Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
18 Research products, page 1 of 2

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Other ORP type
 • Finnish
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Grünewald, Stefan; Friedrich, Annemarie; Kuhn, Jonas;
  Publisher: Zenodo

  Pre-trained models to parse Finnish text using the STEPS dependency parser (https://github.com/boschresearch/steps-parser).

 • Finnish
  Authors: 
  Wessman, Anna;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineistossa selvitetään, millaisia toiminnallisuuksia tulevat käyttäjät toivovat arkeologisten löytöjen Löytösampo-tietokantaan. Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT) on monitieteinen hanke, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Aineisto sisältää sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. Yhteensä haastateltiin 50 henkilöä. Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa ennen haastatteluja kerätty kyselyaineisto FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018. Aineistot sisältävät osittain samoja vastaajia, mutta vastaajat eivät ole yhdistettävissä. Haastatteluissa keskustellaan tietokannan kehittämiseen liittyvistä teemoista sekä metallinetsinharrastuksesta ja kansalaistieteestä (citizen science) yleisemmin. Lapissa toteutetuissa haastatteluissa keskustellaan lisäksi kullankaivuusta sekä saamelaisten kulttuuriasemasta arkeologiaan liittyen. Haastatteluissa näytetään kaksi havainnekuvaa siitä, miltä tietokanta tulee näyttämään. Keskustelunaiheita ovat esimerkiksi järjestelmän helppokäyttöisyys, erilaisten karttojen hyödyntäminen, prosessi esineiden kirjaamisesta järjestelmään, kielivalinnat, hakutoiminto, käyttäjien tunnistaminen ja rekisteröityminen sekä keskustelualustan vaatimukset. Haastatteluissa selvitetään myös, miten tutkittavien mielestä esineiden validointi tulisi toteuttaa ja kuka validoinnin saa suorittaa. Taustatietoina aineistossa on kerätty haastattelupäivä sekä haastateltavan sukupuoli ja toimiala. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. The dataset consists of interviews on user needs regarding the FindSampo database, which aims to foster collecting, sharing, publishing, and studying archaeological finds discovered by the public. FindSampo is being developed in the Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) project, which aims to develop innovative solutions to respond to metal detecting and other non-professional encounters with archaeological material, applying semantic computing to "citizen science". The project is funded by the Academy of Finland. The dataset includes both individual and group interviews. 50 persons were interviewed in total. Related survey data collected for the project before the interviews are also archived at FSD (dataset FSD3487 Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Survey on User Needs 2018). The two datasets include some of the same respondents, but they cannot be connected between the datasets. The interviewees discussed themes related to the development of the FindSampo database as well as metal detecting and "citizen science" more generally. Additionally, interviews conducted in Lapland include discussion on gold digging and the cultural status of the Sámi people. During the interviews, the participants were also shown two pictures of what the user interface of FindSampo would look like. Themes discussed during the interviews include, for instance, ease of use, utilising different kinds of maps, changing the language of the user interface, the search function, and the discussion forum. The interviewees' views on the validation of archaeological finds discovered by the public were also surveyed during the interviews. Background information included the date of the interview and the gender and employment sector of the interviewee. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace Yhteenveto, lyhennelmä tai tiivistelmäSummary Face-to-face interviewInterview.FaceToFace Face-to-face focus groupFocusGroup.FaceToFace SummarySummary

 • Finnish
  Authors: 
  Tuuri, Kai; Koskela, Oskari; Tissari, Heli; Vahlo, Jukka;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto koostuu 177 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa kerrotaan pelaamiseen ja pelimusiikkiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Aineisto on kerätty osana Game Music Everyday Memories (GAMEM) -tutkimushanketta, jota on rahoittanut Koneen säätiö. Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan muun muassa, millaista pelimusiikkia kuuntelee ja mikä siitä tekee merkityksellistä. Lisäksi kirjoituskutsussa kartoitettiin sitä, millä tavoin pelaaminen on mukana pelimusiikkiin liittyvissä muistoissa ja kokemuksissa. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös, liittyykö muistoon joitakin tapahtumia tai muita ihmisiä. Keskeisiä teemoja kirjoituksissa olivat erilaiset pelit ja niiden sisällöt sekä musiikin aiheuttamat kokemukset ja tunteet. Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikä, pelaamisen aktiivisuus sekä pelaamiseen ja pelimusiikkiin päivittäin käytettävä aika. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata. The dataset consists of 177 texts written on memories and experiences related to games and game music. The data were collected as part of the Game Music Everyday Memories (GAMEM) project, funded by Kone Foundation. The writing guidelines instructed the writers to discuss important and meaningful memories related to game music. The participants were asked to write about, among other topics, the reasons why a specific game music memory was meaningful to them, what kinds of emotions and thoughts were connected to the memory, how playing the game was part of the memory, and what kind of relationship they have to the game. Main themes in the texts included different games and their contents and the experiences and emotions brought about by game music. Background information included the writer's gender, age, gaming activity and the time spent daily on games and game music. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

 • Other research product . Other ORP type . 2020

  DDI description: Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues DDI-kuvailu: Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot Hacia una mayor apertura cultural? Un analisis de la cobertura de articulos sobre musica en la prensa de referencia de cinco paises europeos (1960-2010) Stability and change in the style and standards of European newspapers' arts reviews, 1960-2010 The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010 Cultural globalization on the printed page: Stability and change in the proportion of foreign cultural products in European quality newspapers, 1960-2010 The grand opening? The transformation of the content of culture sections in European newspapers, 1960-2010 Enter Culture, Exit Arts? The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960-2010 Into the great wide open? A comparative study of the contents of newspaper culture sections in the UK and Finland, 1970-2010 Between legitimization and popularization: The rise and reception of U.S. cultural products in culture sections of quality European newspapers, 1960-2010

