Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
639 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2023-2023
 • Other research products
 • English

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Sörman, Anna;

  This dataset contains information about metal objects and fragments of metal objects from five Swedish hoard finds from the Late Bronze Age. The main purpose of this data collection was to create a basis for a study of fragmented bronze objects in the so-called ‘scrap hoards’ from this period. The research focus in the dataset is on describing the incomplete objects in these depositions, and to determine/estimate to what degree the fragmentation is due to prehistoric actions (broken during the Bronze Age) or if it might be recent. The questions in focus for this study was which object types were fragmented versus not fragmented, and, to what degree the original object type could be recognized from the fragments. This study is presented in a scientific paper in English. This pilot study is part of a larger project run by Anna Sörman, studying the circulation, use and deposition of fragmented bronze objects, based on studies in north-western France and southern Scandinavia. The dataset gathers information about the contents of these hoards which have previously been published by Andreas Oldeberg (1927, 1928, 1929, 1934), and the images and details about the finds available in the inventory catalogue (online) of the Swedish History Museum. In one case (the Härnevi hoard), the finds have also been studied first-hand by Anna Sörman, in the storage of the Swedish History Museum. As the focus of the project is on the metalwork objects, the few finds of other materials present in some of these hoards (stone, ceramics, organic materials) have not been included in the dataset. Two source critical factors should be particularly highlighted regarding the quality of the data. Firstly, these hoards, found between years 1853-1926, have all been collected by private individuals. They have been found during agricultural labour and various groundworks. This means that they should not be expected to be complete, as for example small fragments are likely to have been overlooked. Secondly, the information in the dataset is mainly from secondary sources (with Härnevi as the only exception), which means that renewed primary studies of the material – with special focus on breaks and fragments – would probably lead to certain revisions. Finally it should also be pointed out that, in some cases, it has not been possible to evaluate the probable age of the fracture. This might be due to a lack of information in the secondary sources (published articles and inventory catalogue), or that the object and the patina of the break is too ambigious to be determined. These cases of uncertainty are shown in the dataset under the column “Old break(s)” which is given as either "y" (yes), "n" (no), "y?" (yes?), "n?" (no?), or "?" (indeterminable). The information in the dataset is structured under the following columns: 1. No = Serial number in the table 2. Study no = Unique number for each object in this study, featuring the number of the hoard (1-5) followed by the number of the item in the hoard, where fragments from the same object are designated by the same number, followed by a serial sub-number. Study no "1.3.1" and "1.3.2." are thus two pieces of the third object listed from hoard 1 (Bräckan). For objects which have been broken in modern times, the fragments have not been given individual sub-numbers. 3. Object type = Functional category of the listed object, such as "Sword" or "Socketed axehead". Objects whose function/type has not been possible to determine are listed as "Unidentified". 4. Complete (yes/no) = Defines the object as complete or incomplete. 5. Old break(s) = Defines if the break(s) on incomplete objects are judged as ancient or recent, based on information in the documentation (often notes about patina, or accidental breaks at the time of discovery etc.) 6. >50% = An estimation of the proportion of the full object (more than 50% or not) represented by an incomplete object piece. >50% y/n is only filled in for objects with ancient breaks. It has not always been possible to estimate/determine and this information it is therefore not consistently provided. 7. Other damages = Notes of any other signs of damage on the object, such as "Bent" or "Crushed". 8. Comments about the fragmentation = Additional, descriptive information about break/fracture(s). 9. Likely to be deliberately fragmented = Interpretative classification based on an assessment of the compiled information about the incomplete objects (patina on break, fragment piece, other damages etc.). Note that not all objects that has "y" at Ancient break has "x" under the column Likely to be deliberately fragmented. Some cases have been excluded, either because they have been judged as too uncertain, or because older breaks can be interpreted as use-damage rather than intentional fragmentation. 10. Site = The place-name of the find site of the hoard to which the item belongs. 11. Parish = The name of the parish where the hoard find was made. 12. Museum no = Inventory number under which the object is stored. 13. Find year = The year of discovery for the hoard to which the item belongs. 14. Comments about date/type = Any further information about the dating or typological determination of the specific object. 15. General comment = Any further comments about the item. 16. Weight (g.) = The weight (in grams) of individual items (only for the Härnevi hoard). Denna datasamling innehåller uppgifter om metallföremål och metallföremålsfragment från fem svenska depåfynd från yngre bronsålder. Det huvudsakliga syftet med sammanställningen var att skapa ett underlag till en studie om fragmenterade bronsföremål i periodens så kallade "skrotdepåer". Forskningsfokus i datasamlingen ligger på att beskriva de ofullständiga föremålen i depåerna, och att bedöma i vilken mån fragmenteringen är förhistorisk (sönderbrutet under bronsåldern) eller recent. Frågorna som stod i fokus för studien var vilka föremålstyper som fragmenterats och inte fragmenterats, samt i vilken mån den ursprungliga föremålstypen kan urskiljas utifrån fragmenten. Denna studie presenteras i en vetenskaplig artikel på engelska. Pilotstudien ingick i det större projekt som Anna Sörman bedriver rörande cirkulation, bruk och deponering av fragmenterade bronsföremål, baserat på studier i nordvästra Frankrike och södra Skandinavien. Datainsamlingen bygger på uppgifter om depåfyndens innehåll som publicerats i tidigare artiklar av Andreas Oldeberg (1927, 1928, 1929, 1934) samt uppgifter och bilder om fynden i inventariekatalogen (online) för Statens Historiska Museum. I ett fall (Härnevi-depån) har fynden studerats på plats i Statens Historiska Museums magasin av Anna Sörman. Då fokus i projektet ligger på metallföremålen har de fåtal fynd av andra material som finns i några av depåerna (sten, keramik, organiskt material) ej medtagits i datasamlingen. Två viktiga källkritiska faktorer bör lyftas fram som egenskaper hos data. För det första är depå-fynden, som är hittade mellan åren 1853-1926, insamlade av privatpersoner. De har hittats vid olika markarbeten och vid jordbruk. Detta innebär att de inte kan förväntas vara helt fullständiga, till exempel kan små fragment ha förbisetts. För det andra bygger uppgifterna i datasamlingen främst på sekundära uppgifter (undantaget Härnevi), vilket innebär att en ny värdering av föremålen - med särskilt fokus på brott och fragment – förmodligen skulle innebära vissa omvärderingar. Slutligen bör det också påpekas att det i vissa fall inte varit möjligt att utvärdera brottytans sannolika ålder. Antingen för att detta inte beskrivs i sekundärkällorna (artiklar och inventariekataloger) eller för att föremålet och brottets patina är för svårbedömt. Denna osäkerhetsfaktor framgår i datasamlingen där kolumnen "Old break(s)" kan anges som antingen "y" (yes), "n" (no), "y?" (yes?), "n?" (no?), eller "?" (indeterminable). Informationen i datasetet är strukturerad under följande kolumner: 1. No. = Löpnummer i tabellen/datasetet 2. Study no = Unikt nummer för varje föremål i studien, innehållande numret för depån (1-5) följt av vilket föremål i ordningen det är från denna depå, där flera fragment av samma föremål ges samma nummer, följt av löpande undernummer. Study no ”1.3.1.” och ”1.3.2.” är alltså två olika fragment av föremål nr. 3 från depå 1 (Bräckan). För föremål som brytits sönder i modern tid har fragmenten inte givits olika undernummer. 3. Object type = Funktionell kategori för det listade föremålet, såsom svärd eller holkyxa. Föremål där funktionen/typen inte kan bestämmas listas som oidentifierade (”Unidentified”). 4. Complete (yes/no) = Anger om metallföremålet är komplett eller inkomplett. 5. Old break(s) = Anger om brottet/brotten på de inkompletta objekten bedöms som förhistoriska eller recenta, baserat på informationen i dokumentationen (ofta noteringar angående patina, eller oavsiktliga brott i samband med upphittandet etc.). 6. >50% = En uppskattning av hur stor del av det ursprungliga föremålet (mer än 50% eller inte) som representeras av en ofullständig del/fragment. >50% y/n är bara angivet för föremål med gamla brott. Det har inte alltid varit möjlig att ange/uppskatta och är inte konsekvent ifylld. 7. Other damages = Noteringar om andra eventuella skador på föremålet, t.ex. böjt (”Bent”) eller krossat (”Crushed”). 8. Comments about the fragmentation = Mer detaljerad information/beskrivning om brottytans utseende eller fragmenteringen. 9. Likely to be deliberately fragmented = Tolkade klassifikation baserad på bedömning av den samlade informationen om ofullständiga föremål (patina på brottytan, typ av del, andra skador etc.). Notera att inte samtliga föremål som har "y" på Ancient break också har "x" i kolumnen Likely to be deliberately fragmented. Detta beror på att vissa fall exkluderats, antingen för att de bedömts som osäkra, eller för att äldre brott kan tolkas som bruksskada snarare än en avsiktlig sönderbrytning. 10 Site = Platsnamnet för fyndplatsen för depåfyndet där föremålet hittades. 11. Parish = Namnet på socknen där föremålet (depån) hittades. 12. Museum no = Inventarienumret under vilket fyndet förvaltas på museum. 13. Find year = Året då fyndet/depån hittades. 14. Comments about date/type = Ytterligare information om datering eller typologisk bestämning av föremålet. 15. General comment = Ev. ytterligare information om föremålet. 16. Weight (g.) = Vikten (i gram) för föremålet/fragmentet (endast för Härnevi-depån). These hoards represent a type of Bronze Age hoards that are characterised by many fragments and incomplete metalwork objects. This study aims to document their composition in further detail, with special focus on the inclusion of fragments. As the focus of the study is on the metalwork objects, the few finds of other materials present in some of these hoards (stone, ceramics, organic materials) have not been included in the dataset. The five hoards were chosen for two main reasons. Firstly, because of their high fragmentation rates, and because they have all been discussed as ‘scrap hoards’ in previous research. Secondly, because the documentation available for these particular finds is of relatively high quality and detail. The finds are described either in the Swedish History Museum's inventory catalogue or in publications dedicated to some of the individual hoards (Oldeberg 1927, 1928, 1929, 1934). This is crucial, as this study relies on previous observations rather than primary empirical work with the exception of the Härnevi hoard, which was studied and recorded first-hand at the Swedish History Museum (SHM), Stockholm, by Anna Sörman in September 2022. Dessa depåfynd tillhör en typ av bronsåldersdepåer som kännetecknas av en hög andel fragment och ofullständiga metallföremål. Denna studie syftar till att dokumentera deras sammansättning i större detalj, med särskilt fokus på inkluderingen av fragment. Då fokus i studien ligger på metallföremålen har de fåtal fynd av andra material som finns i några av depåerna (sten, keramik, organiskt material) ej medtagits i datasamlingen. De fem depåfynden valdes av två huvudsakliga skäl. För det första på grund av deras höga fragmenteringsgrad och för att samtliga diskuterats som "skrotdepåer" inom tidigare forskning. För det andra för att det finns relativt högkvalitativ och detaljerad dokumentation tillgänglig för dessa fynd, antingen i Statens Historiska Museums museikatalog eller i publikationer som behandlat individuella depåer (Oldeberg 1927, 1928, 1929, 1934). Studien bygger på tidigare observationer snarare än på nya primärstudier av källmaterialet. Undantaget är Härnevi-depån, vilken studerats och dokumenterats vid Statens Historiska Museum (SHM) i Stockholm av Anna Sörman i september 2022.

