created the art object, often providing new data and even those had to rectifying certain. In addition, once processed, the materials of which are composed art objects initiate processes of change in contact with the environment around them, "the time also paints." All materials evolve and transform over time. The analysis and subsequent interpretation of the materials that make up the artwork and the difficulties suffered by the piece (burials previous restorations, repainting, possible forgeries ...) we will deal with knowledge of both actions to preventive conservation and eventual restoration interventions. In this regard the contribution of physicochemical techniques in art history and knowledge and the preservation of cultural heritage in general are unquestionable, at least in theory. But we must build bridges that allow art historians and asset managers understand the contributions that these techniques are knowledge and safeguard a heritage that belongs to everyone. This thesis aims -from a thorough analysis of the current situation in Catalonia when knowledge of the contributions that science does- provide tools to these groups so that they can understand a little better the world of materials characterization of heritage. With this objective has prepared a complete handbook Physicochemical techniques aimed at art historians and managers of cultural heritage; but also proposes actions meeting between historians, managers, curators, conservators and scientists with the aim of creating a common body of knowledge.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  González Marcén, Paloma;
  Country: Spain

  Els canvis experimentats per l'arqueologia en les darreres dècades obliguen, tant a la professió arqueològica com a l'administració del patrimoni cultural, a obrir-se a la societat mitjançant la construcció, teòrica i pràctica, de nous valors de significació. Les ponències que es presenten en aquest volum del VII Seminari d'Arqueologia i Ensenyament, celebrat a Barcelona al mes de març de 2009, pretenen il·lustrar aquests nous camins, vinculant la difusió i l'ensenyament entorn al patrimoni cultural, especialment l'arqueològic, a l'educació en els valors democràtics i de participació ciutadana. Los cambios experimentados por la arqueología en las últimas décadas obligan, tanto a la profesión arqueológica como a la administración del patrimonio cultural, a abrirse a la sociedad mediante la construcción, teórica y práctica, de nuevos valores de significación. Las ponencias que se presentan en este volumen del VII Seminario de Arqueología y Enseñanza, celebrado en Barcelona en el mes de marzo de 2009, pretenden ilustrar estos nuevos caminos, vinculando la difusión y la enseñanza entorno al patrimonio cultural, especialmente el arqueológico, con la educación en los valores democráticos y de participación ciudadana. The changes that archaeology has experienced in the last decades oblige both to the archaeological profession as to the administration of cultural heritage, to open itself to society by means of the theoretical and practical construction of new meaningful values. The set of lectures that were presented to the 7th Conference of Archaeology and Education, which took place in Barcelona in March 2009, aims to illustrate these new ways linking cultural and archeological heritage dissemination and teaching with democratic values and citizenship education