Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
13,275 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2019-2023
 • Open Access
 • Other research products
 • Other ORP type

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Verboom-Jansen, M;

  In opdracht van Iv-Infra b.v. heeft Transect in november 2016 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied onderhoud N493, aan de Groene Kruisweg te Spijkenisse, gemeente Nissewaard. De aanleiding van het onderzoek vormt het onderhoud en de uitbreiding van de wegen waarvoor diverse graafwerkzaamheden gepland staan. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Vanuit het bestemmingsplan Halfweg-Molenwatering 2013 van de gemeente Nissewaard (ZH) bestaat een archeologische onderzoeksplicht voor het plangebied. Deze rapportage geeft invulling aan die onderzoeksplicht. Conclusie Op basis van het bureauonderzoek kan worden gesteld dat het plangebied een hoge verwachting heeft voor de Midden-IJzertijd in de top van het veen. In de omgeving van het plangebied is de top van dit Hollandveen tussen 1,7 en 3,4 m –Mv aangetroffen. Daarnaast zijn vanaf de Midden-IJzertijd Duinkerke I afzettingen gevormd, die een hoge verwachting hebben voor de periode Late-IJzertijd- Romeinse Tijd. Deze zijn in de omgeving van het plangebied rond 1,2 en 1,6 m –Mv aangetroffen. Ter plaatse van geulen uit de Midden-IJzertijd zijn eventuele resten in het veen reeds verdwenen. Of in het plangebied een dergelijke geul aanwezig is, is niet bekend. Tegen het einde van de Romeinse tijd vond opnieuw veenvorming plaats waardoor het plangebied in de Vroege Middeleeuwen onaantrekkelijk voor bewoning was. Vanaf de 12e eeuw zijn afzettingen van Duinkerke III afgezet bovenop het veen. Vanaf ongeveer de Late Middeleeuwen is het gebied ontgonnen. Volgens de kenmerkenkaart van de gemeente kunnen resten vanaf de Late Middeleeuwen vanaf het maaiveld aanwezig zijn. Voor de Nieuwe tijd geldt een lage archeologische verwachting omdat het gebied niet bewoond is geweest aan het begin van de 19e eeuw. In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten en sporen uit IJzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen bekend. Het is niet bekend in hoeverre de bodem verstoord is door vroegere en huidige wegen en de voormalige trambaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2019
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Procházka, Štěpán; Straka, Milan;

  The dataset of handwritten Czech text lines, sourced from two chronicles (municipal chronicles 1931-1944, school chronicles 1913-1933). The dataset comprises 25k lines machine-extracted from scanned pages, and provides manual annotation of text contents for a subset of size 2k.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LINDAT/CLARIAH-CZ re...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LINDAT/CLARIAH-CZ repository
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LINDAT/CLARIAH-CZ re...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LINDAT/CLARIAH-CZ repository
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuijl, E.E.A. van der;