  CESSDAarrow_drop_down
  CESSDA
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   CESSDAarrow_drop_down
   CESSDA
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kim, Gina;

  This dissertation focuses on the formation of multiethnic Pan-Asianism in modern art in Manchuria under the Japanese occupation in the first half of the twentieth century. Responding to the rapidly changing political conditions from the era of the informal empire (1906–⁠1932) to the Manchukuo period (1932–1945), artists of settler and local communities sought to transform artistic practice by bringing their colonial and native identities into the state-endorsed visual productions. Rather than viewing the art of Manchukuo as a dark valley of wartime stagnation or as a confrontation/assimilation between the colonized and the colonizer, my approach is to recover the historical moment when the notion of transnational modernity in art was shaped, contested, and reappropriated not only by state actors but by unstable, multi-dimensional social relations. I pay special attention to the state art exhibitions in Manchukuo as the last piece of Japan’s intra-imperial salon network involving colonial Korea and Taiwan, which exposed and reproduced the subjugation and dynamics of intersectional identities: race, ethnicity, genealogy, gender, and class. Case studies throughout four chapters demonstrate how the field of power in the art scene shifted from “cosmopolitan” Dalian to “ultra-modern” Changchun after the birth of Manchukuo in 1932, and how artists selectively claimed their Asiatic traditional and modern identities amid the political shift. The first chapter examines the development of metropolitan art productions in Dalian shaped by settler communities under powerful railway imperialism and local government by appropriating visual spectacles of Chinese labor and ethnic culture. The second chapter explores the deployment of the state art exhibition in Changchun and the anti-state exhibition in Fengtian, which revealed multifaceted interactions between Japanese and Chinese. The third chapter provides a case study of settler artist Kai Mihachirō (1903–1979) and his research on Manchurian folklore and folk arts in demonstrating how Manchukuo’s local characters were appropriated by Japanese settlers and the state in classifying, collecting, and curating races. In the fourth chapter, I address Manchukuo’s machine aesthetics, featured in the state art exhibitions, as an embodiment of Pan-Asian modernity and Japanese imperialism engendered by advanced technology and science, which became mobilized as wartime rhetoric.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bredal-Tomren, Tom Sverre;