  Finnish
  Authors: 
  Purhonen, Semi; Heikkilä, Riie; Lauronen, Tina;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto sisältää tietoa viiden eurooppalaisen sanomalehden kulttuuriuutisista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta ja Le Monde Ranskasta. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Aineisto täydentää hankkeessa kerättyä toista aineistoa FSD3385 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit. Aineisto sisältää tiedot lehden päivämäärästä, numeron kokonaissivumäärän, kulttuurisivujen määrän, kulttuurisivujen alkamissivunumeron, lehden liitelehtien tai lisäosien sivumäärät ja kulttuurisivujen määrät em. liitteissä. Lisäksi on tieto, missä osassa kulttuuriuutiset alkavat lehtinumerossa. Lehti jaettiin neljään osaan sivunumeroiden perusteella. This study consists of data on the culture sections of the following leading daily newspapers: Helsingin Sanomat (Finland), Dagens Nyheter (Sweden), The Guardian (Great Britain), Le Monde (France) and ABC (1960-1975)/El país (1976-2010) (Spain). The articles were published between the years 1960 and 2010. The data were collected as part of the Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) project, which examined cross-national differences in cultural distinctions and their temporal changes in six different European countries. The project received funding from the Kone Foundation (2013-2016), University of Helsinki (2013-2015) and Academy of Finland (2013-2018, project numbers 291619 and 309181). This dataset contains aggregate data that complements the dataset FSD3385 Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles. The data contain information on the publication date of the newspaper issue, total number of pages in the issue, the number of pages of the culture section, page number of the first culture page, number of pages in supplement(s), and number of culture pages in supplement(s). Additionally, the number of pages in the core newspapers was divided into quarters and information was collected on which of the four quarters the cultural news appeared in. Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified Probability: StratifiedProbability.Stratified SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

 • Finnish
  Authors: 
  Heikkinen, Saara;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto koostuu Kostamus-projektissa työskennelleiden henkilöiden jälkeläisten haastatteluista. Kaksi haastatelluista on työskennellyt Kostamuksessa myös itse. Haastatteluissa haastateltavat muistelevat elämäänsä vuosina 1977-1985 Kostamuksessa toteutetun rakennushankkeen aikana, jolloin useat suomalaistyöntekijät kävivät töissä Kostamuksessa Neuvostoliitossa. Suurin osa haastateltavista oli hankkeen aikaan itse lapsi tai nuori. Teemahaastatteluissa haastateltavilta kysytään muun muassa projektin aikaisista lapsuusmuistoista, omasta suhteestaan Kostamukseen sekä Kostamukseen suuntautuneista vierailuista. Lisäksi kysytään esimerkiksi siitä, miten Suomen ja Neuvostoliiton välinen suhde näkyi perheen arjessa ja oliko Kostamus-projektin ajalla merkitystä haastateltavan elämään laajemmin. Haastateltavilta kysytään myös muistoja vuoden 1980 isosta linja-auto-onnettomuudesta, sekä sitä, koskettiko onnettomuus läheisesti oman perheen elämää. Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, syntymävuosi sekä tieto siitä, keitä perheenjäseniä työskenteli Kostamuksessa. The data consist of interviews with descendants of Finnish workers in Kostamus. Two of the interviewees had worked in Kostamus themselves. In the interviews, the interviewees recalled their life between the years 1977 and 1985 during the construction project in Kostamus in the Soviet Union, when many Finnish workers were employed there. The majority of the interviewees were either children or young people during the construction project. In the theme interviews, the interviewees were asked, for example, about their childhood memories during the project, their own relationship with Kostamus and the visits they had made to Kostamus. Additionally, interview questions focused on, for example, how the relationship between Finland and the Soviet Union had been visible in the interviewee's family life and whether the time period of the Kostamus project had had a larger meaning in their life. The interviewees were also asked about the 1980 Kostamus bus crash, which left many dead and injured, and whether the crash had closely touched their own family life. Background information included, among others, the interviewee's gender, year of birth and information on which family members had worked in Kostamus. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

 • Other research product . Other ORP type . 2020

  DDI description: Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles DDI-kuvailu: Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit Hacia una mayor apertura cultural? Un analisis de la cobertura de articulos sobre musica en la prensa de referencia de cinco paises europeos (1960-2010) Stability and change in the style and standards of European newspapers' arts reviews, 1960-2010 The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010 Cultural globalization on the printed page: Stability and change in the proportion of foreign cultural products in European quality newspapers, 1960-2010 The grand opening? The transformation of the content of culture sections in European newspapers, 1960-2010 Enter Culture, Exit Arts? The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960-2010 Into the great wide open? A comparative study of the contents of newspaper culture sections in the UK and Finland, 1970-2010 Between legitimization and popularization: The rise and reception of U.S. cultural products in culture sections of quality European newspapers, 1960-2010