  Hamaland Advies heeft in opdracht van de heer B. Frericks van de Gemeente Oude IJsselstreek, ten behoeve van de vervanging van het riooltracé een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied “Bringenborg” te Gendringen. Het plangebied ligt in het oostelijk deel van het centrum van Gendringen. Het plangebied betreft een lijnelement met een lengte van circa 200 meter. Er wordt een nieuw infiltratieriool met een diameter van 630mm aangelegd op een maaiveldhoogte van 13,00-13,60m+NAP. Het bestaande riool ligt op een maaiveldhoogte van 13.17-14.92m+NAP. Het nieuwe IT-riool heeft een nieuw te plegen bodemverstoring van 0,17m-1,32m. Op basis van het bestemmingsplan en de archeologische beleidskaart van gemeente Oude IJsselstreek, blijkt dat met de geplande bodemingreep mogelijk archeologische waarden kunnen worden verstoord. Het gehele plangebied ligt in het archeologisch waardevolle gebied “Dorpskern 1850” (cat 3.), waardoor sprake is van een archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Er geldt een verplichting voor onderzoek als de ondergrens van 100m² en -30cm-mv voor bodemingrepen wordt overschreden. Daarnaast heeft dhr. M. Kocken voor een soortgelijk werk in Silvolde (het Centrumplan) aangegeven dat eerst een bureauonderzoek dient te worden opgesteld om de te verwachten archeologische waarden in kaart te brengen. Conclusie Het bureauonderzoek toonde aan dat er een lage kans is op archeologische waarden vanaf het Neolithicum tot de Vroege Middeleeuwen en een hoge kans op sporen van bewoning (Huis Bringenborg, cultuurlagen) vanaf de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. Er is een gerede kans op verstoring tot onder het archeologisch waardevol niveau door de aanleg van riolering in de ’60-‘70ger jaren van de vorige eeuw. Selectieadvies Op grond van de vergelijking van de op 25 juni 2015 door gemeente Oude IJsselstreek verstrekte ontwerpen van het bestaande riooltracé en het nieuwe riooltracé kan geconcludeerd worden dat er nieuwe bodemingrepen gaan plaatsvinden buiten het al bestaande riooltracé, die 0,17m-1,32m dieper reiken dan de bestaande aanlegdiepte. Omdat deze diepere bodemingrepen slechts op enkele delen van het tracé plaatsvinden, adviseren wij om geen formele archeologische begeleiding van de geplande graafwerkzaamheden uit te laten voeren. Wel dienen schriftelijk afspraken te worden gemaakt met de amateurarcheologen om de graafwerkzaamheden te volgen t.b.v. het doen van waarnemingen en het verzamelen van losse vondsten. Contactpersoon en veldwerkcoördinator is Nico van Dalfsen, n.vandalfsen@kpnmail.nl.” Indien sporen zoals (deels) intacte graven en andere sporen en/of structuren worden aangetroffen dient dit direct te worden gemeld bij de regionaal archeoloog die vervolgens beoordeelt of KNA-conform documentatie moet plaatsvinden. Eventueel dient hiervoor alsnog een Programma van Eisen te worden opgesteld. Voorbehoud Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (Gemeente Oude IJsselstreek), die vervolgens een selectiebesluit neemt. Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. Beoordeling conceptrapport Het conceptrapport en het selectieadvies zijn voorgelegd aan dhr. B. Frericks van gemeente Oude IJsselstreek en diens adviseur (mw. A. Lugtigheid-Hendriks, Regionaal Archeoloog van Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en op 21 augustus 2015 beoordeeld (ODA Zaaknummer 2015EAA0010). Uit deze beoordeling blijkt dat het plangebied Bringenborg geheel valt in de archeologische categorie 3; Dorpskern 1850. Hierdoor is de kans groot dat binnen het plangebied archeologie aanwezig is. Uit het bureauonderzoek blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied meerdere vindplaatsen bekend zijn die dateren uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De kans dat in het plangebied Bringenborg archeologie uit deze periode wordt aangetroffen, is groot. Mw. Lugtigheid adviseert daarom om een intensieve archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden uit te laten voeren, door een hiervoor bevoegd archeologisch bedrijf. Voorafgaand aan de archeologische begeleiding zal een Programma van Eisen (PvE) voor de archeologische begeleiding opgesteld moeten worden. Dit PvE moet goedgekeurd worden door de regionaal archeoloog, de heer drs. M. Kocken van de ODA. In reactie op de beoordeling van het rapport is op 25 augustus 2015 een aanvullende e-mail reactie ontvangen van de heer B. Frericks van gemeente Oude IJsselstreek. Hierin laat dhr. Frrericks het volgende weten: “Er is vorige week besloten om af te zien van de aanleg van een infiltratieriool in de Bringenborg. Het enige dat nog in de ondergrond wordt uitgevoerd is het vervangen van de riool-huisaansluitingen”. Selectiebesluit (herzien) Naar aanleiding van deze e-mailreactie heeft opnieuw telefonische afstemming plaatsgevonden met mw. A. Lugtigheid. Indien de vervanging van de huisaansluitingen niet tot noemenswaardige nieuwe bodemingrepen leidt, kan afgezien worden van vervolgonderzoek. E.e.a. zal worden beoordeeld door mw. A. Lugtigheid op basis van de geplande ingrepen. Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bijonze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de Gemeente Oude IJsselstreek hiervan per direct in kennis te stellen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vom Stein Zum Altenstein, Karl;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bongers, J.M.G.;