  In several church declarations dating as far back as the 1990s, it is stated that Sámi spirituality provides an important impulse for churches that want to develop ecotheology. In this article, I examine how two well-known Sámi priests, Bierna Leine Bientie and Tore Johnsen, have received this encouragement and what characterizes their ecotheological responses. By studying selected publications from these two, using established methods for the analysis of ecotheological texts, I show that they present an ecotheology that places more emphasis on building ecocentric worldviews than on promoting concrete solutions. This stands in contrast to the dominant theology in the Church of Norway, which places great emphasis on ethics in its statements. I conclude that Sámi theologians, measured against the findings in this analysis, challenge the church of Norway and other western churches to focus more on the connection between humans and other species and on the value of non-human nature in future ecotheological statements.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Norwegian Open Resea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Norwegian Open Resea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kumpulainen, Sanna; Peltonen, Jaakko; Sendra Toset, Anna; Late, Elina; +1 Authors

  Interview guide for service developers interviews regarding a research infrastructure for the digital humanities and computational social sciencies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  ZENODO
  Other ORP type . 2023
  License: CC BY
  Data sources: ZENODO
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   ZENODO
   Other ORP type . 2023
   License: CC BY
   Data sources: ZENODO
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Office for National Statistics;

  Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner.The Annual Population Survey (APS) is a major survey series, which aims to provide data that can produce reliable estimates at the local authority level. Key topics covered in the survey include education, employment, health and ethnicity. The APS comprises key variables from the Labour Force Survey (LFS), all its associated LFS boosts and the APS boost. The APS aims to provide enhanced annual data for England, covering a target sample of at least 510 economically active persons for each Unitary Authority (UA)/Local Authority District (LAD) and at least 450 in each Greater London Borough. In combination with local LFS boost samples, the survey provides estimates for a range of indicators down to Local Education Authority (LEA) level across the United Kingdom.For further detailed information about methodology, users should consult the Labour Force Survey User Guide, included with the APS documentation. For variable and value labelling and coding frames that are not included either in the data or in the current APS documentation, users are advised to consult the latest versions of the LFS User Guides, which are available from the ONS Labour Force Survey - User Guidance webpages.Occupation data for 2021 and 2022The ONS has identified an issue with the collection of some occupational data in 2021 and 2022 data files in a number of their surveys. While they estimate any impacts will be small overall, this will affect the accuracy of the breakdowns of some detailed (four-digit Standard Occupational Classification (SOC)) occupations, and data derived from them. None of ONS' headline statistics, other than those directly sourced from occupational data, are affected and you can continue to rely on their accuracy. The affected datasets have now been updated. Further information can be found in the ONS article published on 11 July 2023: Revision of miscoded occupational data in the ONS Labour Force Survey, UK: January 2021 to September 2022APS Well-Being DatasetsFrom 2012-2015, the ONS published separate APS datasets aimed at providing initial estimates of subjective well-being, based on the Integrated Household Survey. In 2015 these were discontinued. A separate set of well-being variables and a corresponding weighting variable have been added to the April-March APS person datasets from A11M12 onwards. Further information on the transition can be found in the Personal well-being in the UK: 2015 to 2016 article on the ONS website.APS disability variablesOver time, there have been some updates to disability variables in the APS. An article explaining the quality assurance investigations on these variables that have been conducted so far is available on the ONS Methodology webpage. End User Licence and Secure Access APS dataUsers should note that there are two versions of each APS dataset. One is available under the standard End User Licence (EUL) agreement, and the other is a Secure Access version. The EUL version includes Government Office Region geography, banded age, 3-digit SOC and industry sector for main, second and last job. The Secure Access version contains more detailed variables relating to: age: single year of age, year and month of birth, age completed full-time education and age obtained highest qualification, age of oldest dependent child and age of youngest dependent child family unit and household: including a number of variables concerning the number of dependent children in the family according to their ages, relationship to head of household and relationship to head of family nationality and country of origin geography: including county, unitary/local authority, place of work, Nomenclature of Territorial Units for Statistics 2 (NUTS2) and NUTS3 regions, and whether lives and works in same local authority district health: including main health problem, and current and past health problems education and apprenticeship: including numbers and subjects of various qualifications and variables concerning apprenticeships industry: including industry, industry class and industry group for main, second and last job, and industry made redundant from occupation: including 4-digit Standard Occupational Classification (SOC) for main, second and last job and job made redundant from system variables: including week number when interview took place and number of households at address The Secure Access data have more restrictive access conditions than those made available under the standard EUL. Prospective users will need to gain ONS Accredited Researcher status, complete an extra application form and demonstrate to the data owners exactly why they need access to the additional variables. Users are strongly advised to first obtain the standard EUL version of the data to see if they are sufficient for their research requirements. Main Topics:Topics covered include: household composition and relationships, housing tenure, nationality, ethnicity and residential history, employment and training (including government schemes), workplace and location, job hunting, educational background and qualifications. Many of the variables included in the survey are the same as those in the LFS. Multi-stage stratified random sample Face-to-face interview Telephone interview

  CESSDAarrow_drop_down
  CESSDA
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   CESSDAarrow_drop_down
   CESSDA
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yamashita, Jeffrey;

  Becoming “Hawaiian”: World War II War Heroes and the Rise of Japanese American Power, 1941-1963 examines the most celebrated Asian American war heroes in US history—the Japanese American WWII GIs—to reveal how those soldiers from Hawai‘i became racialized and legitimated as “Hawaiian” war heroes. I introduce a concept of “Hawaiian” racialization as a process by which various racial and ethnic communities ascribed qualities and characteristics of Hawai‘i, such as exotic, friendly, and feminine, onto the non-native men while the soldiers themselves actively created an heroic “Hawaiian” identity. During WWII from their mobilization to their return home from battle, the soldiers were racialized and celebrated as “Hawaiian” war heroes in the US South, in the Japanese American incarceration camps, in liberal white spaces across the US mainland, in Hawai‘i, and internationally in the European campaign. This resulted in cementing an image of “Hawaiian” war heroes as worthy representatives of the Territory and Japanese America to both US mainland and local audiences. I show that this process supported these men’s stakes as inheritors and as future patriarchal leaders of Hawai‘i, Japanese America, and Asian America in the postwar. The heroic racialization facilitated the passage of Hawai‘i Statehood in 1959 and the successful election of two “Hawaiian” war heroes into Congress in 1963. Using extensive multi-site archival research, my historical analysis relies on racial, gendered, and sexuality theories and frameworks from ethnic studies, settler colonial studies, feminist studies, and Asian American studies. This project illustrates Asian Americans creating a celebratory American identity through their racialization as indigenous. The power of non-natives to become the “new” natives is central to US Empire, which supports foundational claims to land, home, family, and nation. My research historicizes Asian American alignment with US Empire, spotlights a power dynamic between Asian Americans and Pacific Islanders, and reveals how Japanese Americans legitimated themselves as “Hawaiians” through the vehicle of the US war hero.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Source: Mistress and Maid : ELTeC Edition

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Office for National Statistics;

  Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner.Background The Labour Force Survey (LFS) is a unique source of information using international definitions of employment and unemployment and economic inactivity, together with a wide range of related topics such as occupation, training, hours of work and personal characteristics of household members aged 16 years and over. It is used to inform social, economic and employment policy. The LFS was first conducted biennially from 1973-1983. Between 1984 and 1991 the survey was carried out annually and consisted of a quarterly survey conducted throughout the year and a 'boost' survey in the spring quarter (data were then collected seasonally). From 1992 quarterly data were made available, with a quarterly sample size approximately equivalent to that of the previous annual data. The survey then became known as the Quarterly Labour Force Survey (QLFS). From December 1994, data gathering for Northern Ireland moved to a full quarterly cycle to match the rest of the country, so the QLFS then covered the whole of the UK (though some additional annual Northern Ireland LFS datasets are also held at the UK Data Archive). Further information on the background to the QLFS may be found in the documentation. Longitudinal data The LFS retains each sample household for five consecutive quarters, with a fifth of the sample replaced each quarter. The main survey was designed to produce cross-sectional data, but the data on each individual have now been linked together to provide longitudinal information. The longitudinal data comprise two types of linked datasets, created using the weighting method to adjust for non-response bias. The two-quarter datasets link data from two consecutive waves, while the five-quarter datasets link across a whole year (for example January 2010 to March 2011 inclusive) and contain data from all five waves. A full series of longitudinal data has been produced, going back to winter 1992. Linking together records to create a longitudinal dimension can, for example, provide information on gross flows over time between different labour force categories (employed, unemployed and economically inactive). This will provide detail about people who have moved between the categories. Also, longitudinal information is useful in monitoring the effects of government policies and can be used to follow the subsequent activities and circumstances of people affected by specific policy initiatives, and to compare them with other groups in the population. There are however methodological problems which could distort the data resulting from this longitudinal linking. The ONS continues to research these issues and advises that the presentation of results should be carefully considered, and warnings should be included with outputs where necessary. LFS Documentation The documentation available from the Archive to accompany LFS datasets largely consists of the latest version of each user guide volume alongside the appropriate questionnaire for the year concerned. However, volumes are updated periodically by ONS, so users are advised to check the latest documents on the ONS Labour Force Survey - User Guidance pages before commencing analysis. This is especially important for users of older QLFS studies, where information and guidance in the user guide documents may have changed over time.Occupation data for 2021 and 2022 data filesThe ONS has identified an issue with the collection of some occupational data in 2021 and 2022 data files in a number of their surveys. While they estimate any impacts will be small overall, this will affect the accuracy of the breakdowns of some detailed (four-digit Standard Occupational Classification (SOC)) occupations, and data derived from them. Further information can be found in the ONS article published on 11 July 2023: Revision of miscoded occupational data in the ONS Labour Force Survey, UK: January 2021 to September 2022.2022 WeightingThe population totals used for the latest LFS estimates use projected growth rates from Real Time Information (RTI) data for UK, EU and non-EU populations based on 2021 patterns. The total population used for the LFS therefore does not take into account any changes in migration, birth rates, death rates, and so on since June 2021, and hence levels estimates may be under- or over-estimating the true values and should be used with caution. Estimates of rates will, however, be robust. Main Topics:The five-quarter longitudinal datasets include a subset of the most commonly used variables from the Quarterly Labour Force Survey (QLFS), covering the main areas of the survey. See documentation for details Compilation or synthesis of existing material the datasets were created from existing QLFS data. They do not contain all records, but only those of respondents of working age who have responded to the survey in all the periods being linked. The data therefore comprise approximately one third of all QLFS variables. Cases were linked using the QLFS panel design.

  CESSDAarrow_drop_down
  CESSDA
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   CESSDAarrow_drop_down
   CESSDA
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Martins, Ana Beatriz Cunha;

  Este projeto de investigação tem como objetivo apresentar um projeto de investigação para a criaçãode uma rota cultural em Guimarães, intitulada “Aqui Nasceu Cultura”, com o intuito de dinamizar a cidade e incentivar os artistas locais a promoverem os seus trabalhos e talentos.A rota cultural abordará os principais pontos de interesse histórico da cidade, bem como incentivará a interação intercultural e a comunicação entre os diferentes grupos de visitantese a comunidade local. O projeto irá explorar a forma como o turismo cultural pode ser um instrumento intercultural, contribuindo para a preservação do património cultural, o desenvolvimento da economia local e a criação de emprego. Para além disso, o empreendedorismo será abordado como uma forma de promover a cultura e o turismo em Guimarães. A cultura em Guimarães será explorada, destacando o papel de A Oficina na cidade e a importância da Câmara Municipal na promoção da cultura e do turismo. A tese incluirá ainda uma revisão bibliográfica sobre a comunicação intercultural, o turismo cultural e a forma como este pode ser um instrumento de fomento do empreendedorismo, bem como a relação entre a cultura, o turismo e a economia local. Tudo isto, com o objetivode dinamizar a cidade e incentivar a cultura e o turismo local através da análise da comunicação intercultural, do turismo cultural, do empreendedorismo, da cultura em Guimarães e da importância da Câmara Municipal, este projeto pretende evidenciar a relevância da aposta na cultura e no turismo locais para contribuir para o desenvolvimento da cidade. A cidade berço é rica em história e cultura, e a tese defende a importância de explorar este potencial cultural como um negócio. O projeto ajudará a promover a cultura na cidade, e propõe a rota cultural como forma de estimular o envolvimento da comunidade e atrair mais visitantes para a cidade. This project aimsto present a research project to create a cultural route in Guimarães, entitled "Aqui Nasceu Cultura", to energize the city and encourage local artists to promote their works and talents. The cultural route will address key historical points of interest to the city, as well as encouraging intercultural interaction and communication between different visitor groups and the local community. The project will explore how cultural tourism can be an intercultural tool, contributing to the preservation of cultural heritage, thedevelopment of the local economy and job creation. Furthermore, entrepreneurship will beaddressed to foster culture and tourism in Guimarães. Culture in Guimarães will beexplored, highlighting the role of A Oficina in the city and the importance of the City Council in promoting culture and tourism. The thesis will also include a literature review onintercultural communication, cultural tourism and how it can be a tool to encourageentrepreneurship, as well as the relationship between culture, tourism, and the local economy. All this, with the aim of boosting the city and encouraging local culture and tourism. Through the analysis of intercultural communication, cultural tourism, entrepreneurship, culture in Guimarães and the importance of the City Council, this projectaims to highlight the relevance of investing in local culture and tourism to contribute to thedevelopment of the city. The cradle city is rich in history and culture, and the thesis defends the importance of exploring this cultural potential as a business. The project will assist in promoting culture in the city and proposes the cultural route to stimulate community involvement and attract more visitors to the city.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repositório Científi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repositório Científi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: maintainers, archeoViz platform; Jones, Rhiannon; Harvey, Jennifer R.; Plutniak, Sébastien;