  Finnish
  Authors: 
  Purhonen, Semi; Heikkilä, Riie; Lauronen, Tina;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineistoon on koottu tietoja kuuden eurooppalaisen laatusanomalehden kulttuuriuutisten artikkeleista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta, Le Monde Ranskasta ja Milliyet Turkista. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Lehdistä on luotu myös toinen aineisto FSD3386 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot, joka sisältää lehtikohtaisia tietoja. Tarkat tiedot aineiston sisältämistä muuttujista ja niiden muodostamisesta löydät liitteestä bgF3386_eng.pdf. Aineistossa on tiedot, missä lehdessä artikkeli on julkaistu, ilmestymispäivämäärä, lehden ja kulttuuriosien sivujen määrä ja artikkelin alkamissivunumero. Edelleen tietoihin on koottu artikkelin ominaisuuksia kuten artikkelin tyyppi, sijainti sivulla ja sisältääkö se kuvia. Artikkeleista on kerätty myös ensimmäisten ja toisten kappaleiden pituuksia sekä kuvien sisältötietoja. Artikkelin kirjoittajasta on kerätty mm. sukupuolitieto ja onko hänen nimeä mainittu tekstissä. Seuraavaksi on kerätty tietoa, mitä kulttuurin aluetta tai taidemuotoa juttu käsittelee, lisäksi on eritelty tarkempia alakategorioita tanssista, kirjallisuudesta ja musiikista. Jos artikkelissa käsitellään artistia, hänestä on koottu tiedot kansallisuudesta sekä tapahtuman ja artistin aikaulottuvuudesta (menneisyys-tulevaisuus). Lisäksi aineistossa on kerätty tiedot, sisältääkö artikkeli tiettyjä kielellisiä ja kerronnallisia ominaisuuksia, kuten onko teksti kirjoitettu minä-muodossa ja sisältääkö se aatteisiin liittyviä ismejä tai esitetyn taiteen laadun arvottamista. This study consists of data on articles in the culture sections of the following leading daily newspapers: Helsingin Sanomat (Finland), Dagens Nyheter (Sweden), The Guardian (Great Britain), Le Monde (France), ABC (1960-1975)/El país (1976-2010) (Spain) and Milliyet (Turkey). The articles were published between the years 1960 and 2010. The data were collected as part of the Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) project, which examined cross-national differences in cultural distinctions and their temporal changes in six different European countries. The project received funding from the Kone Foundation (2013-2016), University of Helsinki (2013-2015) and Academy of Finland (2013-2018, project numbers 291619 and 309181). In addition to this study, dataset FSD3386 Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues contains aggregate data where individual newspaper issues were studied. Extensive information on the variables and data collection can be found in the background information file bgF3385_eng.pdf. The data include information on what newspaper the article was published in, publication date, total number of pages in the newspaper issue and its culture section and the page number of the article. Information on other features of the articles, such as the type of the article, its location on the newspaper page and the size and contents of pictures in the article, is also included in the data. Additionally, the data include the name and gender (based on the name) of the writer of the article as well as whether the article included a picture of the writer. Next, the data contain information on the cultural area of the article, divided into the subgenres of dance, literature and music. If the article concerned a specific artist, information on the country of origin of the artist as well as the time horizon (historical/classic - future) of the event/artist/performer was collected. Finally, information on the narrative features of the articles was collected, for example, whether the article was written in first person, included explicit judgements on the piece of art treated in the article, and included explicit references to money or other economic indicators, politics or generations. Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified Probability: StratifiedProbability.Stratified SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

 • Finnish
  Authors: 
  Ruotsalainen, Esa;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto koostuu neljästä sisällönkoodauksella tuotetusta aineistosta, jotka liittyvät vuosina 1731-1813 toimineeseen Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniaan (ruotsiksi Svenska Ostindiska Companiet (SOIC)). Aineistoista ensimmäinen kuvaa Itä-Intian kauppakomppaniaan liittyviä mainintoja sanomalehdissä (datassa muuttujan tunnus a, aineistoa kutsutaan myös nimellä SOIC lehdistössä), toinen Göteborgin sataman 1755-1756 liikennetietoja (datassa muuttujan tunnus b), kolmas kuvaa tarkemmin SOIC lehdistössä –aineistosta poimittuja Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniaan viittavia kirkollisia kuulutuksia (datassa muuttujan tunnus c) ja neljäs kirkollisia kuulutuksia göteborgilaislehdissä vuosina 1750, 1754 ja 1765 (datassa muuttujan tunnus d). Aineistot ovat kerätty pro gradun teon yhteydessä, jossa selvitettiin kauppaseuran yhteisöentiteetin luonnetta sille myönnettyjen privilegioiden, pamflettikeskustelun ja sanomalehtinäkyvyyden valossa. Tutkija keräsi kolme jälkimmäistä aineistoa ensimmäisenä esitellyn pääaineiston ohella. Ensimmäisessä Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniamainintoja kartoittaneessa aineistossa on kerätty tiedot muun muassa sanomalehdestä, jossa maininta on ilmennyt, lehden julkaisupäivämäärä, tekstiote, tutkijan arviot tekstin tuottajasta ja tekstilajista. Lisäksi tutkija on kerännyt tietoja yhtiömaininnan kirjoitusasusta, kuten omistusmääreistä. Sanomalehtiosumia on yhteensä 958. Toisessa Laivurit Göteborgissa -aineistossa ovat tiedot laivureiden satamaan saapumis- ja lähtöpäivistä, nimistä, mistä laivuri on tullut, mitä tuotteita laivurin lastissa on ollut, mihin laivuri on lähtenyt Göteborgista ja mitä tavaraa laiva vei lähtiessään mukana. Laivurihavaintoja on yhteensä 742. Tutkija keräsi aineiston erityisesti kiinnostuksenaan tutkia brittilaivureiden vierailuja. Kolmannessa aineistossa on tarkemmat tiedot kirkollisista kuulutuksista, jotka esiintyivät SOIC-lehdistössä aineistossa, kuten sanomalehti, lehden päiväys, kuulutuksen teksti (jossa maininta Itä-Intian kauppakomppaniasta), ilmoituksen tyyppi (vihki- tai kuolinilmoitus) ja tutkijan arvio tekstin tuottajasta ja tekstissä olleen henkilön ammattinimike. Havaintoja aineistossa on 95. Tutkija keräsi aineiston tutkiakseen, miten henkilön ammattia tai työnantajaa mainittiin kuulutuksissa. Neljännessä aineistossa on muun muassa seuraavia tietoja göteborgilaislehtien kirkollisista kuulutuksista: seurakunta, päiväys, ilmoituksen tyyppi (vihki- tai kuolinilmoitus), ilmoituksen kohteena olevan henkilön sukupuoli, siviilisääty, ammatti, työnantaja, nimitietoja, ikä, kuolleen kuolinsyy sekä edellä mainittuja tietoja henkilön omaisista. Aineistoon koottiin myös sellaisten ilmoitusten tiedot, joissa ilmoituksen kohteen esim. kuolleen vaimon nimeä ei mainittu. Tiedot kirjattiin tällöin leskestä. Tutkija keräsi aineiston selvittääkseen työnantajaan viittaamisen yleisyyttä. Aineistossa on havaintoja 1174. The data consist of four datasets compiled using content coding. The datasets focus on the Swedish East India Company (Svenska Ostindiska Companiet, SOIC) operating from 1731 to 1813. The first dataset comprises newspaper content that mentions the Swedish East India Company (marked with letter A in the data file) and the second contains traffic information on ships in the port of Gothenburg (marked with letter B in the data file). The third dataset has more detailed information on the church notices selected from the first dataset (marked with letter C in the data file) and the fourth consists of church notices in Gothenburg newspapers in 1750, 1754 and 1765. The data were collected for a Master's thesis studying the characteristics of the SOIC in terms of its privileges, newspaper visibility and pamphlet debate. The researcher collected the datasets B-D to complement the main dataset A. The first dataset containing the mentions of the SOIC in newspapers lists the name of the newspaper, date of publication, excerpt of the text, and the researcher's assessment of the author and text type. The researcher also collected information on how the trading company name was used, e.g. which possessive pronouns were used with it. The data contain 958 excerpts. The second dataset charts the arrival and departure dates of shipmasters, their names, point of departure, goods imported, next destination, and goods exported. There are 752 entries in the data. The researcher collected the dataset to study the visits of British shipmasters in particular. The third dataset contains detailed information on the church notices that were collected from newspapers for the first dataset. This detailed information include the name of the newspaper, date of publication, type of notice (banns of marriage or death notice), job title of the person mentioned in it, and the researcher's assessment of who had written it. There are 95 notices in the dataset. The researcher collected the data to study how occupation and employer was described in the notices. The fourth dataset has the following information on church notices in Gothenburg newspapers: parish, date, type of notice (banns of marriage or death notice), gender of the person mentioned as well as their marital status, job title, employer, name, age, cause of death (for death notices) as well as similar information about the person's relatives. The dataset also contains notices about persons whose names were not stated, e.g. notices about a deceased wife. In such cases, the information is about the surviving relative, e.g. the widower. There are 1,174 observations in the data. The researcher collected the data to examine how frequently the notices referred to employer. The excerpts from newspapers are only available in Swedish. Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