  In verband met de geplande bouw van een stal met bijgebouwen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Knolsdijk 1 te Beerzerveld, gemeente Ommen, provincie Overijssel. Voor realisatie van de plannen is graafwerk nodig voor onder meer de aanleg van kelders en funderingen. Deze ingrepen vormen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische resten. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (protocol 4002) en een veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O; protocol 4003). Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Tijdens het veldonderzoek zijn zeven boringen geplaatst om de opbouw en gaafheid van de bodem te bepalen. Het plangebied aan de Knolsdijk 1 ligt op een zandkop. Omstreeks het einde van de steentijd vernatte de omgeving van de zandkop zo zeer dat zich een veenmoeras ontwikkelde. Van de zandkop zijn geen archeologische waarden bekend. Archeologische vondsten uit de omgeving bestaan vooral uit vuursteen uit het mesolithicum. Tijdens de negentiende eeuw bevond het plangebied zich nog in een veenmoeras. Op een kaart uit 1851-1852 liep een pad door het veenmoeras naar het plangebied. In het plangebied heeft zich een podzolbodem gevormd in het zand. Op basis daarvan lijkt het een geschikte vestigingsplek te zijn geweest voor de mens tijdens de steentijd. De bodem is matig bewaard gebleven, wat betekent dat eventuele archeologische waarden sterk zullen zijn aangetast. Aan het maaiveld zijn twee stukken verbrand vuursteen zonder bewerkingssporen waargenomen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Source: The Visits of Elizabeth : ELTeC Edition

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: de Boer, A.G.; M. Hanemaaijer (KNA senior prospector);

  Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoekuitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Industrieweg 14te Zoeterwoude-Rijndijk. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocol 4002. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied.De beoogde ingreep bestaat uit de uitbreiding van het bestaande industriepand en het plaatsen van een overkappingHet plangebied maakt tussen 4450 BP en 1122 na Chr. deel uit van de monding van de Oude Rijn. Op en in de top van de oeverwallen van de fossiele geulen en kreken kunnen archeologische resten vanaf het Neolithicum voorkomen. De top van de natuurlijke afzettingen is mogelijk verstoord als gevolg van aftichelen voor de baksteenindustrie, in met name de 16e en de 17e eeuw. Op de natuurlijke afzettingen is in de tweede helft van de 20e eeuw een ophogingspakket opgebracht. Op basis van nabij het plangebied uitgevoerde archeologische booronderzoeken is dit pakket tussen ca. 150 en 300 cm dik. De top van de natuurlijke afzettingen zijn hierbij mogelijk ook verstoord geraakt. Het bedrijfspand nabij het plangebied is gerealiseerd in het derde kwart van de 20e eeuw.De voorgenomen ingreep bestaat uit het ingraven van een ringbalk tot ca. -100 cm NAP en het plaatsen van funderingspalen. Deze ingreep is beperkt van aard. Bovendien ligt de de top van de natuurlijke afzettingen bij archeologisch booronderzoek dat nabij het plangebied is uitgevoerd dieper dan -177 cm NAP. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de natuurlijke afzettingen worden verstoord door de open ontgraving. De natuurlijke afzettingen zullen alleen beperkt worden verstoord door de funderingspalen.Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij de graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Zoeterwoude.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2019
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nijdam, L.C.;

