Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Other research products
 • Other ORP type
 • ES
 • Catalan; Valencian
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • Research Repository of Catalonia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  González Marcén, Paloma;
  Country: Spain

  Els canvis experimentats per l'arqueologia en les darreres dècades obliguen, tant a la professió arqueològica com a l'administració del patrimoni cultural, a obrir-se a la societat mitjançant la construcció, teòrica i pràctica, de nous valors de significació. Les ponències que es presenten en aquest volum del VII Seminari d'Arqueologia i Ensenyament, celebrat a Barcelona al mes de març de 2009, pretenen il·lustrar aquests nous camins, vinculant la difusió i l'ensenyament entorn al patrimoni cultural, especialment l'arqueològic, a l'educació en els valors democràtics i de participació ciutadana. Los cambios experimentados por la arqueología en las últimas décadas obligan, tanto a la profesión arqueológica como a la administración del patrimonio cultural, a abrirse a la sociedad mediante la construcción, teórica y práctica, de nuevos valores de significación. Las ponencias que se presentan en este volumen del VII Seminario de Arqueología y Enseñanza, celebrado en Barcelona en el mes de marzo de 2009, pretenden ilustrar estos nuevos caminos, vinculando la difusión y la enseñanza entorno al patrimonio cultural, especialmente el arqueológico, con la educación en los valores democráticos y de participación ciudadana. The changes that archaeology has experienced in the last decades oblige both to the archaeological profession as to the administration of cultural heritage, to open itself to society by means of the theoretical and practical construction of new meaningful values. The set of lectures that were presented to the 7th Conference of Archaeology and Education, which took place in Barcelona in March 2009, aims to illustrate these new ways linking cultural and archeological heritage dissemination and teaching with democratic values and citizenship education

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Marín Sellarés, Laia;
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Country: Spain

  La present proposta de tesis doctoral té com objectiu principal l’anàlisi constructiu i estructural de les tipologies d’habitatges social construïdes a Sabadell entre el 1939 i fins que el mur de fàbrica desapareix com element estructural portant, cap als anys 70 del segle XX. El resultat del present estudi ha de servir com a referència, per poder intervenir en l‟estructura de forma adequada en tot el parc edificat de l'àmbit d‟estudi. Al mateix temps donar eines per tal de rehabilitar de forma adequada les construccions de l'època amb una tipologia estructural semblant. Per tal de dur a terme la tesis doctoral és imprescindible tenir present l'estat de la qüestió tant pel què fa a les tipologies d'habitatge social de la mateixa època a tot l'estat espanyol, com la tecnologia de l'època i el marc normatiu que s'aplicava per tal de construir correctament. A part de l'estat de la qüestió es troba imprescindible l'aportació del llistat de projectes que s'examinaran durant l'estudi a fi i afecte de poder conèixer fins on abasta la tesis doctoral proposada. El present document també presenta el procés metodològic a seguir per dur a terme la tesis, així com la viabilitat de la mateixa i tota la bibliografia.