 • Finnish
  Authors: 
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora; Syrjämaa, Taina; Finnish Literature Society (SKS);
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, esimerkiksi kaloja, kaneja, hamstereita, lintuja ja kilpikonnia. Kirjoittajat ovat kertoneet muisteluissaan esimerkiksi lemmikin roolista perheessä, vuorovaikutuksesta eläimen kanssa, ja minkälaisia tavaroita ja ruokia lemmikille on hankittu. Vastaajat ovat myös kertoneet tarinoita tilanteista, joissa lemmikistä on joutunut eroon tai kun lemmikki on täytynyt lopettaa, sekä näihin tilanteisiin liittyvistä tunteista. Monet ovat muistelleet lapsuudenkodin eläimiä ja arvioineet, miten suhtautuminen kotieläimiin on muuttunut vuosikymmenten aikana. Toiset ovat kirjoittaneet lemmikeistä koko oman elämäntarinansa kautta, toiset taas vain yksittäisen mieleen painuneen muiston. Aineisto sisältää 72 kirjoitusta. Osa vastaajista on lähettänyt muistelunsa mukana myös valokuvia lemmikeistään. Keruun järjesti Suomen Akatemian tutkimushanke Eläintentoimijuus yhteiskunnassa: näkökulmia Suomesta 1890 – 2040, Itä-Suomen yliopiston Ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkimusryhmä, kirjailija Reetta Niemelä ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaajien taustatietoja ovat ikä, sukupuoli, ammatti ja asuinpaikka. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata. This dataset contains written responses about Finnish people's experiences with pets in childhood and in the present. Most of the memories concern cats and dogs, but stories about other pets are included as well. The respondents wrote about the role of the pet in the family and interaction with the pet, for instance. They also wrote about having to give up the pet or put it down as well as emotions relating to these situations. Many respondents reminisced pets in childhood homes and how their attitudes towards pets had changed over decades. The dataset comprises 72 responses. Some respondents also attached pictures of their pets. The data collection was organised by the Academy of Finland's research project "Animal Agency in Human Society: Finnish Perspectives, 1890 - 2040", Human-Animal Studies network at the University of Eastern Finland, author Reetta Niemelä, and Finnish Literature Society. Background information includes age, gender, occupation and place of residence. The data were organised into an easy to use html version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email Oma kirjoitus tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitusSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased Self-administered writings and/or diaries: E-mailSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email Self-administered writings and/or diaries: PaperSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Laes, Christian; Sacré, Dirk;
  Countries: United Kingdom, Belgium
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Dahl, Justiina;
  Publisher: KTH, Filosofi och historia
  Country: Sweden

  Kanadan ja Suomen Akrtiksen hallinnon kehittämistä ovat itsenäisyyden ajan hallinneet kaksi samanlaista keskushallinntoa vahvistavaa ongelmanasettelua. QC 20171127 EU016

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
18 Research products, page 1 of 2
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Grünewald, Stefan; Friedrich, Annemarie; Kuhn, Jonas;
  Publisher: Zenodo

  Pre-trained models to parse Finnish text using the STEPS dependency parser (https://github.com/boschresearch/steps-parser).