  In opdracht van gemeente Montfoort heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Hofland-Oost fase 5 in Montfoort (gemeente Montfoort). In het plangebied zal woningbouw plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een projectprocedure ten behoeve van een wijziging in het bestemmingsplan en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.Archeologische resten worden verwacht op oever- of crevasse-afzettingen en kunnen bestaan uit resten van nederzettingen. Als gevolg van afdekking met klei zijn in het rivierengebied vindplaatsen over het algemeen goed geconserveerd. Vindplaatsen worden over het algemeen gekenmerkt door een archeologische laag met hierin archeologische indicatoren als: spikkels of brokjes houtskool, stukjes bot, aardewerkfragmenten, spikkels en brokjes verbrand leem. Op afzettingen van de Buitenzorgse stroomgordel in het noorden van het plangebied kunnen resten voorkomen vanaf het Neolithicum tot het moment dat deze stroomgordel is afgedekt door jongere komgronden. Op afzettingen van de Stuivenbergse stroomgordel kunnen resten voorkomen vanaf het begin van de Bronstijd tot en met deNieuwe Tijd. Op historische kaarten komt vanaf begin 19e eeuw geen bebouwing binnen het plangebied voor, derhalve wordt de aanwezigheid van resten uit de tweede helft van de Nieuwe Tijd uitgesloten.Er zijn 94 boringen met een diepte tussen de 150-400 cm -mv geplaatst in een 20 x 25 grid met een 7 cm edelmanboor en een 3 cm guts. In het plangebied zijn vijf locaties aangetroffen waar op basis van de bodemopbouw en archeologische indicatoren archeologische vindplaatsen benoemd zijn. Naast het laatmiddeleeuwse aardewerkfragment in boring 79 zijn geen dateerbare vondsten gedaan.ADC ArcheoProjecten adviseert om binnen de gekarteerde vindplaatsen geen bodemverstorende activiteiten uit te voeren. Indien wel bodemverstorende activiteiten binnen de gekarteerde gebieden voorzien zijn, dan wordt aanbevolen een vervolgonderzoek uit te voeren door middel van proefsleuven (IVO-P), teneinde gaafheid, omvang, datering en conservering van archeologische resten te onderzoeken.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2020
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nahli, Ouafae; Zarghili, Arsalane; Khalfi, Mustapha;

  Dossier letter Hamza contains: TXT file: part of plain text corresponding of the section of the letter Hamza XML files without translation: conversion of text into XML resulting from information extraction and tagging of lemma, part of speech, lexical information, derivational information, and meanings. XML files with translation: enriched with translations of lemmas and corresponding senses using the bilingual dictionary ''An Advanced Learner's Arabic-English Dictionary", by H. Anthony Salmoné and published in 1889. This section contains: 25 chapters, 272 roots and 1499 lexical entries

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ILC-CNR for CLARIN-I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  ILC-CNR for CLARIN-IT repository
  Other ORP type . 2019
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ILC-CNR for CLARIN-I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   ILC-CNR for CLARIN-IT repository
   Other ORP type . 2019
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
13,275 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Verboom-Jansen, M;

  In opdracht van Iv-Infra b.v. heeft Transect in november 2016 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied onderhoud N493, aan de Groene Kruisweg te Spijkenisse, gemeente Nissewaard. De aanleiding van het onderzoek vormt het onderhoud en de uitbreiding van de wegen waarvoor diverse graafwerkzaamheden gepland staan. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Vanuit het bestemmingsplan Halfweg-Molenwatering 2013 van de gemeente Nissewaard (ZH) bestaat een archeologische onderzoeksplicht voor het plangebied. Deze rapportage geeft invulling aan die onderzoeksplicht. Conclusie Op basis van het bureauonderzoek kan worden gesteld dat het plangebied een hoge verwachting heeft voor de Midden-IJzertijd in de top van het veen. In de omgeving van het plangebied is de top van dit Hollandveen tussen 1,7 en 3,4 m –Mv aangetroffen. Daarnaast zijn vanaf de Midden-IJzertijd Duinkerke I afzettingen gevormd, die een hoge verwachting hebben voor de periode Late-IJzertijd- Romeinse Tijd. Deze zijn in de omgeving van het plangebied rond 1,2 en 1,6 m –Mv aangetroffen. Ter plaatse van geulen uit de Midden-IJzertijd zijn eventuele resten in het veen reeds verdwenen. Of in het plangebied een dergelijke geul aanwezig is, is niet bekend. Tegen het einde van de Romeinse tijd vond opnieuw veenvorming plaats waardoor het plangebied in de Vroege Middeleeuwen onaantrekkelijk voor bewoning was. Vanaf de 12e eeuw zijn afzettingen van Duinkerke III afgezet bovenop het veen. Vanaf ongeveer de Late Middeleeuwen is het gebied ontgonnen. Volgens de kenmerkenkaart van de gemeente kunnen resten vanaf de Late Middeleeuwen vanaf het maaiveld aanwezig zijn. Voor de Nieuwe tijd geldt een lage archeologische verwachting omdat het gebied niet bewoond is geweest aan het begin van de 19e eeuw. In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten en sporen uit IJzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen bekend. Het is niet bekend in hoeverre de bodem verstoord is door vroegere en huidige wegen en de voormalige trambaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2019
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2019
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Procházka, Štěpán; Straka, Milan;