  Online data visualisation of: Kieler 1 (Paleoindian) using the archeoViz web application; https://analytics.huma-num.fr/archeoviz/kieler1; https://analytics.huma-num.fr/archeoviz/kieler1

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
639 Research products
 • Authors: Sörman, Anna;

  This dataset contains information about metal objects and fragments of metal objects from five Swedish hoard finds from the Late Bronze Age. The main purpose of this data collection was to create a basis for a study of fragmented bronze objects in the so-called ‘scrap hoards’ from this period. The research focus in the dataset is on describing the incomplete objects in these depositions, and to determine/estimate to what degree the fragmentation is due to prehistoric actions (broken during the Bronze Age) or if it might be recent. The questions in focus for this study was which object types were fragmented versus not fragmented, and, to what degree the original object type could be recognized from the fragments. This study is presented in a scientific paper in English. This pilot study is part of a larger project run by Anna Sörman, studying the circulation, use and deposition of fragmented bronze objects, based on studies in north-western France and southern Scandinavia. The dataset gathers information about the contents of these hoards which have previously been published by Andreas Oldeberg (1927, 1928, 1929, 1934), and the images and details about the finds available in the inventory catalogue (online) of the Swedish History Museum. In one case (the Härnevi hoard), the finds have also been studied first-hand by Anna Sörman, in the storage of the Swedish History Museum. As the focus of the project is on the metalwork objects, the few finds of other materials present in some of these hoards (stone, ceramics, organic materials) have not been included in the dataset. Two source critical factors should be particularly highlighted regarding the quality of the data. Firstly, these hoards, found between years 1853-1926, have all been collected by private individuals. They have been found during agricultural labour and various groundworks. This means that they should not be expected to be complete, as for example small fragments are likely to have been overlooked. Secondly, the information in the dataset is mainly from secondary sources (with Härnevi as the only exception), which means that renewed primary studies of the material – with special focus on breaks and fragments – would probably lead to certain revisions. Finally it should also be pointed out that, in some cases, it has not been possible to evaluate the probable age of the fracture. This might be due to a lack of information in the secondary sources (published articles and inventory catalogue), or that the object and the patina of the break is too ambigious to be determined. These cases of uncertainty are shown in the dataset under the column “Old break(s)” which is given as either "y" (yes), "n" (no), "y?" (yes?), "n?" (no?), or "?" (indeterminable). The information in the dataset is structured under the following columns: 1. No = Serial number in the table 2. Study no = Unique number for each object in this study, featuring the number of the hoard (1-5) followed by the number of the item in the hoard, where fragments from the same object are designated by the same number, followed by a serial sub-number. Study no "1.3.1" and "1.3.2." are thus two pieces of the third object listed from hoard 1 (Bräckan). For objects which have been broken in modern times, the fragments have not been given individual sub-numbers. 3. Object type = Functional category of the listed object, such as "Sword" or "Socketed axehead". Objects whose function/type has not been possible to determine are listed as "Unidentified". 4. Complete (yes/no) = Defines the object as complete or incomplete. 5. Old break(s) = Defines if the break(s) on incomplete objects are judged as ancient or recent, based on information in the documentation (often notes about patina, or accidental breaks at the time of discovery etc.) 6. >50% = An estimation of the proportion of the full object (more than 50% or not) represented by an incomplete object piece. >50% y/n is only filled in for objects with ancient breaks. It has not always been possible to estimate/determine and this information it is therefore not consistently provided. 7. Other damages = Notes of any other signs of damage on the object, such as "Bent" or "Crushed". 8. Comments about the fragmentation = Additional, descriptive information about break/fracture(s). 9. Likely to be deliberately fragmented = Interpretative classification based on an assessment of the compiled information about the incomplete objects (patina on break, fragment piece, other damages etc.). Note that not all objects that has "y" at Ancient break has "x" under the column Likely to be deliberately fragmented. Some cases have been excluded, either because they have been judged as too uncertain, or because older breaks can be interpreted as use-damage rather than intentional fragmentation. 10. Site = The place-name of the find site of the hoard to which the item belongs. 11. Parish = The name of the parish where the hoard find was made. 12. Museum no = Inventory number under which the object is stored. 13. Find year = The year of discovery for the hoard to which the item belongs. 14. Comments about date/type = Any further information about the dating or typological determination of the specific object. 15. General comment = Any further comments about the item. 16. Weight (g.) = The weight (in grams) of individual items (only for the Härnevi hoard). Denna datasamling innehåller uppgifter om metallföremål och metallföremålsfragment från fem svenska depåfynd från yngre bronsålder. Det huvudsakliga syftet med sammanställningen var att skapa ett underlag till en studie om fragmenterade bronsföremål i periodens så kallade "skrotdepåer". Forskningsfokus i datasamlingen ligger på att beskriva de ofullständiga föremålen i depåerna, och att bedöma i vilken mån fragmenteringen är förhistorisk (sönderbrutet under bronsåldern) eller recent. Frågorna som stod i fokus för studien var vilka föremålstyper som fragmenterats och inte fragmenterats, samt i vilken mån den ursprungliga föremålstypen kan urskiljas utifrån fragmenten. Denna studie presenteras i en vetenskaplig artikel på engelska. Pilotstudien ingick i det större projekt som Anna Sörman bedriver rörande cirkulation, bruk och deponering av fragmenterade bronsföremål, baserat på studier i nordvästra Frankrike och södra Skandinavien. Datainsamlingen bygger på uppgifter om depåfyndens innehåll som publicerats i tidigare artiklar av Andreas Oldeberg (1927, 1928, 1929, 1934) samt uppgifter och bilder om fynden i inventariekatalogen (online) för Statens Historiska Museum. I ett fall (Härnevi-depån) har fynden studerats på plats i Statens Historiska Museums magasin av Anna Sörman. Då fokus i projektet ligger på metallföremålen har de fåtal fynd av andra material som finns i några av depåerna (sten, keramik, organiskt material) ej medtagits i datasamlingen. Två viktiga källkritiska faktorer bör lyftas fram som egenskaper hos data. För det första är depå-fynden, som är hittade mellan åren 1853-1926, insamlade av privatpersoner. De har hittats vid olika markarbeten och vid jordbruk. Detta innebär att de inte kan förväntas vara helt fullständiga, till exempel kan små fragment ha förbisetts. För det andra bygger uppgifterna i datasamlingen främst på sekundära uppgifter (undantaget Härnevi), vilket innebär att en ny värdering av föremålen - med särskilt fokus på brott och fragment – förmodligen skulle innebära vissa omvärderingar. Slutligen bör det också påpekas att det i vissa fall inte varit möjligt att utvärdera brottytans sannolika ålder. Antingen för att detta inte beskrivs i sekundärkällorna (artiklar och inventariekataloger) eller för att föremålet och brottets patina är för svårbedömt. Denna osäkerhetsfaktor framgår i datasamlingen där kolumnen "Old break(s)" kan anges som antingen "y" (yes), "n" (no), "y?" (yes?), "n?" (no?), eller "?" (indeterminable). Informationen i datasetet är strukturerad under följande kolumner: 1. No. = Löpnummer i tabellen/datasetet 2. Study no = Unikt nummer för varje föremål i studien, innehållande numret för depån (1-5) följt av vilket föremål i ordningen det är från denna depå, där flera fragment av samma föremål ges samma nummer, följt av löpande undernummer. Study no ”1.3.1.” och ”1.3.2.” är alltså två olika fragment av föremål nr. 3 från depå 1 (Bräckan). För föremål som brytits sönder i modern tid har fragmenten inte givits olika undernummer. 3. Object type = Funktionell kategori för det listade föremålet, såsom svärd eller holkyxa. Föremål där funktionen/typen inte kan bestämmas listas som oidentifierade (”Unidentified”). 4. Complete (yes/no) = Anger om metallföremålet är komplett eller inkomplett. 5. Old break(s) = Anger om brottet/brotten på de inkompletta objekten bedöms som förhistoriska eller recenta, baserat på informationen i dokumentationen (ofta noteringar angående patina, eller oavsiktliga brott i samband med upphittandet etc.). 6. >50% = En uppskattning av hur stor del av det ursprungliga föremålet (mer än 50% eller inte) som representeras av en ofullständig del/fragment. >50% y/n är bara angivet för föremål med gamla brott. Det har inte alltid varit möjlig att ange/uppskatta och är inte konsekvent ifylld. 7. Other damages = Noteringar om andra eventuella skador på föremålet, t.ex. böjt (”Bent”) eller krossat (”Crushed”). 8. Comments about the fragmentation = Mer detaljerad information/beskrivning om brottytans utseende eller fragmenteringen. 9. Likely to be deliberately fragmented = Tolkade klassifikation baserad på bedömning av den samlade informationen om ofullständiga föremål (patina på brottytan, typ av del, andra skador etc.). Notera att inte samtliga föremål som har "y" på Ancient break också har "x" i kolumnen Likely to be deliberately fragmented. Detta beror på att vissa fall exkluderats, antingen för att de bedömts som osäkra, eller för att äldre brott kan tolkas som bruksskada snarare än en avsiktlig sönderbrytning. 10 Site = Platsnamnet för fyndplatsen för depåfyndet där föremålet hittades. 11. Parish = Namnet på socknen där föremålet (depån) hittades. 12. Museum no = Inventarienumret under vilket fyndet förvaltas på museum. 13. Find year = Året då fyndet/depån hittades. 14. Comments about date/type = Ytterligare information om datering eller typologisk bestämning av föremålet. 15. General comment = Ev. ytterligare information om föremålet. 16. Weight (g.) = Vikten (i gram) för föremålet/fragmentet (endast för Härnevi-depån). These hoards represent a type of Bronze Age hoards that are characterised by many fragments and incomplete metalwork objects. This study aims to document their composition in further detail, with special focus on the inclusion of fragments. As the focus of the study is on the metalwork objects, the few finds of other materials present in some of these hoards (stone, ceramics, organic materials) have not been included in the dataset. The five hoards were chosen for two main reasons. Firstly, because of their high fragmentation rates, and because they have all been discussed as ‘scrap hoards’ in previous research. Secondly, because the documentation available for these particular finds is of relatively high quality and detail. The finds are described either in the Swedish History Museum's inventory catalogue or in publications dedicated to some of the individual hoards (Oldeberg 1927, 1928, 1929, 1934). This is crucial, as this study relies on previous observations rather than primary empirical work with the exception of the Härnevi hoard, which was studied and recorded first-hand at the Swedish History Museum (SHM), Stockholm, by Anna Sörman in September 2022. Dessa depåfynd tillhör en typ av bronsåldersdepåer som kännetecknas av en hög andel fragment och ofullständiga metallföremål. Denna studie syftar till att dokumentera deras sammansättning i större detalj, med särskilt fokus på inkluderingen av fragment. Då fokus i studien ligger på metallföremålen har de fåtal fynd av andra material som finns i några av depåerna (sten, keramik, organiskt material) ej medtagits i datasamlingen. De fem depåfynden valdes av två huvudsakliga skäl. För det första på grund av deras höga fragmenteringsgrad och för att samtliga diskuterats som "skrotdepåer" inom tidigare forskning. För det andra för att det finns relativt högkvalitativ och detaljerad dokumentation tillgänglig för dessa fynd, antingen i Statens Historiska Museums museikatalog eller i publikationer som behandlat individuella depåer (Oldeberg 1927, 1928, 1929, 1934). Studien bygger på tidigare observationer snarare än på nya primärstudier av källmaterialet. Undantaget är Härnevi-depån, vilken studerats och dokumenterats vid Statens Historiska Museum (SHM) i Stockholm av Anna Sörman i september 2022.