 • Finnish
  Authors: 
  Wessman, Anna;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineistossa selvitetään, millaisia toiminnallisuuksia tulevat käyttäjät toivovat arkeologisten löytöjen Löytösampo-tietokantaan. Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty avoin tietokanta (SuALT) on monitieteinen hanke, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama. Aineisto sisältää sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. Yhteensä haastateltiin 50 henkilöä. Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa ennen haastatteluja kerätty kyselyaineisto FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018. Aineistot sisältävät osittain samoja vastaajia, mutta vastaajat eivät ole yhdistettävissä. Haastatteluissa keskustellaan tietokannan kehittämiseen liittyvistä teemoista sekä metallinetsinharrastuksesta ja kansalaistieteestä (citizen science) yleisemmin. Lapissa toteutetuissa haastatteluissa keskustellaan lisäksi kullankaivuusta sekä saamelaisten kulttuuriasemasta arkeologiaan liittyen. Haastatteluissa näytetään kaksi havainnekuvaa siitä, miltä tietokanta tulee näyttämään. Keskustelunaiheita ovat esimerkiksi järjestelmän helppokäyttöisyys, erilaisten karttojen hyödyntäminen, prosessi esineiden kirjaamisesta järjestelmään, kielivalinnat, hakutoiminto, käyttäjien tunnistaminen ja rekisteröityminen sekä keskustelualustan vaatimukset. Haastatteluissa selvitetään myös, miten tutkittavien mielestä esineiden validointi tulisi toteuttaa ja kuka validoinnin saa suorittaa. Taustatietoina aineistossa on kerätty haastattelupäivä sekä haastateltavan sukupuoli ja toimiala. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. The dataset consists of interviews on user needs regarding the FindSampo database, which aims to foster collecting, sharing, publishing, and studying archaeological finds discovered by the public. FindSampo is being developed in the Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT) project, which aims to develop innovative solutions to respond to metal detecting and other non-professional encounters with archaeological material, applying semantic computing to "citizen science". The project is funded by the Academy of Finland. The dataset includes both individual and group interviews. 50 persons were interviewed in total. Related survey data collected for the project before the interviews are also archived at FSD (dataset FSD3487 Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database: Survey on User Needs 2018). The two datasets include some of the same respondents, but they cannot be connected between the datasets. The interviewees discussed themes related to the development of the FindSampo database as well as metal detecting and "citizen science" more generally. Additionally, interviews conducted in Lapland include discussion on gold digging and the cultural status of the Sámi people. During the interviews, the participants were also shown two pictures of what the user interface of FindSampo would look like. Themes discussed during the interviews include, for instance, ease of use, utilising different kinds of maps, changing the language of the user interface, the search function, and the discussion forum. The interviewees' views on the validation of archaeological finds discovered by the public were also surveyed during the interviews. Background information included the date of the interview and the gender and employment sector of the interviewee. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace Kohderyhmäkeskustelu: kasvokkainen keskusteluFocusGroup.FaceToFace Yhteenveto, lyhennelmä tai tiivistelmäSummary Face-to-face interviewInterview.FaceToFace Face-to-face focus groupFocusGroup.FaceToFace SummarySummary

 • Finnish
  Authors: 
  Tuuri, Kai; Koskela, Oskari; Tissari, Heli; Vahlo, Jukka;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto koostuu 177 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa kerrotaan pelaamiseen ja pelimusiikkiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Aineisto on kerätty osana Game Music Everyday Memories (GAMEM) -tutkimushanketta, jota on rahoittanut Koneen säätiö. Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan muun muassa, millaista pelimusiikkia kuuntelee ja mikä siitä tekee merkityksellistä. Lisäksi kirjoituskutsussa kartoitettiin sitä, millä tavoin pelaaminen on mukana pelimusiikkiin liittyvissä muistoissa ja kokemuksissa. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös, liittyykö muistoon joitakin tapahtumia tai muita ihmisiä. Keskeisiä teemoja kirjoituksissa olivat erilaiset pelit ja niiden sisällöt sekä musiikin aiheuttamat kokemukset ja tunteet. Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikä, pelaamisen aktiivisuus sekä pelaamiseen ja pelimusiikkiin päivittäin käytettävä aika. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata. The dataset consists of 177 texts written on memories and experiences related to games and game music. The data were collected as part of the Game Music Everyday Memories (GAMEM) project, funded by Kone Foundation. The writing guidelines instructed the writers to discuss important and meaningful memories related to game music. The participants were asked to write about, among other topics, the reasons why a specific game music memory was meaningful to them, what kinds of emotions and thoughts were connected to the memory, how playing the game was part of the memory, and what kind of relationship they have to the game. Main themes in the texts included different games and their contents and the experiences and emotions brought about by game music. Background information included the writer's gender, age, gaming activity and the time spent daily on games and game music. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

 • Other research product . Other ORP type . 2020

  DDI description: Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues DDI-kuvailu: Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot Hacia una mayor apertura cultural? Un analisis de la cobertura de articulos sobre musica en la prensa de referencia de cinco paises europeos (1960-2010) Stability and change in the style and standards of European newspapers' arts reviews, 1960-2010 The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010 Cultural globalization on the printed page: Stability and change in the proportion of foreign cultural products in European quality newspapers, 1960-2010 The grand opening? The transformation of the content of culture sections in European newspapers, 1960-2010 Enter Culture, Exit Arts? The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960-2010 Into the great wide open? A comparative study of the contents of newspaper culture sections in the UK and Finland, 1970-2010 Between legitimization and popularization: The rise and reception of U.S. cultural products in culture sections of quality European newspapers, 1960-2010