  The dataset of handwritten Czech text lines, sourced from two chronicles (municipal chronicles 1931-1944, school chronicles 1913-1933). The dataset comprises 25k lines machine-extracted from scanned pages, and provides manual annotation of text contents for a subset of size 2k.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LINDAT/CLARIAH-CZ re...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LINDAT/CLARIAH-CZ repository
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LINDAT/CLARIAH-CZ re...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LINDAT/CLARIAH-CZ repository
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuijl, E.E.A. van der;

  Hamaland Advies heeft in opdracht van de heer B. Frericks van de Gemeente Oude IJsselstreek, ten behoeve van de vervanging van het riooltracé een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied “Bringenborg” te Gendringen. Het plangebied ligt in het oostelijk deel van het centrum van Gendringen. Het plangebied betreft een lijnelement met een lengte van circa 200 meter. Er wordt een nieuw infiltratieriool met een diameter van 630mm aangelegd op een maaiveldhoogte van 13,00-13,60m+NAP. Het bestaande riool ligt op een maaiveldhoogte van 13.17-14.92m+NAP. Het nieuwe IT-riool heeft een nieuw te plegen bodemverstoring van 0,17m-1,32m. Op basis van het bestemmingsplan en de archeologische beleidskaart van gemeente Oude IJsselstreek, blijkt dat met de geplande bodemingreep mogelijk archeologische waarden kunnen worden verstoord. Het gehele plangebied ligt in het archeologisch waardevolle gebied “Dorpskern 1850” (cat 3.), waardoor sprake is van een archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Er geldt een verplichting voor onderzoek als de ondergrens van 100m² en -30cm-mv voor bodemingrepen wordt overschreden. Daarnaast heeft dhr. M. Kocken voor een soortgelijk werk in Silvolde (het Centrumplan) aangegeven dat eerst een bureauonderzoek dient te worden opgesteld om de te verwachten archeologische waarden in kaart te brengen. Conclusie Het bureauonderzoek toonde aan dat er een lage kans is op archeologische waarden vanaf het Neolithicum tot de Vroege Middeleeuwen en een hoge kans op sporen van bewoning (Huis Bringenborg, cultuurlagen) vanaf de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. Er is een gerede kans op verstoring tot onder het archeologisch waardevol niveau door de aanleg van riolering in de ’60-‘70ger jaren van de vorige eeuw. Selectieadvies Op grond van de vergelijking van de op 25 juni 2015 door gemeente Oude IJsselstreek verstrekte ontwerpen van het bestaande riooltracé en het nieuwe riooltracé kan geconcludeerd worden dat er nieuwe bodemingrepen gaan plaatsvinden buiten het al bestaande riooltracé, die 0,17m-1,32m dieper reiken dan de bestaande aanlegdiepte. Omdat deze diepere bodemingrepen slechts op enkele delen van het tracé plaatsvinden, adviseren wij om geen formele archeologische begeleiding van de geplande graafwerkzaamheden uit te laten voeren. Wel dienen schriftelijk afspraken te worden gemaakt met de amateurarcheologen om de graafwerkzaamheden te volgen t.b.v. het doen van waarnemingen en het verzamelen van losse vondsten. Contactpersoon en veldwerkcoördinator is Nico van Dalfsen, n.vandalfsen@kpnmail.nl.” Indien sporen zoals (deels) intacte graven en andere sporen en/of structuren worden aangetroffen dient dit direct te worden gemeld bij de regionaal archeoloog die vervolgens beoordeelt of KNA-conform documentatie moet plaatsvinden. Eventueel dient hiervoor alsnog een Programma van Eisen te worden opgesteld. Voorbehoud Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (Gemeente Oude IJsselstreek), die vervolgens een selectiebesluit neemt. Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. Beoordeling conceptrapport Het conceptrapport en het selectieadvies zijn voorgelegd aan dhr. B. Frericks van gemeente Oude IJsselstreek en diens adviseur (mw. A. Lugtigheid-Hendriks, Regionaal Archeoloog van Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en op 21 augustus 2015 beoordeeld (ODA Zaaknummer 2015EAA0010). Uit deze beoordeling blijkt dat het plangebied Bringenborg geheel valt in de archeologische categorie 3; Dorpskern 1850. Hierdoor is de kans groot dat binnen het plangebied archeologie aanwezig is. Uit het bureauonderzoek blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied meerdere vindplaatsen bekend zijn die dateren uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De kans dat in het plangebied Bringenborg archeologie uit deze periode wordt aangetroffen, is groot. Mw. Lugtigheid adviseert daarom om een intensieve archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden uit te laten voeren, door een hiervoor bevoegd archeologisch bedrijf. Voorafgaand aan de archeologische begeleiding zal een Programma van Eisen (PvE) voor de archeologische begeleiding opgesteld moeten worden. Dit PvE moet goedgekeurd worden door de regionaal archeoloog, de heer drs. M. Kocken van de ODA. In reactie op de beoordeling van het rapport is op 25 augustus 2015 een aanvullende e-mail reactie ontvangen van de heer B. Frericks van gemeente Oude IJsselstreek. Hierin laat dhr. Frrericks het volgende weten: “Er is vorige week besloten om af te zien van de aanleg van een infiltratieriool in de Bringenborg. Het enige dat nog in de ondergrond wordt uitgevoerd is het vervangen van de riool-huisaansluitingen”. Selectiebesluit (herzien) Naar aanleiding van deze e-mailreactie heeft opnieuw telefonische afstemming plaatsgevonden met mw. A. Lugtigheid. Indien de vervanging van de huisaansluitingen niet tot noemenswaardige nieuwe bodemingrepen leidt, kan afgezien worden van vervolgonderzoek. E.e.a. zal worden beoordeeld door mw. A. Lugtigheid op basis van de geplande ingrepen. Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: ‘Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bijonze minister’. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de Gemeente Oude IJsselstreek hiervan per direct in kennis te stellen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vom Stein Zum Altenstein, Karl;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bongers, J.M.G.;