  CESSDAarrow_drop_down
  CESSDA
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   CESSDAarrow_drop_down
   CESSDA
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kim, Gina;

  This dissertation focuses on the formation of multiethnic Pan-Asianism in modern art in Manchuria under the Japanese occupation in the first half of the twentieth century. Responding to the rapidly changing political conditions from the era of the informal empire (1906–⁠1932) to the Manchukuo period (1932–1945), artists of settler and local communities sought to transform artistic practice by bringing their colonial and native identities into the state-endorsed visual productions. Rather than viewing the art of Manchukuo as a dark valley of wartime stagnation or as a confrontation/assimilation between the colonized and the colonizer, my approach is to recover the historical moment when the notion of transnational modernity in art was shaped, contested, and reappropriated not only by state actors but by unstable, multi-dimensional social relations. I pay special attention to the state art exhibitions in Manchukuo as the last piece of Japan’s intra-imperial salon network involving colonial Korea and Taiwan, which exposed and reproduced the subjugation and dynamics of intersectional identities: race, ethnicity, genealogy, gender, and class. Case studies throughout four chapters demonstrate how the field of power in the art scene shifted from “cosmopolitan” Dalian to “ultra-modern” Changchun after the birth of Manchukuo in 1932, and how artists selectively claimed their Asiatic traditional and modern identities amid the political shift. The first chapter examines the development of metropolitan art productions in Dalian shaped by settler communities under powerful railway imperialism and local government by appropriating visual spectacles of Chinese labor and ethnic culture. The second chapter explores the deployment of the state art exhibition in Changchun and the anti-state exhibition in Fengtian, which revealed multifaceted interactions between Japanese and Chinese. The third chapter provides a case study of settler artist Kai Mihachirō (1903–1979) and his research on Manchurian folklore and folk arts in demonstrating how Manchukuo’s local characters were appropriated by Japanese settlers and the state in classifying, collecting, and curating races. In the fourth chapter, I address Manchukuo’s machine aesthetics, featured in the state art exhibitions, as an embodiment of Pan-Asian modernity and Japanese imperialism engendered by advanced technology and science, which became mobilized as wartime rhetoric.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bredal-Tomren, Tom Sverre;