  Finnish
  Authors: 
  Purhonen, Semi; Heikkilä, Riie; Lauronen, Tina;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto sisältää tietoa viiden eurooppalaisen sanomalehden kulttuuriuutisista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta ja Le Monde Ranskasta. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Aineisto täydentää hankkeessa kerättyä toista aineistoa FSD3385 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit. Aineisto sisältää tiedot lehden päivämäärästä, numeron kokonaissivumäärän, kulttuurisivujen määrän, kulttuurisivujen alkamissivunumeron, lehden liitelehtien tai lisäosien sivumäärät ja kulttuurisivujen määrät em. liitteissä. Lisäksi on tieto, missä osassa kulttuuriuutiset alkavat lehtinumerossa. Lehti jaettiin neljään osaan sivunumeroiden perusteella. This study consists of data on the culture sections of the following leading daily newspapers: Helsingin Sanomat (Finland), Dagens Nyheter (Sweden), The Guardian (Great Britain), Le Monde (France) and ABC (1960-1975)/El país (1976-2010) (Spain). The articles were published between the years 1960 and 2010. The data were collected as part of the Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) project, which examined cross-national differences in cultural distinctions and their temporal changes in six different European countries. The project received funding from the Kone Foundation (2013-2016), University of Helsinki (2013-2015) and Academy of Finland (2013-2018, project numbers 291619 and 309181). This dataset contains aggregate data that complements the dataset FSD3385 Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles. The data contain information on the publication date of the newspaper issue, total number of pages in the issue, the number of pages of the culture section, page number of the first culture page, number of pages in supplement(s), and number of culture pages in supplement(s). Additionally, the number of pages in the core newspapers was divided into quarters and information was collected on which of the four quarters the cultural news appeared in. Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified Probability: StratifiedProbability.Stratified SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

 • Finnish
  Authors: 
  Heikkinen, Saara;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto koostuu Kostamus-projektissa työskennelleiden henkilöiden jälkeläisten haastatteluista. Kaksi haastatelluista on työskennellyt Kostamuksessa myös itse. Haastatteluissa haastateltavat muistelevat elämäänsä vuosina 1977-1985 Kostamuksessa toteutetun rakennushankkeen aikana, jolloin useat suomalaistyöntekijät kävivät töissä Kostamuksessa Neuvostoliitossa. Suurin osa haastateltavista oli hankkeen aikaan itse lapsi tai nuori. Teemahaastatteluissa haastateltavilta kysytään muun muassa projektin aikaisista lapsuusmuistoista, omasta suhteestaan Kostamukseen sekä Kostamukseen suuntautuneista vierailuista. Lisäksi kysytään esimerkiksi siitä, miten Suomen ja Neuvostoliiton välinen suhde näkyi perheen arjessa ja oliko Kostamus-projektin ajalla merkitystä haastateltavan elämään laajemmin. Haastateltavilta kysytään myös muistoja vuoden 1980 isosta linja-auto-onnettomuudesta, sekä sitä, koskettiko onnettomuus läheisesti oman perheen elämää. Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, syntymävuosi sekä tieto siitä, keitä perheenjäseniä työskenteli Kostamuksessa. The data consist of interviews with descendants of Finnish workers in Kostamus. Two of the interviewees had worked in Kostamus themselves. In the interviews, the interviewees recalled their life between the years 1977 and 1985 during the construction project in Kostamus in the Soviet Union, when many Finnish workers were employed there. The majority of the interviewees were either children or young people during the construction project. In the theme interviews, the interviewees were asked, for example, about their childhood memories during the project, their own relationship with Kostamus and the visits they had made to Kostamus. Additionally, interview questions focused on, for example, how the relationship between Finland and the Soviet Union had been visible in the interviewee's family life and whether the time period of the Kostamus project had had a larger meaning in their life. The interviewees were also asked about the 1980 Kostamus bus crash, which left many dead and injured, and whether the crash had closely touched their own family life. Background information included, among others, the interviewee's gender, year of birth and information on which family members had worked in Kostamus. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

 • Other research product . Other ORP type . 2020

  DDI description: Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles DDI-kuvailu: Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Articles Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtiartikkelit Hacia una mayor apertura cultural? Un analisis de la cobertura de articulos sobre musica en la prensa de referencia de cinco paises europeos (1960-2010) Stability and change in the style and standards of European newspapers' arts reviews, 1960-2010 The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010 Cultural globalization on the printed page: Stability and change in the proportion of foreign cultural products in European quality newspapers, 1960-2010 The grand opening? The transformation of the content of culture sections in European newspapers, 1960-2010 Enter Culture, Exit Arts? The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960-2010 Into the great wide open? A comparative study of the contents of newspaper culture sections in the UK and Finland, 1970-2010 Between legitimization and popularization: The rise and reception of U.S. cultural products in culture sections of quality European newspapers, 1960-2010