  In verband met de geplande bouw van een stal met bijgebouwen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Knolsdijk 1 te Beerzerveld, gemeente Ommen, provincie Overijssel. Voor realisatie van de plannen is graafwerk nodig voor onder meer de aanleg van kelders en funderingen. Deze ingrepen vormen een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische resten. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (protocol 4002) en een veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O; protocol 4003). Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Tijdens het veldonderzoek zijn zeven boringen geplaatst om de opbouw en gaafheid van de bodem te bepalen. Het plangebied aan de Knolsdijk 1 ligt op een zandkop. Omstreeks het einde van de steentijd vernatte de omgeving van de zandkop zo zeer dat zich een veenmoeras ontwikkelde. Van de zandkop zijn geen archeologische waarden bekend. Archeologische vondsten uit de omgeving bestaan vooral uit vuursteen uit het mesolithicum. Tijdens de negentiende eeuw bevond het plangebied zich nog in een veenmoeras. Op een kaart uit 1851-1852 liep een pad door het veenmoeras naar het plangebied. In het plangebied heeft zich een podzolbodem gevormd in het zand. Op basis daarvan lijkt het een geschikte vestigingsplek te zijn geweest voor de mens tijdens de steentijd. De bodem is matig bewaard gebleven, wat betekent dat eventuele archeologische waarden sterk zullen zijn aangetast. Aan het maaiveld zijn twee stukken verbrand vuursteen zonder bewerkingssporen waargenomen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2021
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2021
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Source: The Visits of Elizabeth : ELTeC Edition

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  TextGrid
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ TextGridarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   TextGrid
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/