  In several church declarations dating as far back as the 1990s, it is stated that Sámi spirituality provides an important impulse for churches that want to develop ecotheology. In this article, I examine how two well-known Sámi priests, Bierna Leine Bientie and Tore Johnsen, have received this encouragement and what characterizes their ecotheological responses. By studying selected publications from these two, using established methods for the analysis of ecotheological texts, I show that they present an ecotheology that places more emphasis on building ecocentric worldviews than on promoting concrete solutions. This stands in contrast to the dominant theology in the Church of Norway, which places great emphasis on ethics in its statements. I conclude that Sámi theologians, measured against the findings in this analysis, challenge the church of Norway and other western churches to focus more on the connection between humans and other species and on the value of non-human nature in future ecotheological statements.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Norwegian Open Resea...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Norwegian Open Resea...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kumpulainen, Sanna; Peltonen, Jaakko; Sendra Toset, Anna; Late, Elina; +1 Authors

  Interview guide for service developers interviews regarding a research infrastructure for the digital humanities and computational social sciencies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  ZENODO
  Other ORP type . 2023
  License: CC BY
  Data sources: ZENODO
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   ZENODO
   Other ORP type . 2023
   License: CC BY
   Data sources: ZENODO
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Office for National Statistics;

  Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner.The Annual Population Survey (APS) is a major survey series, which aims to provide data that can produce reliable estimates at the local authority level. Key topics covered in the survey include education, employment, health and ethnicity. The APS comprises key variables from the Labour Force Survey (LFS), all its associated LFS boosts and the APS boost. The APS aims to provide enhanced annual data for England, covering a target sample of at least 510 economically active persons for each Unitary Authority (UA)/Local Authority District (LAD) and at least 450 in each Greater London Borough. In combination with local LFS boost samples, the survey provides estimates for a range of indicators down to Local Education Authority (LEA) level across the United Kingdom.For further detailed information about methodology, users should consult the Labour Force Survey User Guide, included with the APS documentation. For variable and value labelling and coding frames that are not included either in the data or in the current APS documentation, users are advised to consult the latest versions of the LFS User Guides, which are available from the ONS Labour Force Survey - User Guidance webpages.Occupation data for 2021 and 2022The ONS has identified an issue with the collection of some occupational data in 2021 and 2022 data files in a number of their surveys. While they estimate any impacts will be small overall, this will affect the accuracy of the breakdowns of some detailed (four-digit Standard Occupational Classification (SOC)) occupations, and data derived from them. None of ONS' headline statistics, other than those directly sourced from occupational data, are affected and you can continue to rely on their accuracy. The affected datasets have now been updated. Further information can be found in the ONS article published on 11 July 2023: Revision of miscoded occupational data in the ONS Labour Force Survey, UK: January 2021 to September 2022APS Well-Being DatasetsFrom 2012-2015, the ONS published separate APS datasets aimed at providing initial estimates of subjective well-being, based on the Integrated Household Survey. In 2015 these were discontinued. A separate set of well-being variables and a corresponding weighting variable have been added to the April-March APS person datasets from A11M12 onwards. Further information on the transition can be found in the Personal well-being in the UK: 2015 to 2016 article on the ONS website.APS disability variablesOver time, there have been some updates to disability variables in the APS. An article explaining the quality assurance investigations on these variables that have been conducted so far is available on the ONS Methodology webpage. End User Licence and Secure Access APS dataUsers should note that there are two versions of each APS dataset. One is available under the standard End User Licence (EUL) agreement, and the other is a Secure Access version. The EUL version includes Government Office Region geography, banded age, 3-digit SOC and industry sector for main, second and last job. The Secure Access version contains more detailed variables relating to: age: single year of age, year and month of birth, age completed full-time education and age obtained highest qualification, age of oldest dependent child and age of youngest dependent child family unit and household: including a number of variables concerning the number of dependent children in the family according to their ages, relationship to head of household and relationship to head of family nationality and country of origin geography: including county, unitary/local authority, place of work, Nomenclature of Territorial Units for Statistics 2 (NUTS2) and NUTS3 regions, and whether lives and works in same local authority district health: including main health problem, and current and past health problems education and apprenticeship: including numbers and subjects of various qualifications and variables concerning apprenticeships industry: including industry, industry class and industry group for main, second and last job, and industry made redundant from occupation: including 4-digit Standard Occupational Classification (SOC) for main, second and last job and job made redundant from system variables: including week number when interview took place and number of households at address The Secure Access data have more restrictive access conditions than those made available under the standard EUL. Prospective users will need to gain ONS Accredited Researcher status, complete an extra application form and demonstrate to the data owners exactly why they need access to the additional variables. Users are strongly advised to first obtain the standard EUL version of the data to see if they are sufficient for their research requirements. Main Topics:Topics covered include: household composition and relationships, housing tenure, nationality, ethnicity and residential history, employment and training (including government schemes), workplace and location, job hunting, educational background and qualifications. Many of the variables included in the survey are the same as those in the LFS. Multi-stage stratified random sample Face-to-face interview Telephone interview

  CESSDAarrow_drop_down
  CESSDA
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   CESSDAarrow_drop_down
   CESSDA
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yamashita, Jeffrey;

  Becoming “Hawaiian”: World War II War Heroes and the Rise of Japanese American Power, 1941-1963 examines the most celebrated Asian American war heroes in US history—the Japanese American WWII GIs—to reveal how those soldiers from Hawai‘i became racialized and legitimated as “Hawaiian” war heroes. I introduce a concept of “Hawaiian” racialization as a process by which various racial and ethnic communities ascribed qualities and characteristics of Hawai‘i, such as exotic, friendly, and feminine, onto the non-native men while the soldiers themselves actively created an heroic “Hawaiian” identity. During WWII from their mobilization to their return home from battle, the soldiers were racialized and celebrated as “Hawaiian” war heroes in the US South, in the Japanese American incarceration camps, in liberal white spaces across the US mainland, in Hawai‘i, and internationally in the European campaign. This resulted in cementing an image of “Hawaiian” war heroes as worthy representatives of the Territory and Japanese America to both US mainland and local audiences. I show that this process supported these men’s stakes as inheritors and as future patriarchal leaders of Hawai‘i, Japanese America, and Asian America in the postwar. The heroic racialization facilitated the passage of Hawai‘i Statehood in 1959 and the successful election of two “Hawaiian” war heroes into Congress in 1963. Using extensive multi-site archival research, my historical analysis relies on racial, gendered, and sexuality theories and frameworks from ethnic studies, settler colonial studies, feminist studies, and Asian American studies. This project illustrates Asian Americans creating a celebratory American identity through their racialization as indigenous. The power of non-natives to become the “new” natives is central to US Empire, which supports foundational claims to land, home, family, and nation. My research historicizes Asian American alignment with US Empire, spotlights a power dynamic between Asian Americans and Pacific Islanders, and reveals how Japanese Americans legitimated themselves as “Hawaiians” through the vehicle of the US war hero.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ eScholarship - Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Source: Mistress and Maid : ELTeC Edition