  Finnish
  Authors: 
  Purhonen, Semi; Heikkilä, Riie; Lauronen, Tina;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineistoon on koottu tietoja kuuden eurooppalaisen laatusanomalehden kulttuuriuutisten artikkeleista vuosilta 1960-2010. Lehdet ovat El País (ennen ABC) Espanjasta, The Guardian Iso-Britanniasta, Dagens Nyheter Ruotsista, Helsingin Sanomat Suomesta, Le Monde Ranskasta ja Milliyet Turkista. Aineistot on kerätty The Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) -hankkeessa, jossa tutkittiin kulttuurisia hierarkioita ja niiden muutoksia kuudessa Euroopan eri valtiossa. Hanke on saanut seuraavia rahoituksia: Koneen Säätiön hankerahoitus (2013-2016), Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat (2013-2015), Suomen Akatemian rahoitus (2013-2018, hankenumerot 291619 ja 309181). Lehdistä on luotu myös toinen aineisto FSD3386 Kulttuurierot, sukupolvet ja muutos eurooppalaisessa sanomalehdistössä 1960-2010: sanomalehtinumerot, joka sisältää lehtikohtaisia tietoja. Tarkat tiedot aineiston sisältämistä muuttujista ja niiden muodostamisesta löydät liitteestä bgF3386_eng.pdf. Aineistossa on tiedot, missä lehdessä artikkeli on julkaistu, ilmestymispäivämäärä, lehden ja kulttuuriosien sivujen määrä ja artikkelin alkamissivunumero. Edelleen tietoihin on koottu artikkelin ominaisuuksia kuten artikkelin tyyppi, sijainti sivulla ja sisältääkö se kuvia. Artikkeleista on kerätty myös ensimmäisten ja toisten kappaleiden pituuksia sekä kuvien sisältötietoja. Artikkelin kirjoittajasta on kerätty mm. sukupuolitieto ja onko hänen nimeä mainittu tekstissä. Seuraavaksi on kerätty tietoa, mitä kulttuurin aluetta tai taidemuotoa juttu käsittelee, lisäksi on eritelty tarkempia alakategorioita tanssista, kirjallisuudesta ja musiikista. Jos artikkelissa käsitellään artistia, hänestä on koottu tiedot kansallisuudesta sekä tapahtuman ja artistin aikaulottuvuudesta (menneisyys-tulevaisuus). Lisäksi aineistossa on kerätty tiedot, sisältääkö artikkeli tiettyjä kielellisiä ja kerronnallisia ominaisuuksia, kuten onko teksti kirjoitettu minä-muodossa ja sisältääkö se aatteisiin liittyviä ismejä tai esitetyn taiteen laadun arvottamista. This study consists of data on articles in the culture sections of the following leading daily newspapers: Helsingin Sanomat (Finland), Dagens Nyheter (Sweden), The Guardian (Great Britain), Le Monde (France), ABC (1960-1975)/El país (1976-2010) (Spain) and Milliyet (Turkey). The articles were published between the years 1960 and 2010. The data were collected as part of the Cultural Distinctions, Generations and Change: A Comparative Study of Five European Countries, 1960-2010 (CUDIGE) project, which examined cross-national differences in cultural distinctions and their temporal changes in six different European countries. The project received funding from the Kone Foundation (2013-2016), University of Helsinki (2013-2015) and Academy of Finland (2013-2018, project numbers 291619 and 309181). In addition to this study, dataset FSD3386 Cultural Distinctions, Generations and Change 1960-2010: Coverage in European Newspaper Issues contains aggregate data where individual newspaper issues were studied. Extensive information on the variables and data collection can be found in the background information file bgF3385_eng.pdf. The data include information on what newspaper the article was published in, publication date, total number of pages in the newspaper issue and its culture section and the page number of the article. Information on other features of the articles, such as the type of the article, its location on the newspaper page and the size and contents of pictures in the article, is also included in the data. Additionally, the data include the name and gender (based on the name) of the writer of the article as well as whether the article included a picture of the writer. Next, the data contain information on the cultural area of the article, divided into the subgenres of dance, literature and music. If the article concerned a specific artist, information on the country of origin of the artist as well as the time horizon (historical/classic - future) of the event/artist/performer was collected. Finally, information on the narrative features of the articles was collected, for example, whether the article was written in first person, included explicit judgements on the piece of art treated in the article, and included explicit references to money or other economic indicators, politics or generations. Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified Probability: StratifiedProbability.Stratified SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

 • Finnish
  Authors: 
  Ruotsalainen, Esa;
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineisto koostuu neljästä sisällönkoodauksella tuotetusta aineistosta, jotka liittyvät vuosina 1731-1813 toimineeseen Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniaan (ruotsiksi Svenska Ostindiska Companiet (SOIC)). Aineistoista ensimmäinen kuvaa Itä-Intian kauppakomppaniaan liittyviä mainintoja sanomalehdissä (datassa muuttujan tunnus a, aineistoa kutsutaan myös nimellä SOIC lehdistössä), toinen Göteborgin sataman 1755-1756 liikennetietoja (datassa muuttujan tunnus b), kolmas kuvaa tarkemmin SOIC lehdistössä –aineistosta poimittuja Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniaan viittavia kirkollisia kuulutuksia (datassa muuttujan tunnus c) ja neljäs kirkollisia kuulutuksia göteborgilaislehdissä vuosina 1750, 1754 ja 1765 (datassa muuttujan tunnus d). Aineistot ovat kerätty pro gradun teon yhteydessä, jossa selvitettiin kauppaseuran yhteisöentiteetin luonnetta sille myönnettyjen privilegioiden, pamflettikeskustelun ja sanomalehtinäkyvyyden valossa. Tutkija keräsi kolme jälkimmäistä aineistoa ensimmäisenä esitellyn pääaineiston ohella. Ensimmäisessä Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniamainintoja kartoittaneessa aineistossa on kerätty tiedot muun muassa sanomalehdestä, jossa maininta on ilmennyt, lehden julkaisupäivämäärä, tekstiote, tutkijan arviot tekstin tuottajasta ja tekstilajista. Lisäksi tutkija on kerännyt tietoja yhtiömaininnan kirjoitusasusta, kuten omistusmääreistä. Sanomalehtiosumia on yhteensä 958. Toisessa Laivurit Göteborgissa -aineistossa ovat tiedot laivureiden satamaan saapumis- ja lähtöpäivistä, nimistä, mistä laivuri on tullut, mitä tuotteita laivurin lastissa on ollut, mihin laivuri on lähtenyt Göteborgista ja mitä tavaraa laiva vei lähtiessään mukana. Laivurihavaintoja on yhteensä 742. Tutkija keräsi aineiston erityisesti kiinnostuksenaan tutkia brittilaivureiden vierailuja. Kolmannessa aineistossa on tarkemmat tiedot kirkollisista kuulutuksista, jotka esiintyivät SOIC-lehdistössä aineistossa, kuten sanomalehti, lehden päiväys, kuulutuksen teksti (jossa maininta Itä-Intian kauppakomppaniasta), ilmoituksen tyyppi (vihki- tai kuolinilmoitus) ja tutkijan arvio tekstin tuottajasta ja tekstissä olleen henkilön ammattinimike. Havaintoja aineistossa on 95. Tutkija keräsi aineiston tutkiakseen, miten henkilön ammattia tai työnantajaa mainittiin kuulutuksissa. Neljännessä aineistossa on muun muassa seuraavia tietoja göteborgilaislehtien kirkollisista kuulutuksista: seurakunta, päiväys, ilmoituksen tyyppi (vihki- tai kuolinilmoitus), ilmoituksen kohteena olevan henkilön sukupuoli, siviilisääty, ammatti, työnantaja, nimitietoja, ikä, kuolleen kuolinsyy sekä edellä mainittuja tietoja henkilön omaisista. Aineistoon koottiin myös sellaisten ilmoitusten tiedot, joissa ilmoituksen kohteen esim. kuolleen vaimon nimeä ei mainittu. Tiedot kirjattiin tällöin leskestä. Tutkija keräsi aineiston selvittääkseen työnantajaan viittaamisen yleisyyttä. Aineistossa on havaintoja 1174. The data consist of four datasets compiled using content coding. The datasets focus on the Swedish East India Company (Svenska Ostindiska Companiet, SOIC) operating from 1731 to 1813. The first dataset comprises newspaper content that mentions the Swedish East India Company (marked with letter A in the data file) and the second contains traffic information on ships in the port of Gothenburg (marked with letter B in the data file). The third dataset has more detailed information on the church notices selected from the first dataset (marked with letter C in the data file) and the fourth consists of church notices in Gothenburg newspapers in 1750, 1754 and 1765. The data were collected for a Master's thesis studying the characteristics of the SOIC in terms of its privileges, newspaper visibility and pamphlet debate. The researcher collected the datasets B-D to complement the main dataset A. The first dataset containing the mentions of the SOIC in newspapers lists the name of the newspaper, date of publication, excerpt of the text, and the researcher's assessment of the author and text type. The researcher also collected information on how the trading company name was used, e.g. which possessive pronouns were used with it. The data contain 958 excerpts. The second dataset charts the arrival and departure dates of shipmasters, their names, point of departure, goods imported, next destination, and goods exported. There are 752 entries in the data. The researcher collected the dataset to study the visits of British shipmasters in particular. The third dataset contains detailed information on the church notices that were collected from newspapers for the first dataset. This detailed information include the name of the newspaper, date of publication, type of notice (banns of marriage or death notice), job title of the person mentioned in it, and the researcher's assessment of who had written it. There are 95 notices in the dataset. The researcher collected the data to study how occupation and employer was described in the notices. The fourth dataset has the following information on church notices in Gothenburg newspapers: parish, date, type of notice (banns of marriage or death notice), gender of the person mentioned as well as their marital status, job title, employer, name, age, cause of death (for death notices) as well as similar information about the person's relatives. The dataset also contains notices about persons whose names were not stated, e.g. notices about a deceased wife. In such cases, the information is about the surviving relative, e.g. the widower. There are 1,174 observations in the data. The researcher collected the data to examine how frequently the notices referred to employer. The excerpts from newspapers are only available in Swedish. Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive SisällönkoodausContentCoding Content codingContentCoding

