Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
494 research outcomes, page 1 of 50
 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Pluhařová, Gabriela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá tématem českých komunit v anglicky mluvících zemích. Jedním z hlavních cílů práce je poskytnout rozsáhlý přehled českých komunit v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu v minulosti i současnosti. Druhým cílem práce je analyzovat přínos a k...

 • other research product . Annotation . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Babková, Marcela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Novotná, Magdalena;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V mé diplomové práci se čtenáři dozví, co se skrývá pod pojmem soudní komisař. V několika kapitolách jsem se snažila čtenářům popsat, co znamenal od roku 1848 pojem notář jako soudní komisař a notářský úřad a jak vnímáme tyto pojmy dnes. V první kapitole jsem se snažila...

 • other research product . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Pašek, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem neuronové sítě pro porozumění textu v odborném jazyce. Výstupy této práce mohou zlepšit výsledky úloh jako je získávání informací či generování zdrojového kódu. Pro vyřešení této úlohy představujeme novou architekturu neuronové sí...

 • other research product . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Vacek, Milan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem práce bylo prostudovat dodané datové kolekce a relevantní metody rozpoznávání pojmenovaných entit založené na neuronových sítích. Díky takto získaných poznatků byly zvoleny dvě nejvhodnější metody pro rozpoznávání pojmenovaných entit. Tyto metody byly konvoluční B...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Hráchová, Gabriela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se zabývá historií židů v Plzni. V první části práce je shrnuta historie židovské komunity a počátek židovského průmyslu ve městě. Primárním cílem práce je dohledání údajů o židovských podnicích nebo bydlištích prostřednictvím publikovaných zdrojů i archivníc...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Marhanová, Zuzana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce se zabývá úlohou regionálních muzeí v péči o kulturní dědictví se zaměřením na Národopisné muzeum Plzeňska. Cílem je poskytnout souhrnné informace o činnosti a úloze Národopisného muzea v oblasti zachování kulturního dědictví. Dále jakým způsobem a jaký...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Hirschlová, Adéla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce pojednává o kulturní krajině regionu Líšťanska. Práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých se zabývám historií obce, drobnými památkami s podkapitolami o konkrétních památkách v obci. Dále jsou zde kapitoly zaměřené na Kostel sv. Petra a Pa...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Vladař, Dominik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce se zabývá zkoumáním působení vysokých teplot na stavební materiál nalézaný na archeologických výzkumech s pomocí přírodovědných metod. V teoretické části jsem se soustředil na vznik, vývoj a problematiku některých geofyzikálních metod. Dále jsou v práci ...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Drášilová, Luisa;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem bakalářské práce je dokumentace terénních reliktů, které je možné spojovat s obléhacími pracemi v okolí vybraných hradů ve středním Posázaví, zejména pak v okolí hradů Stará Dubá, Zbořený Kostelec, Zlenice a Hrad u Čtyřkol. Na jednotlivých lokalitách jsou dokument...

494 research outcomes, page 1 of 50