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Office for National Statistics;

  Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner.Background The Labour Force Survey (LFS) is a unique source of information using international definitions of employment and unemployment and economic inactivity, together with a wide range of related topics such as occupation, training, hours of work and personal characteristics of household members aged 16 years and over. It is used to inform social, economic and employment policy. The LFS was first conducted biennially from 1973-1983. Between 1984 and 1991 the survey was carried out annually and consisted of a quarterly survey conducted throughout the year and a 'boost' survey in the spring quarter (data were then collected seasonally). From 1992 quarterly data were made available, with a quarterly sample size approximately equivalent to that of the previous annual data. The survey then became known as the Quarterly Labour Force Survey (QLFS). From December 1994, data gathering for Northern Ireland moved to a full quarterly cycle to match the rest of the country, so the QLFS then covered the whole of the UK (though some additional annual Northern Ireland LFS datasets are also held at the UK Data Archive). Further information on the background to the QLFS may be found in the documentation. Longitudinal data The LFS retains each sample household for five consecutive quarters, with a fifth of the sample replaced each quarter. The main survey was designed to produce cross-sectional data, but the data on each individual have now been linked together to provide longitudinal information. The longitudinal data comprise two types of linked datasets, created using the weighting method to adjust for non-response bias. The two-quarter datasets link data from two consecutive waves, while the five-quarter datasets link across a whole year (for example January 2010 to March 2011 inclusive) and contain data from all five waves. A full series of longitudinal data has been produced, going back to winter 1992. Linking together records to create a longitudinal dimension can, for example, provide information on gross flows over time between different labour force categories (employed, unemployed and economically inactive). This will provide detail about people who have moved between the categories. Also, longitudinal information is useful in monitoring the effects of government policies and can be used to follow the subsequent activities and circumstances of people affected by specific policy initiatives, and to compare them with other groups in the population. There are however methodological problems which could distort the data resulting from this longitudinal linking. The ONS continues to research these issues and advises that the presentation of results should be carefully considered, and warnings should be included with outputs where necessary. LFS Documentation The documentation available from the Archive to accompany LFS datasets largely consists of the latest version of each user guide volume alongside the appropriate questionnaire for the year concerned. However, volumes are updated periodically by ONS, so users are advised to check the latest documents on the ONS Labour Force Survey - User Guidance pages before commencing analysis. This is especially important for users of older QLFS studies, where information and guidance in the user guide documents may have changed over time.Occupation data for 2021 and 2022 data filesThe ONS has identified an issue with the collection of some occupational data in 2021 and 2022 data files in a number of their surveys. While they estimate any impacts will be small overall, this will affect the accuracy of the breakdowns of some detailed (four-digit Standard Occupational Classification (SOC)) occupations, and data derived from them. Further information can be found in the ONS article published on 11 July 2023: Revision of miscoded occupational data in the ONS Labour Force Survey, UK: January 2021 to September 2022.2022 WeightingThe population totals used for the latest LFS estimates use projected growth rates from Real Time Information (RTI) data for UK, EU and non-EU populations based on 2021 patterns. The total population used for the LFS therefore does not take into account any changes in migration, birth rates, death rates, and so on since June 2021, and hence levels estimates may be under- or over-estimating the true values and should be used with caution. Estimates of rates will, however, be robust. Main Topics:The five-quarter longitudinal datasets include a subset of the most commonly used variables from the Quarterly Labour Force Survey (QLFS), covering the main areas of the survey. See documentation for details Compilation or synthesis of existing material the datasets were created from existing QLFS data. They do not contain all records, but only those of respondents of working age who have responded to the survey in all the periods being linked. The data therefore comprise approximately one third of all QLFS variables. Cases were linked using the QLFS panel design.

  CESSDAarrow_drop_down
  CESSDA
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   CESSDAarrow_drop_down
   CESSDA
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Martins, Ana Beatriz Cunha;

  Este projeto de investigação tem como objetivo apresentar um projeto de investigação para a criaçãode uma rota cultural em Guimarães, intitulada “Aqui Nasceu Cultura”, com o intuito de dinamizar a cidade e incentivar os artistas locais a promoverem os seus trabalhos e talentos.A rota cultural abordará os principais pontos de interesse histórico da cidade, bem como incentivará a interação intercultural e a comunicação entre os diferentes grupos de visitantese a comunidade local. O projeto irá explorar a forma como o turismo cultural pode ser um instrumento intercultural, contribuindo para a preservação do património cultural, o desenvolvimento da economia local e a criação de emprego. Para além disso, o empreendedorismo será abordado como uma forma de promover a cultura e o turismo em Guimarães. A cultura em Guimarães será explorada, destacando o papel de A Oficina na cidade e a importância da Câmara Municipal na promoção da cultura e do turismo. A tese incluirá ainda uma revisão bibliográfica sobre a comunicação intercultural, o turismo cultural e a forma como este pode ser um instrumento de fomento do empreendedorismo, bem como a relação entre a cultura, o turismo e a economia local. Tudo isto, com o objetivode dinamizar a cidade e incentivar a cultura e o turismo local através da análise da comunicação intercultural, do turismo cultural, do empreendedorismo, da cultura em Guimarães e da importância da Câmara Municipal, este projeto pretende evidenciar a relevância da aposta na cultura e no turismo locais para contribuir para o desenvolvimento da cidade. A cidade berço é rica em história e cultura, e a tese defende a importância de explorar este potencial cultural como um negócio. O projeto ajudará a promover a cultura na cidade, e propõe a rota cultural como forma de estimular o envolvimento da comunidade e atrair mais visitantes para a cidade. This project aimsto present a research project to create a cultural route in Guimarães, entitled "Aqui Nasceu Cultura", to energize the city and encourage local artists to promote their works and talents. The cultural route will address key historical points of interest to the city, as well as encouraging intercultural interaction and communication between different visitor groups and the local community. The project will explore how cultural tourism can be an intercultural tool, contributing to the preservation of cultural heritage, thedevelopment of the local economy and job creation. Furthermore, entrepreneurship will beaddressed to foster culture and tourism in Guimarães. Culture in Guimarães will beexplored, highlighting the role of A Oficina in the city and the importance of the City Council in promoting culture and tourism. The thesis will also include a literature review onintercultural communication, cultural tourism and how it can be a tool to encourageentrepreneurship, as well as the relationship between culture, tourism, and the local economy. All this, with the aim of boosting the city and encouraging local culture and tourism. Through the analysis of intercultural communication, cultural tourism, entrepreneurship, culture in Guimarães and the importance of the City Council, this projectaims to highlight the relevance of investing in local culture and tourism to contribute to thedevelopment of the city. The cradle city is rich in history and culture, and the thesis defends the importance of exploring this cultural potential as a business. The project will assist in promoting culture in the city and proposes the cultural route to stimulate community involvement and attract more visitors to the city.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, a