Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
469 research outcomes, page 2 of 47
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Pismak, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Rusínský jazyk a jeho dialekty" se skládá ze tří kapitol, které obsahují klíčové informace o historii Podkarpatské Rusi, o obyvatelstvu daného regionu a o vývoji rusínského jazyka. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci karpatských dialektů, jejich...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Satrapová, Barbora;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Legislativní úprava režimu sbírek muzejní povahy jako součásti kulturních památek naší republiky, úpravu nakládání s nimi z hlediska soukromoprávních předpisů a modifikace této úpravy speciálními správními předpisy, tedy střet práva soukromého s veřejným, střet zájmu na...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Zitta, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Série osmi obrazů s groteskním motivem inspirovaná tvorbou českých groteskních autorů 60. a 70. let Obhájeno Collection of eight paintings inspired by art of Czech grotesque authors from sixties and seventies of twentieth century.

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Apolín, Miloslav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své práci jsem se zabýval vlivem stoleté války na formování moderních států. V úvodu práce jsem zmínil několik autorů, jako například Maxe Webera nebo Charlese Tillyho, kteří vymezují základní definiční znaky moderních států, poté jsem se snažil dokázat, že během sto...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Vallová, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce pojednává o různých teoriích kolektivní paměti na poli filozofie, sociologie, historie a antropologie. Tyto teorie jsou konfrontovány s kolektivní pamětí na osobnost Eduarda Čecha. Práce je obohacena o vlastní rozhovory s pamětníky a o vlastní překlad je...

 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Gallovič, Ľubomír;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním aplikácie pre automatickú extrakciu kľúčových výrazov z odborných textov v českom jazyku. Sú implementované viaceré algoritmy výberu kandidátov a rôzne štatistické a linguistické metódy výpočtu skóre týchto kand...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Kohoutová, Andrea;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V rámci této práce budou lokalizovány kostely zaniklé za josefinských reforem na území bývalého okresu Domažlice. Tyto kostely budou stručně popsány, bude provedena základní terénní dokumentace. V rámci práce budou využity ikonografické, kartografické i archivní prameny...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Ratajová, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Obsahem bakalářské práce je historie a vývoj ozařovacích technik od prvopočátku, tedy od objevení rentgenového záření až po současné moderní ozařovací techniky. Zahrnuje modulaci svazku záření. Charakterizuje jednotlivé ozařovací techniky, teleradioterapii i brachyradio...

 • other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Havlíček, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Má práce se věnuje česko-německým vztahům na Karlovarsku. Je rozčleněna do čtyř kapitol, na úvod, historický kontext, historie českoněmeckých vztahů v Karlových Varech a závěr. V jednotlivých kapitolách se věnuji otázce česko-německých vztahů obecně, poté na příkladě Ka...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Grössl, Miloš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je zde zahrnutý základní rozbor obnovitelných zdrojů energie, technické podmínky, legislativa a v poslední částí vývoj a náhled do budoucnosti obnovitelných zdrojů ...

469 research outcomes, page 2 of 47