 • Finnish
  Authors: 
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS); Lauren, Kirsi; Niemelä, Reetta; Schuurman, Nora; Syrjämaa, Taina; Finnish Literature Society (SKS);
  Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

  Aineistossa vastaajat kertovat omasta arjestaan ja kokemuksistaan lemmikkien kanssa niin lapsuudessa kuin nykyhetkessä. Suurin osa muistoista koskee kissoja ja koiria, mutta monella on ollut myös muita eläimiä lemmikkinä, esimerkiksi kaloja, kaneja, hamstereita, lintuja ja kilpikonnia. Kirjoittajat ovat kertoneet muisteluissaan esimerkiksi lemmikin roolista perheessä, vuorovaikutuksesta eläimen kanssa, ja minkälaisia tavaroita ja ruokia lemmikille on hankittu. Vastaajat ovat myös kertoneet tarinoita tilanteista, joissa lemmikistä on joutunut eroon tai kun lemmikki on täytynyt lopettaa, sekä näihin tilanteisiin liittyvistä tunteista. Monet ovat muistelleet lapsuudenkodin eläimiä ja arvioineet, miten suhtautuminen kotieläimiin on muuttunut vuosikymmenten aikana. Toiset ovat kirjoittaneet lemmikeistä koko oman elämäntarinansa kautta, toiset taas vain yksittäisen mieleen painuneen muiston. Aineisto sisältää 72 kirjoitusta. Osa vastaajista on lähettänyt muistelunsa mukana myös valokuvia lemmikeistään. Keruun järjesti Suomen Akatemian tutkimushanke Eläintentoimijuus yhteiskunnassa: näkökulmia Suomesta 1890 – 2040, Itä-Suomen yliopiston Ihmistieteellisen eläintutkimuksen tutkimusryhmä, kirjailija Reetta Niemelä ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaajien taustatietoja ovat ikä, sukupuoli, ammatti ja asuinpaikka. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata. This dataset contains written responses about Finnish people's experiences with pets in childhood and in the present. Most of the memories concern cats and dogs, but stories about other pets are included as well. The respondents wrote about the role of the pet in the family and interaction with the pet, for instance. They also wrote about having to give up the pet or put it down as well as emotions relating to these situations. Many respondents reminisced pets in childhood homes and how their attitudes towards pets had changed over decades. The dataset comprises 72 responses. Some respondents also attached pictures of their pets. The data collection was organised by the Academy of Finland's research project "Animal Agency in Human Society: Finnish Perspectives, 1890 - 2040", Human-Animal Studies network at the University of Eastern Finland, author Reetta Niemelä, and Finnish Literature Society. Background information includes age, gender, occupation and place of residence. The data were organised into an easy to use html version at FSD. The dataset is only available in Finnish. Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email Oma kirjoitus tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitusSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased Self-administered writings and/or diaries: E-mailSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email Self-administered writings and/or diaries: PaperSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Laes, Christian; Sacré, Dirk;
  Countries: United Kingdom, Belgium
 • Other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Dahl, Justiina;
  Publisher: KTH, Filosofi och historia
  Country: Sweden

  Kanadan ja Suomen Akrtiksen hallinnon kehittämistä ovat itsenäisyyden ajan hallinneet kaksi samanlaista keskushallinntoa vahvistavaa ongelmanasettelua. QC 20171127 EU016